Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.1.07-0059-C0001
Номер на проект: Д03-101/14.03.2014 г.
Наименование: „Актуализиране на учебните планове и програми в ОКС „бакалавър“ за професионално направление „Икономика“ в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане икономика, основана на знанието“.
Бенефициент: Университет за национално и световно стопанство
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 19.12.2012
Начална дата: 18.05.2013
Дата на приключване: 30.04.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е постигане на по-тясно обвързване между висшето икономическо образование и социалната поръчка на бизнеса за нови професионалисти, притежаващи знания, умения и компетенции, които да са релевантни на сегашните и бъдещите потребности на стопанската практика.
Дейности: Подготовка на дейност 1 Проучване на потребностите на пазара на труда от кадри с висше икономическо образование по специалности
Подготовка на дейност 2 Анализиране на функциониращата учебна документация (учебни планове по специалности, квалификационни характеристики, учебни програми) при отчитане на резултатите от дейност 1
Подготовка на дейност 5 Осигуряване на устойчивост на резултатите и институционализиране на връзките с работодателите.
Подготовка на дейност 4 Внедряване на актуализираните учебни програми при обучението на студенти от професионалните поднаправления (за дисциплини от общоуниверситетски блок) и на студенти от съответните специалности (за дисциплини от факултетен и специализиращ блок)
Изпълнение на дейност 7 Управление и вътрешен мониторинг на проекта
Изпълнение на дейност 2 Анализиране на функциониращата учебна документация (учебни планове по специалности, квалификационни характеристики, учебни програми) при отчитане на резултатите от дейност 1
Изпълнение на дейност 3 Актуализиране на учебната документация (учебни планове по специалности, квалификационни характеристики и учебни програми)
Подготовка на дейност 3 Актуализиране на учебната документация (учебни планове по специалности, квалификационни характеристики и учебни програми)
Изпълнение на дейност 1 Проучване на потребностите на пазара на труда от кадри с висше икономическо образование по специалности
Изпълнение на дейност 6 Информираност и публичност
Подготовка на дейност 6 Информираност и публичност
Изпълнение на дейност 5 Осигуряване на устойчивост на резултатите и институционализиране на връзките с работодателите
Изпълнение на дейност 4 Внедряване на актуализираните учебни програми при обучението на студенти от професионалните поднаправления (за дисциплини от общоуниверситетски блок) и на студенти от съответните специалности (за дисциплини от факултетен и специализиращ блок)
Партньори
Партньори:
Национално сдружение Недвижими имоти
Министерство на финансите
Агенция по заетостта
Изпълнители:
"ПРЕС ПРОДУКТ ЛАЙН" ООД
"АТЛАС ТРАВЕЛС" ЕООД
"Роел-98" ООД
Наталия Валериева Панайотова
Валентин Георгиев Съйков
Цветан Иванов Спасов
Методи Валериев Методиев
Ирена Илиева Перфанова
Доротея Георгиева Димитрова-Манолова
Людмила Иванова Цекова
Симеон Радев Захариев
Йордан Радков Йорданов
Петя Борисова Георгиева
Калоян Димитров Симеонов
Марияна Иванова Юнгарева
Христина Богомилова Цветкова - Сергиева
Александра Николова Алексиева
Георги Евтимов Чукалев
Огнян Божидаров Тодоров
Илиан Петров Крилов
Жасмина Йорданова Точева
Милен Михайлов Тросков
Анелия Николаева Ценова
Катя Николова Спасова
Христо Господинов Йорданов
Никола Павлов Стоев
Албена Александрова Стойнева
Величка Иванова Иванова
Младен Иванов Митов
Добромир Костадинов Ганев
Валери Алфредов Левиев
Страхил Иванов Иванов
Диляна Стоянова Чолакова
Даниела Василева Грозева
Бисерка Тодорова Маринова
Румяна Иванова Александрова
Петър Ангелов Ташев
Александър Бочев Бочев
Асен Бранимиров Македонов
Горан Миланов Миланов
Боряна Димитрова Тръпчева
Йордан Кънчев Тодоров
Жарка Иванова Сантова
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 250 163 BGN
Общ бюджет: 197 275 BGN
БФП: 197 275 BGN
Общо изплатени средства: 136 268 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 197 275 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 50 033 BGN
2014 40 963 BGN
2015 45 272 BGN
136 268 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 167 684 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 42 528 BGN
2014 34 819 BGN
2015 38 481 BGN
115 827 BGN
В т.ч. Национално финансиране 29 591 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 7 505 BGN
2014 6 144 BGN
2015 6 791 BGN
20 440 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Образователни институции, въвели нови учебни планове и програми
Индикатор 2 Студенти, започнали образованието си по новите учебни планове и програми


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз