Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-4.3.01-0004-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Подобряване на достъпа да услугите, предоставяни в областта на акредитацията"
Бенефициент: Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация"
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 10.07.2009
Начална дата: 30.10.2009
Дата на приключване: 31.12.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящия проект е да допринесе за създаването на благоприятна бизнес среда, посредством предоставянето на качествени услуги за бизнеса
Дейности: Участия в работни групи и конференции (ежегодни)
Обучение на обучители на ИА БСА и обучение на водещи оценители/оценители на ИА БСА за предоставяне на акредитация на провайдери
Специализирани обучения (24, 3-дневни семинара) за експерти, оценители и лица, подлежащи на акредитация
Дейност 3 Подобряване на дейността по акредитация, чрез създаване на база от еталонни средства
Извършване на проучване и анализ на новото законодателство в областта на акредитацията
Дейност 6 Създаване на приемна за клиенти на ИА БСА
Дейност 1 Доставка и изграждане на структурна кабелна система за 100 работни места (монтаж на ИТ мрежа – окабеляване)
Проучване на качеството на предоставяните от акредитираните от ИА БСА органи за оценка на съответствието услуги, чрез междулабораторни сравнения
Консултации и обучение за ИА БСА и повишаване компетентността на експертите, ангажирани в процеса по акредитация
Дейност 5 Оптимизиране на услугите предоставяни от ИА БСА по интернет и на място
Дейност 4 Създаване на обучителен център в ИА БСА
Одит на проекта
Сформиране на екип от лица, пряко ангажирани с дейности по управлението и/или изпълнението на проекта Разходи за възнаграждения на екипа + осигурителни вноски
Популяризиране на дейността по акредитация
Дейност 7 Извършване на анализи, целящи усъвършенстване на дейността по акредитация
Дейност 2 Доставка и монтаж на нова телефонна централа
Публичност и визуализация на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 2 170 190 BGN
Общ бюджет: 1 077 361 BGN
БФП: 1 077 361 BGN
Общо изплатени средства: 952 469 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 077 361 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 434 038 BGN
2011 0 BGN
2012 228 073 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 290 357 BGN
952 469 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 915 756 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 368 932 BGN
2011 0 BGN
2012 193 862 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 246 804 BGN
809 598 BGN
В т.ч. Национално финансиране 161 604 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 65 106 BGN
2011 0 BGN
2012 34 211 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 43 554 BGN
142 870 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 За дейност 1 – Постоянен брой работни места, обхванати от ново структурно окабеляване след изпълнението на проекта
Индикатор 2 За дейност 2 - 2.1. Телефонни постове, използвани от ИА БСА за работа с клиенти след изпълнението на проекта
Индикатор 3 За дейност 2 - 2.2. Съкращаване на времето за предоставяне на информация по телефон
Индикатор 4 За дейност 3: Измервания, извършени от ИА БСА с новозакупените еталони и ССМ на година.
Индикатор 5 За дейност 4 - Обучения, извършени в обучителния център на година
Индикатор 6 За дейност 5 - Посещения в новата информационна система на ИА БСА на година
Индикатор 7 За дейност 6 - Посещения на място в приемната на ИА БСА на година
Индикатор 8 За дейност 7 - Изготвени доклади със заключения и препоръки от анализи и проучвания, водещи до оптимизиране на дейността по акредитация
Индикатор 9 За дейност 8 - Извършено проучване относно приложимото законодателство в областта на акредитацията и направени препоръки в тази връзка
Индикатор 10 За дейност 9 - Нови експерти на ИА БСА, притежаващи компетентност да извършват акредитации като водещи оценители след изпълнението на проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз