Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-7.0.07-0206-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „Партньорство без граници”
Бенефициент: "Юнайт консултинг" ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 15.02.2013
Начална дата: 15.04.2013
Дата на приключване: 01.06.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: На територията на ЕС
Описание
Описание на проекта: Обща цел (цели): Общата цел на проекта е изграждане на партньорство чрез осъществяване на обмяна на опит, информация, ноу-хау, добри практики и иновативни подходи за развитие на нови умения и повишаване на конкурентоспособността на организациите партньори за предоставяне на услуги за подготовка, управление и изпълнение на проекти със социална и друга насоченост, финансирани от Европейската комисия.
Дейности: 1.Сформиране на екип за управление Сформиране на екип за управление, който ще осигури изпълнението на проекта, съгласно планираните цели, дейности и резултати
2. Запознаване на целевите групи с проекта Запознаване на целевите групи по проекта с дейностите, набелязаните цели и планираните резултати по проекта.
3.Провеждане на процедури за избор на изпълнители Избор на изпълнители за осъществяване на част от дейностите по проекта
4.Осъществяване на посещение на партньора и уъркшоп за представяне опита на партньорите Осъществяване на посещение на част от екипа на австрийския партньор по проекта при българския партньор за представяне на опита на двете организации
5. Проучване на предстоящи за кандидатстване проекти и програми, които се финансират от Европейската Комисия Повишаване на информираността на двамата партньори и разширяване на обхвата на проектите и програмите, за които предоставят услуги по разработване, изпълнение и управление.
6. Проучване добрите практики на австрийския партньор в подготовката, изпълнението и управлението на проекти със социална насоченост и насърчаващи прехода към „зелена икономика”, финансирани от Европейската Общност. Проучване на добрите практики на партньора в подготовката, изпълнението и управлението на проекти със социална насоченост и насърчаващи прехода към „зелена икономика”, финансирани от Европейската Общност.
7. Информационна кампания за обмяна на опит и добри практики Провеждане на поредица от семинари за споделяне и обмяна на натрупания опит и събраните добри практики с общини, неправителствени и други организации.
8.Създаване и работа в партньорска мрежа Създаване на партньорска мрежа и обмяна на служители, както и съвместно разработване на проекти за финансиране.
9. Осигуряване на информация и публичност Осигуряване на максимална публичност на проекта.
Партньори
Партньори:
„ЕБ – проджектмениджмънт” ООД
Изпълнители:
"АТЛАС ТРАВЕЛС" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 224 852 BGN
Общ бюджет: 178 619 BGN
БФП: 178 619 BGN
Общо изплатени средства: 178 593 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 178 619 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 44 970 BGN
2014 0 BGN
2015 133 623 BGN
178 593 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 151 826 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 38 225 BGN
2014 0 BGN
2015 113 579 BGN
151 804 BGN
В т.ч. Национално финансиране 26 793 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 6 746 BGN
2014 0 BGN
2015 20 043 BGN
26 789 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой разработени проекти за обмяна на опит и създадени мрежи
Индикатор 2 Брой лица, участвали в транснационални и междурегионални програми за обмяна на опит
Индикатор 3 Брой обменени нови практики, трансферирани добри практики и представени нови идеи пред партньорите
Индикатор 4 Брой представени нови идеи пред партньорите......


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз