Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-7.0.07-0047-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: ПОВИШАВАНЕ ПРИГОДНОСТТА ЗА ЗАЕТОСТ НА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТИ “ИНДУСТРИАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ” И “СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ” НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ ЧРЕЗ ВКЛЮЧВАНЕ В СЪТРУДНИЧЕСТВО “УНИВЕРСИТЕТ – ПРЕДПРИЯТИЕ”
Бенефициент: Русенски университет "Ангел Кънчев"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 15.02.2013
Начална дата: 16.04.2013
Дата на приключване: 01.01.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: На територията на ЕС
Описание
Описание на проекта: Повишаване на пригодността за заетост на завършващите студенти от специалности „Индустриален мениджмънт” и „Стопанско управление” на Факултет „Бизнес и мениджмънт”, Русенски университет „Ангел Кънчев” и съдействие за трудовата им реализация по специалността чрез включване в иновативни подходи за сътрудничество „Университет – предприятие”.
Дейности: Проучване и анализ на добри практики за сътрудничество „университет - предприятия” в България с оглед включването на студенти в него
Проучване и анализ на добри практики в Испания за включването на студенти в сътрудничество „университет - предприятия” с оглед на сравняване и допълване на резултати от проучването в България по проблема.
Разработване на пилотен модел за сътрудничество „Университет – МСП” чрез услуги за бизнеса, предоставени от съвместни екипи от преподаватели, студенти и мениджъри
Разработване на методическо ръководство за оказване на бизнес услуги на МСП за диагностика на иновациите и проблемите в бизнеса.
Практическа работа в пилотни МСП зa диагнос-тика на иновациите и проблемите в бизнеса и разработване на малки проекти за развитие
Професионално ориентиране и промотиране на студенти от целевата група чрез мероприятия за насърчаване на професионалната им ориентация и трудова реализация
Дейности свързани с осигуряване на публичност
Обсъждане на резултатите от проекта и разработване на система от мерки за повишаване професионалната подготовка на студентите чрез сътрудничеството „Университет – предприятия”
Преводи от / на чужд език на работни материали на /от български език на документи по резултатите от проекта, отчетни документи и др.
Доставка на материали и консумативи за проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 142 557 BGN
Общ бюджет: 105 552 BGN
БФП: 105 552 BGN
Общо изплатени средства: 105 552 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 105 552 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 28 500 BGN
2014 0 BGN
2015 77 052 BGN
105 552 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 89 719 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 24 225 BGN
2014 0 BGN
2015 65 494 BGN
89 719 BGN
В т.ч. Национално финансиране 15 833 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 4 275 BGN
2014 0 BGN
2015 11 558 BGN
15 833 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой обменени нови практики, трансферирани добри практики и представени нови идеи пред партньорите
Индикатор 2 Брой студенти включени в обучение по диагностика на иновации и проблеми
Индикатор 3 Брой преподаватели и експерти, включени в обучение по диагностика на иновации и проблеми
Индикатор 4 Брой МСП, консултирани за диагностика на иновации и проблеми
Индикатор 5 Брой бизнес профили за МСП с оглед на консултации за диагностика на иновации и проблеми
Индикатор 6 Брой студенти включени в съвместни екипи за диагностика на иновации и проблеми в МСП
Индикатор 7 Брой студенти, включени в обучения за професионална ориентация
Индикатор 8 Брой студенти, взели участие в Ден на работодателите
Индикатор 9 Брой пресконференции..
Индикатор 10 Брой проведени кръгли маса
Индикатор 11 Брой обучения за целевата група
Индикатор 12 Проведен ден на работодателите
Индикатор 13 Брой обменени нови практики
Индикатор 14 Брой партньорства
Индикатор 15 Брой нови идеи представени пред партньорите
Индикатор 16 Рекламни материали ...


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз