Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-7.0.05-0001-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: И.Д.Е.Я. за Европа 2014-2020 г.
Бенефициент: Агенция за социално подпомагане
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 27.07.2012
Начална дата: 03.10.2012
Дата на приключване: 03.07.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: На територията на ЕС
Описание
Описание на проекта: Основната цел на проекта е чрез обмен на идеи и добри практики относно най-доброто използване на финансовата помощ на ЕСФ в областта на административния капацитет и доброто управление на проекти и програми, да се усъвършенства практиката в България и да се увеличи усвояването на финансирането от ЕС.
Дейности: 1. Организация и управление на проекта
2.Изследване и наблюдение от страна на австрийски експерти относно ситуацията в България в областта на управлението и изпълнението на ЕСФ и придобиване на нов поглед върху проблеми, решения и методи
3. Посещения на място в Австрия с цел запознаване с практиката там по отношение на процедурата по управление на средствата от ЕСФ
4. Разпространение и обмен на информация, добри практики и нови идеи чрез провеждане на интерактивни дискусионни форуми в България
5. Разработване на практическа методология (вътрешни правила) от австрийските експерти относно възможностите за оптимизиране на процедурите на управление на ЕСФ в България с анализ на сегашната ситуация
6. Трансфер и адаптиране на моделите и практиката от Австрия в работата на АСП като МЗ по ОП РЧР
7. Информиране и публичност; финална конференция
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 826 126 BGN
Общ бюджет: 425 220 BGN
БФП: 425 220 BGN
Общо изплатени средства: 423 943 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 425 220 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 924 BGN
2013 214 812 BGN
2014 208 206 BGN
2015 0 BGN
423 943 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 361 437 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 786 BGN
2013 182 590 BGN
2014 176 975 BGN
2015 0 BGN
360 351 BGN
В т.ч. Национално финансиране 63 783 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 139 BGN
2013 32 222 BGN
2014 31 231 BGN
2015 0 BGN
63 591 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой разработени проекти за обмяна на опит и създадени мрежи
Индикатор 2 Брой лица, участвали в транснационални и междурегионални програми за обмяна на опит
Индикатор 3 Брой обменени нови практики, трансферирани добри практики и представени нови идеи пред партньорите
Индикатор 4 Брой проведени проучвания; изследвания, оценки
Индикатор 5 Брой разработени методологии, вътрешни правила и указания за работа, планове за действие


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз