Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.15-0118-C0001
Номер на проект: M13-22-120
Наименование: „Повишаване на квалификацията и компетентността на служители от общинска администрация Пловдив - Район „Централен”
Бенефициент: Община Пловдив,Район "Централен"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 27.06.2014
Начална дата: 24.09.2014
Дата на приключване: 24.12.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Пловдив
Описание
Описание на проекта: „Повишаване на квалификацията и компетентността на служители от общинска администрация Пловдив - Район „Централен”
Дейности: Дейност 7. Дейности за информация и публичност Дейности, насочени към популяризиране на целите, дейностите, очакваните резултати от проекта, за да се информира обществеността чрез различни комуникационни канали за приноса от Общността
Дейност 3 „Ефективно взаимодействие на служителите от местната администрация с хора от уязвимите групи” Модул 1: Обществените процеси, водещи до маргинализиране на определени групи Модул 2: Специфика и принципи на функциониране на уязвимите групи Модул 3: Идентифициране и преодоляване на личните пречки за ефективно взаимодействие с представители от уязвимите групи. Обучението е тридневно (2 нощувки), с откъсване от работното място за по-голяма ефективност на обучителния процес, с обща продължителност 18 учебни часа, за 45 човека и има няколко основни цели, разпределени като отделни модули. Обучаемите ще получат знания за обществените процеси, водещи до маргинализиране на определени групи в обществото. Обучаемите ще бъдат запознати със спецификата и принципите на функциониране на уязвимите групи. В рамките на обучението ще бъдат развити умения за идентифициране и преодоляване на лични пречки за ефективно взаимодействие с представителите на уязвимите групи. Обучението ще съдържа висока степен на интерактивност – работа в малки групи, ролеви игри, решаване на казуси, дискусии и др., които гарантират пълноценното участие на всеки един от обучаемите. В резултат на горното обучаемите ще повишат личната ефективност на работното си място, ще придобият умения за справяне с лични негативни нагласи, ще идентифицират личните си предразсъдъци и стереотипи, които препятстват ефективната работа с представители от уязвимите групи и не на последно място ще осъзнаят предимствата от зачитане и приемане на ценността на различията. Предвидените модули са, както следва:
Дейност 5 Обучение по междукултурна комуникация, толерантност и антидискриминация – за 40 участника Обучението е модулно и обхваща два модула, както следва: Модул 1: Междукултурна комуникация – правила на поведение и условия на работа в интеркултурна среда. Модул 2: Човешките и граждански права – работа с представители на малцинствени и уязвими групи. Обучението ще развие практически умения за ефективно общуване и представи начините и средствата за успешна комуникация със специфични групи граждани. Обучението ще бъде насочено за по-лесното преодоляване на насадени предразсъдъци, за оценяване на разнообразието и за по-добро разбиране на ценностните системи на различните групи, за толерантно и конструктивно общуване и активна гражданска и обществена позиция. Участниците ще повишат своите компетенции във връзка с условията за работа в интеркултурна среда, човешките и гражданските права и правилата на поведение в различни обществени групи. Обучаемите трябва да получат знания за обществените процеси, водещи до маргинализиране на определени групи в обществото и да бъдат запознати със спецификата и принципите на функциониране на уязвимите групи. В рамките на обучението трябва да бъдат развити умения за идентифициране и преодоляване на лични пречки за ефективно взаимодействие с представителите на уязвимите групи. Обучението трябва да съдържа висока степен на интерактивност – работа в малки групи, ролеви игри, решаване на казуси, дискусии и др., които да гарантират пълноценното участие на всеки един от обучаемите. В резултат на горното обучаемите трябва да повишат личната ефективност на работното си място, да придобият умения за справяне с лични негативни нагласи, да идентифицират личните си предразсъдъци и стереотипи, които препятстват ефективната работа с представители от уязвимите групи и не на последно място да осъзнаят предимствата от зачитане и приемане на ценността на различията. В рамките на настоящата дейност ще бъде проведено обучение по междукултурна комуникация, толерантност и антидискриминация за общо 40 служители разделени в 2 групи, в продължение на 2 дни, 16 учебни часа. Провеждането на обучението трябва да бъде под формата на изнесено обучение на територията на Република България
Дейност 1 Управление на проекта Осигуряване на добри организационни мерки, ефективно управление и превантивен и текущ контрол по изпълнението на всички предвидени дейности по проекта
Дейност 2 Специализирани обучения по теми от каталога на Института по публична администрация (ИПА) за 2014 г. В рамките на тази дейност ще бъдат обучени служители на общинска администрация Пловдив-Район „Централен” по теми както следва: 1. Прилагане на Закона за защита на личните данни (ПП-8)- 5 бр.лица; 2. Ефективно управление на общинската собственост (ДУО-2)- 5 бр.лица; 3. Управление на човешките ресурси – (УА-3)- 6 служители; 4. Вътрешен финансов контрол:Ефективност на системите за финансово управление и контрол (ЕБ-4) – 10 бр. служители 5. Прилагане на закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси (ОПА-3) – 15 бр. служители.
Дейност 6. Обучение „Опазване, управление и популяризиране на археологическото наследство” – 40 бр. служители разпределени в две групи. Пловдивска област е един от основните туристически райони в България с богато историческо наследство и множество археологически находки, голяма част от тях попадащи в Община Пловдив – Район „Централен”. Тук се намират повечето от забележителностите на града - римския стадион, римския одеон, античния театър, Археологически комплекс „Източна порта на Филипопол" и др. Настоящото обучение пряко отговаря на преимущество на пловдивската ситуация, което се изразява в съвпадението на историческия и съвременния административен и обслужващ център, както и към кандидатурата на Пловдив за Европейска столица на културата през 2019 година. Особено внимание трябва да бъде отделено на ползотворното взаимодействие и поддържане на активна комуникация между всички участващи в процеса – общинските служители, районните администрации, културните институции, неправителствения сектор, представителите на бизнеса и др. Придобиване право на управление на археологически обекти и на управление на други обекти на наследството – държавна собственост, с оглед тяхното пълноценно опазване и съвременно ползване за постигане целите на общинската политика; придобиване на права на собственост или ползване на подходяща ведомствена инфраструктура за развитие на архитектурни дейности Поставените цели са съобразени със Стратегия за развитие на град Пловдив 2014-2020 г. За тяхното постигане е нужно изграждане на компетентен екип от служители, което пък от своя страна ще бъде постигнато чрез специализирано обучение.
Дейност 4 „Опазване, управление и популяризиране на културното наследство в историческите градове”- 40 бр. служители разпределени в 2 групи; Съществуващите паметници на културата, запазените традиции и самочувствието на местните общности, са в основата на съхраненото национално богатство. Съхраняването на живата памет и традициите, на материалните и нематериалните обекти на културно-историческото наследство на града не е достатъчно, ако не се вписва в неговия цялостен облик и развитие. Културното наследство, архитектурните факти, монументалното изкуство, културните събития, градската среда като цяло определят уникалността на съвременните градове. Привидно еднакви в своята динамика и космополитност, "лицата" им са ясно разпознаваеми, с персонализирани "послания" към хората, които ги избират за живот, работа и пътуване. Запазването и популяризирането на културното наследство в града обаче, създава неповторимата атмосфера и легендите, които привличат туристите по света. Компететността на местната власт и различните структурни звена е от значителна важност при опазването популяризирането и развитието на културно историческото наследва. Обучението ще бъде осъществено на територията на Република България – изнесено обучение, с цел запознаване с опита на други общини с идентични ресурси.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 130 681 BGN
Общ бюджет: 104 163 BGN
БФП: 104 163 BGN
Общо изплатени средства: 45 918 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 104 163 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 45 918 BGN
45 918 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 88 538 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 39 030 BGN
39 030 BGN
В т.ч. Национално финансиране 15 624 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 6 888 BGN
6 888 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 (Д) По дейност 1: Съставени и подписани протоколи от срещи
Индикатор 5 (Д) По дейност 1: Сключени договори с екипа по проекта
Индикатор 6 (Д) По дейност 1: Сключени законосъобразни и целесъобразни договори с изпълнители
Индикатор 7 (Д) По дейност 1: Навременно изготвяне на технически и финансови отчети
Индикатор 8 (Д) По дейност 1: верифицирани разходи по проекта
Индикатор 9 (Д) По дейност 2: Бр. Обучени служители
Индикатор 10 (Д) По дейност 2: Бр. Теми на обучения
Индикатор 11 (Д) По дейност 2: Бр. Получени сертификата
Индикатор 12 (Д) По дейност 3: Бр. Обучени служители
Индикатор 13 (Д) По дейност 3: Бр. Теми на обучения
Индикатор 14 (Д) По дейност 3: Бр. Получени сертификата
Индикатор 15 (Д) По дейност 4: Бр. Обучени служители
Индикатор 16 (Д) По дейност 4: Бр. Теми на обучения
Индикатор 17 (Д) По дейност 4: Брой получени сертификати
Индикатор 18 (Д) По дейност 5: Бр. Обучени служители
Индикатор 19 (Д) По дейност 5: Бр. Теми на обучения
Индикатор 20 (Д) По дейност 5: Бр. получени сертификати
Индикатор 21 (Д) По дейност 6: Бр. Обучени служители
Индикатор 22 (Д) По дейност 6: Бр. Теми на обучения
Индикатор 23 (Д) По дейност 6: Бр. получени сертификати
Индикатор 24 (Д) По дейност 7: Брой пресконференции
Индикатор 25 (Д) По дейност 7: Брой отпечатани и разпространени брошури
Индикатор 26 (Д) По дейност 7: Брой публикации в интернет страницата
Индикатор 27 (Д) По дейност 7: Брой отпечатани и разпространени работни бележници
Индикатор 28 (Д) По дейност 7: Брой изработени и разпространени химикали
Индикатор 29 (Д) По дейност 7: Брой отпечатани и разпространени папки
Индикатор 30 (Д) По дейност 7: Брой флаш памет
Индикатор 31 (Д) По дейност 7: Брой изработени банери
Индикатор 32 (Д) По дейност 7: Брой публикации


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз