Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.09-0048-C0001
Номер на проект: ЦA12-22-16
Наименование: Усъвършенстване на професионалните умения и квалификацията на служителите в Областна администрация Ямбол за качествено административно обслужване
Бенефициент: Областна администрация – Ямбол
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 02.04.2013
Начална дата: 05.07.2013
Дата на приключване: 05.07.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Ямбол
                    Ямбол
Описание
Описание на проекта: Повишаване на квалификацията и административния капацитет на служителите на Областна администрация Ямбол чрез обучения в страната
Дейности: 1. Организация, координация и управление на проекта Дейността е свързана с организацията и управлението на проекта, което ще се осъществява на основата на системен подход, оценка на риска, планиране и наблюдение на проектните дейности. Дейността включва следните етапи: • мобилизиране на екипа за изпълнение на проекта • разработване и прилагане на подробни план-графици • месечен контрол чрез прилагане на вътрешен • механизъм за мониторинг на постигнатия напредък • оценка на постигнатите резултати С цел добрата организация на проектната документация ще се изготви проектно досие, което ще се актуализира и съхранява от определен член на екипа.
2. Провеждане на тръжни процедури за възлагане на външни услуги Предвидено е провеждане на 2 тръжни процедури: - за възлагане на обществена поръчка за организиране на обучения по реда на глава 8а от ЗОП (публична покана); - за възлагане на обществена поръчка за осигуряване на информация и публичност по реда на глава 8а от ЗОП чрез публична покана. (под минималните прагове, но за осигуряване на прозрачност и обективен избор на изпълнител, ще се проведе процедура). Дейността ще бъде осъществена от експерт обществени поръчки от екипа за изпълнение, с юридическо образование и опит.
3. Обучение за професионално развитие на група служители от администрацията: ”Управление на конфликтите и техники за разрешаване на проблеми” ( ЧР–4) от каталога на ИПА Продължителност: 2 дни, 16 учебни часа. Брой служители: 4 служители, занимаващи се с УЧР в ОА Ямбол Цели на обучението: подобряване на знанията и уменията за управление на човешките ресурси и управление на конфликти. Учебно съдържание: нагласи към конфликтите; същност, видове конфликт; развитие на конфликта и степени на конфликтност; управление на конфликтите и стратегии за разрешаване; методи за идентифициране, идеи за решения и разрешаване на проблема.
4. Обучения за професионално развитие на група служители от администрацията към модул „Ефективни комуникации на държавната администрация” от каталога на ИПА 4.1. Обучение по „Изграждане на публичен имидж” (ЕФ-4) Продължителност: 2 дни, 16 учебни часа. Брой служители: 2 служители, занимаващи се с връзки с обществеността и протокол от ОА Ямбол Цели на обучението: подобряване на знанията и уменията за изграждане на публичен имидж. Учебно съдържание: публичен образ – определение, видове, основни стъпки и фактори; силата на комуникациите; комуникация в критични ситуации; техники при изграждане на имидж. 4.2. Обучение по ”Специфика на междукултурните комуникации” (EФ–5) Продължителност: 2 дни, 16 учебни часа. Брой служители: 4 служители, ангажирани с международната дейност на администрацията Цели на обучението: подобряване на знанията и уменията за междукултурни комуникации. Учебно съдържание: междукултурни комуникации и типове култури; общуването в междукултурна среда; разлики в деловото общуване; културни особености на деловото поведение на българина; ефективно общуване в междукултурна среда. 4.3. Обучение по „Делова комуникация и етикет” (ЕФ-6) Продължителност: 2 дни, 16 учебни часа. Брой служители: 2 служители Цели на обучението: да се подобрят знанията и уменията за успешна делова комуникация. Учебно съдържание: делова етика; анализ на факторите за неетичност в организацията; етични стандарти и етика на отношенията; трудова етика; стратегии за справяне с морални конфликти и етични дилеми; управление на впечатлението.
5. Обучения за професионално развитие на група служители от администрацията към модул „Правни аспекти и управление на административната дейност. Превенция и противодействие на корупцията” от каталога на ИПА 5.1. Обучение по „Прилагане на нормативната уредба за планиране на човешките ресурси в държавната администрация” (ПР-3) Продължителност: 2 дни, 16 учебни часа. Брой служители: 4 служители с ръководни и експертни функции Цели на обучението: да се подобрят знанията и уменията за прилагане на нормативна уредба за човешките ресурси. Учебно съдържание: правна рамка; методики и модели за планиране на човешките ресурси; практически умения за унифицирано прилагане на нормативната уредба. 5.2. Обучение по „Административна стилистика ” (ПР-4) Продължителност: 1,5 дни, 12 учебни часа. Брой служители: 3 служители Цели на обучението: да се подобрят знанията и уменията за административна стилистика. Учебно съдържание: нормативна база и административната практика; принципи; аналитична административна стилистика; административна стилистика при изготвяне на нормативните актове; видове документи и изисквания; електронна комуникация. 5.3. Обучение по „Основни производства по АПК (за юристи) (ПР-5) Продължителност: 2,5 дни, 20 учебни часа. Брой служители: 2 служители – юрист-консулти Цели на обучението: да се подобрят знанията и уменията на юрист-консултите за основните производства по АПК. Учебно съдържание: предмет, обхват и действие на АПК; принципи, страни и представителство; производство по издаване на административни актове; различни видове производства по АПК. 5.4. Обучение по „Основни производства по АПК (за неюристи)” (ПР–6) Продължителност: 1,5 дни, 12 учебни часа. Брой служители: 2 служители без юридическо образование Цели на обучението: да се подобрят знанията и уменията на служители – неюристи относно основните производства по АПК. Учебно съдържание: разделение на властите; предмет, обхват и действие на АПК; принципи; видове производства по АПК. 5.5. Обучение по „Прилагане на ГПК (за юристи) ” (ПР–7) Продължителност: 2 дни, 16 учебни часа. Брой служители: 1 служител Цели на обучението: приложение на ГПК. Учебно съдържание: актуални проблеми по приложението на ГПК; правна помощ; процесуални действия на страните; общ исков процес; обжалване на решения и определения; отмяна на влезли в сила решения. Особени искови производства. 5.6. Обучение по Практически умения за разпознаване и докладване на признаци за корупционен риск и за прояви на корупция (ПР–27) Продължителност: 1 ден, 8 учебни часа. Брой служители: 1 служител – секретар на ООСППК. Цели на обучението: да придобият знания и умения за разпознаване и докладване на признаци за корупционен риск. Учебно съдържание: вътрешни правила за докладване и проверка на сигнали за корупционен риск; индикатори; практически казуси.
6. Обучения за професионално развитие на група служители от администрацията към модул ”Финансово и стопанско управление” от каталога на ИПА 6.1. Обучение по „Актуални въпроси при изготвянето на годишните финансови отчети на бюджетните предприятия” (ФС–2) Продължителност: 2 дни, 16 уч.часа. Брой служители: 2 души, отговорни за годишните финансови отчети на администрацията Цели на обучението: да се подобрят знанията и уменията за изготвяне на годишните финансови отчети. Учебно съдържание: нормативни изисквания при отчитане на касовото изпълнение на бюджет; актуални въпроси по отчитане; годишен баланс на бюджетните предприятия. 6.2. Обучение по „Вътрешен и външен одит” (ФС-4) Продължителност: 2 дни, 16 уч.часа. Брой служители: 4 души Цели на обучението: да се подобрят знанията и уменията относно вътрешния одит. Учебно съдържание: роля на вътрешния одит в публичния сектор; статут; ползване работата на вътрешните одитори от външния одит; ефект от работата на вътрешните одитори; идентифициране на недостатъците. 6.3. Обучение по „Управление на собствеността (ФС-6)” Продължителност: 2 дни, 16 уч.часа. Брой служители: 4 души Цели на обучението: да се подобрят знанията и уменията за управление на собствеността. Учебно съдържание: правна рамка и режим на управление на собствеността, връзка с други закони (ЗУТ, ЗПСПК, ЗК); управление; ПЧП, концесии; практики; тенденции. 6.4.Обучение по „Устройство на територията - политика и управление” (ФС-8) Продължителност: 2 дни, 16 уч. часа. Брой служители: 2 души, ангажирани в процеса по устройство на територията в ОА Цели на обучението: да се подобрят уменията относно политиката и управлението на устройството на територията. Учебно съдържание: политики по устройство на територията съгласно нормативната уредба; стратегическо планиране и пространствено развитие; общи и подробни устройствени планове; функции на местните власти; финансови инструменти.
7. Обучения за професионално развитие на група служители от администрацията към модул „Е-правителство: Изграждане, умения” от каталога на ИПА 7.1. Обучение по „Административно обслужване” (ИТО-4) Продължителност: 2 дни, 16 уч. часа, Брой служители: 2 души Цели на обучението: да се подобрят знанията и уменията за качествено административно обслужване. Учебно съдържание: организация на административното обслужване; комплексни административни услуги; обратна връзка; работа с проблемни клиенти, разрешаване на конфликти. 7.2. Обучение по „Създаване на добре изглеждащи документи с MS Word (ИТО-6) Продължителност: 1,5 дни, 12 уч.часа, Брой служители: 6 души Уч. съдържание: да се подобрят уменията за работа с MS Word 7.3. Обучение по „Електронни таблици с MS Excel (базов курс)” (ИТО-8) и за напреднали (ИТО-9) Продължителност: 18 уч.часа (ИТО-8) и 12 уч. часа (ИТО-9) Брой служители: 1 служител (ИТО-8) и 2 служители (ИТО-9) Учебно съдържание: да се подобрят уменията за работа с Excel . 7.4. Обучение по „Презентационни умения. MS Power point (базов курс)” (ИТО-23) Продължителност: 3 дни, 18 уч. часа, Брой служители: 1 души Учебно съдържание: създаване и оформление на презентация. 7.5. Обучение по „Управление изпълнението на проекти с MS Project ” (ИТО-25) Продължителност: 4 дни, 24 уч. часа, Брой служители: 2 души Учебно съдържание: управление на проекти с Microsoft Project. 7.6. Обучение по „Managing a Microsoft windows server 2003 environment with active directory” (ИТО-27 basic ) и (ИТО-28 adv.) Продължителност: 30 уч.часа (ИТО-27) и 28 уч. часа (ИТО-28) Брой служители: 1 служител Учебно съдържание: Microsoft® Windows® Server 2003.
8. Обучение по ключови компетентности: Екипна и лична ефективност Продължителност: 2 дни, 16 учебни часа Брой участници: 32 (всички служители на ОА Ямбол съгласно щатното разписание) Описание: Обучението ще бъде организирано и проведено от външен изпълнител (ЗОП). По време на обучението ще се проведат ситуационни игри и ще се използват интерактивните методи на обучение. Обучението ще бъде насочено към развитие на ключови компетенции, подобряване на комуникацията и екипната ефективност и работа в екип. Теми на обучението: • Изграждане на ефективни работни отношения; • Структуриране на системите, задачите и отговорностите и постигане на добра координация между звената в ОА; • Организационна култура; • Мотивация на персонала; • Набиране, организиране и използване на информация; • Формулиране на организационни цели и стратегии; • Комуникации със заинтересованите страни и представяне дейността на областната администрация. Курсът ще завърши с издаване на Сертификат.
9. Специализирано обучение за мониторинг и оценка на изпълнението на Областната стратегия за развитие и методология за разработване на стратегически документи Продължителност: 2 дни, 16 учебни часа Брой участници: 16 служители от ОА, ангажирани в осъществяване на мониторинг и оценка на различни стратегически документи Описание: Обучението ще бъде организирано и проведено от външен изпълнител (ЗОП). Целта е да се създаде местен потенциал от специалисти със знания по мониторинг и оценка на изпълнението на стратегически документи. Теми на обучението: • планиране на местното развитие в различни аспекти; • мониторинг на изпълнението на стратегически документи: принципи, периодичност, показатели; • оценка на изпълнението на ОСР и други документи; • методология за разработване на стратегически документи; • подобряване на практическите умения за разработване на планови документи; • запознаване с проблемите на общините и населените места; • дългосрочни политики за развитие и на областно ниво. Курсът ще завърши с издаване на Сертификат.
10. Специализирано обучение на тема „Енергийно планиране и управление. Обследване на енергийната ефективност и сертифициране на сгради. Технически паспорти.” Продължителност: 2 дни, 16 часа, Брой служители: 16 души Описание: Обучението ще бъде организирано и проведено от външен изпълнител (ЗОП). Предназначено е за служители от ОА, работещи в областта на държавната собственост и нейното управление. Цели: предприемане на законосъобразни действия в изпълнение на изискванията за енергийна ефективност и изграждане на капацитет за провеждане на регионална политика за ефективно използване на енергията и енергийните ресурси. Учебно съдържание: • Устойчиво енергийно планиране и формиране на политика за ефективно използване на енергийните ресурси; • Обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради – държавна собственост; • Издаване на сертификати за енергийни характеристики; • Техническа паспортизация на сградите държавна собственост Курсът ще завърши с издаване на Сертификат.
11. Дейности за информация и публичност Дейностите за информация и публичност ще бъдат реализирани от външен изпълнител (ЗОП) съгласно Регламент на Комисията № 1828/2006 за осигуряване на публичност на проекта. 11.1. Пресконференции по проекта – начална и финална Участници: 20 души - представители на медии и други институции. Логистика: материали за участниците, кафе-пауза 11.2. Публикуване на прессъобщения в регионални печатни и електронни медии – 2 броя публикации/съобщения 11.3. Изработване на рекламни материали • промоционални тениски и шапки с надпис и лого по 50 бр. • промоционални химикали с надпис и лого – 50 бр. • промоционални USB флаш-памет с надпис и лого – 50 бр. • промоционални папки (4 цвята) с надпис и лого – 50 бр. • промоционални бележници (А4) с надпис и лого – 50 бр. • промоционален рол-банер с логото и името на проекта.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Рувекс" АД
"АТЛАС ТРАВЕЛС" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 57 182 BGN
Общ бюджет: 50 147 BGN
БФП: 50 147 BGN
Общо изплатени средства: 50 147 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 50 147 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 11 437 BGN
2014 38 391 BGN
2015 320 BGN
50 147 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 42 625 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 9 721 BGN
2014 32 632 BGN
2015 272 BGN
42 625 BGN
В т.ч. Национално финансиране 7 522 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 715 BGN
2014 5 759 BGN
2015 48 BGN
7 522 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 5 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 6 Дейност 1: Сформиран екип
Индикатор 7 Дейност 1:Разработени подробни план-графици
Индикатор 8 Дейност 2:Тръжна документация за възлагане на външни услуги
Индикатор 9 Дейност 2:Проведени в срок процедури за възлагане на обществени поръчки
Индикатор 10 Дейност 2:Сключени договори с изпълнители
Индикатор 11 Дейност 3:Брой участници в обученията
Индикатор 12 Дейност 3:Брой проведени обучения
Индикатор 13 Дейност 3:% от обучените, които дават положителна оценка
Индикатор 14 Дейност 3:% обучени жени
Индикатор 15 Дейност 4:Брой участници в обученията
Индикатор 16 Дейност 4:Брой проведени обучения
Индикатор 17 Дейност 4:% от обучените, които дават положителна оценка
Индикатор 18 Дейност 4:% обучени жени
Индикатор 19 Дейност 5:Брой участници в обученията
Индикатор 20 Дейност 5:Брой проведени обучения
Индикатор 21 Дейност 5:% от обучените, които дават положителна оценка
Индикатор 22 Дейност 5:% обучени жени
Индикатор 23 Дейност 6:Брой участници в обученията
Индикатор 24 Дейност 6:Брой проведени обучения
Индикатор 25 Дейност 6:% от обучените, които дават положителна оценка
Индикатор 26 Дейност 6:% обучени жени
Индикатор 27 Дейност 7:Брой участници в обученията
Индикатор 28 Дейност 7:Брой проведени обучения
Индикатор 29 Дейност 7:% от обучените, които дават положителна оценка
Индикатор 30 Дейност 7:% обучени жени
Индикатор 31 Дейност 8:Брой участници в обученията
Индикатор 32 Дейност 8:Брой проведени обучения
Индикатор 33 Дейност 8:% от обучените, които дават положителна оценка
Индикатор 34 Дейност 8:% обучени жени
Индикатор 35 Дейност 9:Брой участници в обученията
Индикатор 36 Дейност 9:Брой проведени обучения
Индикатор 37 Дейност 9:% от обучените, които дават положителна оценка
Индикатор 38 Дейност 9:% обучени жени
Индикатор 39 Дейност 10:Брой участници в обученията
Индикатор 40 Дейност 10:Брой проведени обучения
Индикатор 41 Дейност 10:% от обучените, които дават положителна оценка
Индикатор 42 Дейност 10:% обучени жени
Индикатор 43 Дейност 11:Брой проведени пресконференции
Индикатор 44 Дейност 11:Брой публикувани прессъобщения
Индикатор 45 Дейност 11:Брой разработени и разпространени рекламни материали (промоционални тениски, шапки, химикалки, USB флаш-памет, промоционални папки, бележници, рол-банер


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз