Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-7.0.07-0102-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Нови възможности за стартиране и развитие за по-конкурентен бизнес
Бенефициент: “МСВ-КОНСУЛТ“ ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 15.02.2013
Начална дата: 16.04.2013
Дата на приключване: 01.09.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: На територията на ЕС
Описание
Описание на проекта: Проектът цели да допринесе за развитието на транснационалното сътрудничество и обмен на добри практики, насочени към подкрепата за стартиране на самостоятелна стопанска дейност, а така също и за повишаване на конкурентоспособността на предприятията чрез развитие на дигитални компетентности и e-inclusion.
Дейности: (Д.1.) Управление на проекта Организацията на екипа изисква: - Провеждане на тръжни процедури - Провеждане на ежемесечни срещи на екипа по проекта - Разработване на длъжностни характеристики за външните експерти по проекта; - Сключване на договори с членовете на екипа - Разпределяне на задачите и определяне на отговорници за изпълнението им - Създаване на подробен план-график на проекта - Създаване на вътрешна система за мониторинг.
(Д.2.) Анализи и проучвания С помощта на външен изпълнител консултант по проекта ще се проведат следните аналитични проучвания: 1) Анализ и проучване на проблемите при стартиране на самостоятелна стопанска дейност и собствен бизнес в България, връзката между финансовите източници за финансиране и кредитиране, оценката на рисковете, бизнес средата, финансовата криза в краткосрочен план (3-5 години) и възможностите за развитие; 2) Анализ на проблемите на конкурентоспособността на предприятията в условията на финансова криза, връзката със съвременните технологии и използването на интернет средата като средство за развиване на бизнеса 3) Анализ и проучване на добри европейски практики в развитието на употребата на съвременни компютърни технологии за стартиране на самостоятелна стопанска дейност и повишаване на конкурентоспособността на предприятията в ЕС
(Д.3.)Обмяна на опит • Учебно посещение в Кипър за обмяна на опит На учебно посещение в Кипър, Никозия ще отиде група от 10 участника (представители на целевите групи), които ще посетят местни бизнес оператори и фирми, използващи широко възможностите на интернет и съвременните технологии за стопанската си дейност. Участниците ще се запознаят на място с възможни решения и добри практики, представени в Кипър в рамките на проекти като „e-Volve“ и „Go and Get Ahead“. • Посещение в България на чуждестранни експерти за обмяна на опит, които ще се запознаят на място какви са практиките при стартиране на нов бизнес, как МСП развиват своята конкурентоспособност. Ще представят кипърския опит на място в България.
(Д.4.) Кръгла маса „Стартиране на собствен бизнес“ Организиране на еднодневна кръгла маса (В България) по проблемите на стартиране на самостоятелна стопанска дейност и собствен бизнес. Ще бъдат поканени за участие 50 представителя на целевите групи (основно бъдещи предприемачи). Външни лектори ще направят представяне по ключови теми и ще модерират кръглата маса като дискусионен форум. Ще бъде представен опитът на Кипър и ще събере обратна връзка и въпроси за бъдещите консултантски центрове.
(Д.5.)Кръгла маса „Конкурентоспособност, дигитални компетентности и възможности за развитие в интернет среда“ Организиране на еднодневна кръгла маса (В България) по проблемите на конкурентоспособността на предприятията в условията на финансова криза в България и връзката между повишаването на конкурентоспособността на предприятията и използването на съвременни технологии, развитие на дигитални компетентности на персонала и интернет средата. На кръглата маса за участие ще бъдат поканени 50 представители на бизнеса в области София град и Кюстендил, представители на браншови организации.
(Д.6.)Създаване на иновативен продукт Създаване на нов иновативен продукт за консултиране на стартиране на самостоятелна стопанска дейност (нов бизнес) и повишаване на конкурентоспособността чрез създаване на нови партньорства и възможности за развитие в региона (България – Кипър). Ще се създаде интерактивен електронен наръчник на предприемачите за използване на нови технологии и интернет среда. Иновативният продукт ще функционира и ще е достъпен през интернет като он-лайн платформа за консултантска подкрепа на всички заинтересовани Трансферирането на опита от Кипър ще доведе до създаването на иновативния продукт, който е основата на устойчивостта на проекта.
(Д.7.)Създаване на мрежа от консултантски центрове и консултиране за стартиране на бизнес и повишаване на конкурентоспособността Създаване на мрежа от общо 4 консултантски центрове в София и Кюстендил за предоставяне на информация, подкрепа и съдействие (правно - информационно и финансово - счетоводно). Чрез тези центрове ще се обменя опит и ще се създаде устойчивост на проектните резултати. Услугите ще са напълно безплатни и в консултантските екипи ще бъдат включени участниците в обмяната на опит. В консултантските центрове ще се ползва и представя иновативния продукт. Консултантите ще дават консултации он-лайн и ще разпространяват публикуваните резултати от проекта (3-те анализа). В центровете ще се получава информация за проекта, ОПРЧР и ЕСФ. Чрез центровете ще се събира обратна връзка от потребителите и консултираните представители на целевите групи. Консултантските центрове ще са в мрежа и ще обменят информация и мнения по всеки един възникнал казус.
(Д.8.)Обучения за повишаване на уменията за промоциране на бизнес дейността в интернет Организиране (в България) на 4 двудневни обучения за повишаване на уменията на заети лица за промоциране на бизнес дейността в интернет (развитие на дигитални компетентности) за новостартиращи предприятия и такива, които искат да повишат своята конкурентоспособност. На всички участници ще се раздадат удостоверения-сертификати за преминаване на обучение. На обучаемите ще се представи проекта, ОПРЧР и ЕСФ.
(Д.9.)Заключителна конференция Провеждане на конференция за закриване на проекта (в България) с участието на представители целевите групи, консултантските екипи, които предоставят консултации чрез мрежата от 4-ри консултантски центъра. На конференцията ще се представят резултатите по проекта, добри практики от България и Кипър, спешните до момента консултирани стартиращи бизнеси, информация за ОПРЧР и ЕСФ. Ще се обсъжда план за действие на мрежата от консултантски центрове през първата година след приключване на проекта.
(Д.10.)Публичност и представяне на проекта и програмата Публичност на проекта включва изготвяне на: - Комуникационен план (как ще свързва проектът, екипът с целевите групи, какви са основните етапи и послания, които ще се отправят към широката общественост) - информационна табела, три-езични брошури, сайт на проекта и онлайн платформата за консултантска дейност, обучителни материали, промоционални комплекти за участници в кръгли маси, обучения и конференции; - Регулярни съобщения до медиите по отношение на напредъка на дейностите, постигнатите резултати
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 270 663 BGN
Общ бюджет: 265 483 BGN
БФП: 265 483 BGN
Общо изплатени средства: 265 481 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 265 483 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 54 133 BGN
2014 211 349 BGN
2015 0 BGN
265 481 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 225 661 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 46 013 BGN
2014 179 646 BGN
2015 0 BGN
225 659 BGN
В т.ч. Национално финансиране 39 822 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 8 120 BGN
2014 31 702 BGN
2015 0 BGN
39 822 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой разработени проекти за обмяна на опит и създадени мрежи
Индикатор 2 Брой лица, участвали в транснационални и междурегионални програми за обмяна на опит
Индикатор 3 Брой обменени нови практики, трансферирани добри практики и представени нови идеи пред партньорите
Индикатор 4 Брой консултирани с помощта на иновативния продукт
Индикатор 5 Брой разработени анализи по проект 0102
Индикатор 6 Брой проведени работни посещения в Кипър
Индикатор 7 Брой проведени работни посещения на партньорите в България
Индикатор 8 Брой организирани и проведени Кръгли маси по проект 0102
Индикатор 9 Брой организирани и проведени обучения
Индикатор 10 Брой създадени уеб-портали
Индикатор 11 Брой новоразкрити структури за консултиране


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз