Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-3.0.04-0001-C0001
Номер на проект: DIR-593211-1-6
Наименование: Разработване на План за управление на Природен парк "Беласица"
Бенефициент: Дирекция Природен парк "Беласица"
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 30.11.2009
Начална дата: 08.09.2010
Дата на приключване: 08.01.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Разработване на План за управление на Природен парк "Беласица"
Дейности: Дейност 1: Подготовка за възлагане на разработването на Плана за управление на ПП „Беласица“ Изготвяне на всички необходими задания и изисквания към експертите и екипите, които ще разработват Плана за управление; подготовка и осъществяване на процедурите за възлагане (включително за доставка на необходимото оборудване); сключване на договори с всички изпълнители.
Дейност 2: Разработване на Описателната част на Плана за управление на ПП „Беласица“ Извършване на необходимите проучвания и анализи (теренна работа) и разработване на следните части от Плана за управление: - Обща информация за територията - Абиотична характеристика (Климат; Геология и геоморфология; Хидрология и хидробиология; Почви) - Биологична характеристика (Екосистеми и биотопи; Растителност; Флора; Фауна) - Социално-икономическа характеристика (Население и демографска характеристика; Селищна мрежа; Техническа инфраструктура; Селско стопанство; Горско стопанство; Лов, риболов и събиране на природни продукти; Туризъм и спорт; Информираност на обществеността; Промишленост; Водоползване) - Настоящо ползване на прилежащите територии - Културно-историческо наследство - Ландшафт - Оценка на състоянието на компонентите на околната среда
Дейност 3: Изработване на цифров модел на територията на ПП „Беласица“ Дейността включва: - Събиране на необходимата информация - Теренно-проучвателни работи - Систематизиране на събраната информация - Анализи и изготвяне на ГИС и еDMS - Концептуален модел на ИС / политики и стратегии - Разработване на ИС / придобиване на софтуер - Попълване на ИС - Внедряване/обучение - Генериране на карти за Плана за управление Техническа спецификация за избор на изпълнител по реда на НВМОП (според Заданието за изработване на Плана за управление на ПП „Беласица“): При създаването на ЦМТ (цифров модел на територията) да се използват данните от: •Съвместените и обединени цифрови модели от КВС в ZEM формат и от одобрените кадастрални карти в CAD формат. •резултатите от теренни и други проучвания, посочени в заданието; •наличната информация в РДГ, РИОСВ, ДГС; •информацията от Лесоустройствените, ловоустройствените и други технически проекти; •топографски карти в М 1:25000; •други източници. При създаването на ЦМТ задължително са спазват: •“Структурата на записа на плановете за земеразделяне в цифров вид ZEM формат и приложените номенклатури; •“Разширение на структурата, налагащи се от включване на дейността по реституцията на горите и земите в горския фонд” и приложените номенклатури; -Всички резултати от теренни и др. проучвания, свързани с координатни определения /напр. GPS измервания/ се представят в координатна система WGS84 и 70 година, заедно с оценка за точността им; -Други специфични изисквания, съгласно: ЗЗТ, Закон за кадастър и имотен регистър, ЗУТ и други закони и свързаните с тях поднормативни документи; -Всички слоеве, потребителския интерфейс, полетата в базата данни, наименования на таблици, файлове и т.н. да са на български език. Критерии за успешното създаване на ЦМТ ще бъдат: -Инсталирането му на работната станция в ДПП “Беласица”; -проверка за функционалност и пълнота на данните в зависимост от предвиденото в заданието; -коректна визуализация на целия картен материал и свързаните с него списъци, графики и т.н. При избора на ГИС софтуер задължително да се имат предвид следните изисквания: -Работа в операционна система в среда на Microsoft -Поддържане на обектно-ориентиран, комплексен топологичен модел на данните; -Поддържане (вход/изход) на най-разпространените векторни и растерни формати: DXF и DWG, ArcINFO EOO, ArcView SHP, MIF/MID, DGN, GeoTIFF, GeoSPOT, ZEM, CAD и др.; -Разнообразни начини за въвеждане и структуриране на данни; -Директна връзка с най-разпространените бази данни: MS Access, SQL Server, Oracle и т.н.; -Възможности за поддръжка и обучение.
Дейност 4: Разработване на Предписателната част на Плана за управление на ПП „Беласица“ 1. Сформиране на Научен съвет от 5 експерти, който да разработи следните части от Плана за управление: - Първа оценка и Потенциална стойност на територията - Дългосрочни цели и ограничения - Втора оценка - Норми. Режими. Условия и препоръки за осъществяване на дейностите. - Оперативни задачи и предписания за опазване и ползване“ - Преглед на изпълнението на целите и задачите 2. Сглобяване и редакция на Плана за управление.
Дейност 5: Информация и публичност. Въвличане на заинтересованите страни 1. В началния етап на разработване на Плана: - оповестяване на целите, процеса и задачите (подготовка на стандартизирани прес-съобщение и статия, обява за Интернет, информационна листовка за Плана за управление, банер за проекта, специален модул към Уеб-сайта на ДПП „Беласица“, посветен на Плана за управление, информационни табла в град Петрич и селата от района); - информационни срещи със заинтересованите страни (в град Петрич и селата от района); - обсъждане на наличната информация (среща на целия екип и експертите); - съвещание за начало на ландшафтната таксация и ландшафтните изследвания (среща на екипа със съответните експерти); - инвентаризация на флората и фауната (среща на екипа със съответните експерти); - обсъждане предложения за граници и зони (среща на екипа със съответните експерти). 2. Провеждане семинар за собствениците; режими на ползване и опазване на различните по собственост площи в ПП “Беласица”. 3. Обсъждане въпросите за управлението на специфични дейности - туризъм и туристическа инфраструктура; опазване на културно-историческите паметници, лов, риболов, рибовъдство, паша и други странични ползвания; масови и групови прояви /събори, излети, походи/ и др. (Среща на екипа със съответните експерти; семинар за местните хора). 4. Преглед и приемане резултатите от теренните проучвания на ландшафтната таксация - да се осъществи на обекта от комисия назначена със Заповед на Председателя на ДАГ. 5. Обсъждане на резултатите от етапа на екологична, социална и икономическа оценка и потенциалната стойност / Първа оценка/ на защитената територия ПП “Беласица” (Среща на екипа със съответните експерти; семинар за местните хора) 6. Обсъждане на резултатите от етапа включващ дългосрочните цели и ограничения /Втора оценка, норми, зониране, режими, условия и препоръки за осъществяване на дейностите /Част: 3/ (Среща на екипа със съответните експерти; семинар за местните хора) 7. Разглеждане на предложените оперативни задачи и предписания за опазване и ползване /Част: 4/. (Среща на екипа със съответните експерти; семинар за местните хора) 8. Обществено обсъждане на Проекта за Плана за управление на ПП “Беласица” съгласно чл. 12 (1); чл. 13; чл. 14 от Наредбата за разработване на планове за управление на защитени територии (предшествано от Дни на „отворените врати“ в осемте села от района). 9. Провеждане на прес-конференции в Благоевград и София при възлагането на Плана за управление и при завършването му. 10. Изпращане на регулярни прес-съобщения до списък с целеви медии от района и страната. 11. Учебни пътувания на заинтересовани страни от района на ПП „Беласица“ до други Природни паркове в България и до Национален парк „Керкини“ в Гърция. 12. Провеждане на Фестивал на кестена като специфичен механизъм за въвличане на заинтересованите страни (общо 3 пъти, по веднъж през всеки месец септември от времетраенето на проекта). 13. Организиране на образователни програми за млади хора от района на ПП „Беласица“ по интерпретативните маршрути, разработени на територията на Парка. 14. Обучение за заинтересованите страни „Управление на защитени територии с участие на обществеността“.
Дейност 6: Приемане на Плана за управление на ПП „Беласица“ 1. Предаване на изработения План за управление на ПП „Беласица“ за одобрение. 2. Отразяване на предложени корекции и коментари. 3. Публикуване на Плана за управление след одобрението му в кратък вариант (брошура) с приложен компакт-диск с пълния вариант и експертните доклади.
Дейност 7: Управление на проекта Дейността включва: - Назначаване на екипа и определяне на работни характеристики на членовете; - Извършване на вътрешен мониторинг и оценка на проекта; - Подготовка на всички необходими технически и финансови отчети; - Извършване на одит на проекта.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"АТЛАС ТРАВЕЛС" ЕООД
"НАР"
Еко-Лес Беласица
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 161 975 BGN
Общ бюджет: 966 794 BGN
БФП: 966 794 BGN
Общо изплатени средства: 929 580 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 966 794 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 232 395 BGN
2012 154 954 BGN
2013 462 679 BGN
2014 79 552 BGN
2015 0 BGN
929 580 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 821 775 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 197 536 BGN
2012 131 711 BGN
2013 393 277 BGN
2014 67 619 BGN
2015 0 BGN
790 143 BGN
В т.ч. Национално финансиране 145 019 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 34 859 BGN
2012 23 243 BGN
2013 69 402 BGN
2014 11 933 BGN
2015 0 BGN
139 437 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой сключени договори за разработване на Плана за управление
Индикатор 2 Брой сключени договори за изпълнение на дейностите за публичност и въвличане на заинтересованите страни
Индикатор 3 Брой изработени експертни доклади за Плана за управление
Индикатор 4 Брой карти на територията по класове географска информация
Индикатор 5 Брой участници в работни срещи за въвличане на заинтересованите страни
Индикатор 6 Брой участници в информационни срещи при възлагане на Плана за управление
Индикатор 7 Брой участници в пресконференции
Индикатор 8 Брой медийни отразявания на процеса на разработка на Плана за управление
Индикатор 9 Брой отпечатани и разпространени информационни листовки за Плана за управление
Индикатор 10 Брой отпечатани и разпространени брошури и компакт-дискове с Плана за управление
Индикатор 11 Брой изработени и монтирани информационни табла за Плана за управление
Индикатор 12 Брой участници в учебни пътувания
Индикатор 13 Брой участници в обучение за управление на защитени територии
Индикатор 14 Брой участници във Фестивал на кестена
Индикатор 15 Брой участници в образователни програми


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз