Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-8.1.02-0001-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Повишаване и укрепване на административния капацитет на АЗ и нейните териториални поделения Дирекции "Бюро по труда" за управление и реализиране на приоритетни оси 1 и 2 на ОП РЧР
Бенефициент: Агенция по заетостта
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 12.11.2008
Начална дата: 12.11.2008
Дата на приключване: 01.01.2016
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Създаване и укрепване на устойчив административен капацитет за правомерно, ефективно и ефикасно изпълнение на функциите по управление на приоритетни оси 1 и 2 на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси".
Дейности: Дейност 11 - Дейности, свързани с цялостно управление, наблюдение и отчитане на постигнатите резултати по проекта и командировки в страната за осъществяване на мониторингови посещения. Предвижда се да се осъществят минимум 3 посещения на място по всеки проект и задължителна проверка преди извършване на плащане.
Дейност 9 - Дейности свързани с подготовкат на тръжни процедури, оценки на дейността на МЗ, подпомагане на функциите по управление и контрол върху изпълняваните дейности - използване на техническата помощ. Ще се използват външни консултанти и специалисти, които да подпомагат при разработването на тръжни досиета най-вече в частта на Техническите задания и метод за оценка.
Дейност 7 - Провеждане на изследвания и анализи за ефективното управление на ПО 1 и 2 на ОПРЧР. Провеждане на социологически проучвания за нетния ефект от реализирането на стартирали по ПО 1 и 2 на ОПРЧР.
Дейност 8 - Подготовка и участие на отговорни по ПО 1 и 2 по ОПРЧР служители от АЗ в семинари, организирани от страна на ЕК Значение за надграждането на капацитета на работещите в МЗ и изграждане на компетентни служители. Възможност за ефективното прилагане на чуждия опит в нашата страна.
Дейност 10 - Наемане на външни и вътрешни експерти за подпомагане реализацията на дейностите по ПО 1 и 2 и за участие в Оценителни комисии. Предвижда се сключване на индивидуални ковсултантски договори по извънтрудово правоотношение, след подбор на служители и външни експерти за подпомагане работата на дирекция "ЕФМП" при разработването на различни операции.
Дейност 12 Одит Одитът ще бъде извършен от външна одитираща организаиция, избрана чрез процедура по ЗОП.
Участие на служители от АЗ в обучения, работни групи, конференции, семинари, свързани с управление на средствата от ЕСФ. Участие на служителите от АЗ, пряко ангажирани с ПО 1 и 2 на ОПРЧР в конференции, работни групи, семинари.
Дейност 1 Подобряване на материално-техническата база на АЗ, чрез възлагане на обществена поръчка по ЗОП и подзаконовите нормативни актове за прилагането му. Провеждане на обществени поръчки по ЗОП и поднормативните актове за прилагането му за закупуване и доставка на хардуер, надграждане на прилежащия софтуер, автомобили за 28-те области
Дейност 4 - Доразвиване и надграждане на уеб-сайта на АЗ за ПО 1 и 2 на ОПРЧР. Създаване на нова по съдържание интернет страница на български и на английски език. Разработване на спомагателен софтуер и/или надсройване на съществуващия; Обратна връзка с бефефициенти; Издаване на електронен бюлетин; Своевременно информиране на заинтересованите страни за всяна новост, публикувана на интернет страницата.
Дейност 5 - Разработване на справочник и учебни помагала, съдържащи основните нормативни документи и правила за прилагането им, касаещи дейността на АЗ по управление на ПО 1 и 2 на ОПРЧР. Справочникът ще бъде "настолна книга" за всеки представител от целевата група.
Дейност 6 - Разработване на Наръчници за бенефициента по отделните процедури по ПО 1 и 2 на ОПРЧР и за нуждите на АЗ. Възможност за лесна ориентация в цялостния процес по подготовка и изпълнение на проекта.
Дейност 2 - Провеждане на специализирани обучения за писане на нови схеми, подготвяне на проектна документация, насоки за кандидатстване, наръчници и др.) свързани с повишаване на капацитета на служителите, отговарящи за ПО 1 и 2 в АЗ. Провеждане на обучения, свързани с надграждане на умения на служители от АЗ организирани от обучаващи организации, избрани по ЗОП.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 15 650 936 BGN
Общ бюджет: 9 167 321 BGN
БФП: 9 167 321 BGN
Общо изплатени средства: 9 021 448 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 9 167 321 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 996 614 BGN
2010 684 764 BGN
2011 1 448 348 BGN
2012 1 515 960 BGN
2013 1 212 958 BGN
2014 1 531 522 BGN
2015 1 631 281 BGN
9 021 448 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 7 792 223 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 847 122 BGN
2010 582 049 BGN
2011 1 231 096 BGN
2012 1 288 566 BGN
2013 1 031 015 BGN
2014 1 301 794 BGN
2015 1 386 589 BGN
7 668 231 BGN
В т.ч. Национално финансиране 1 375 098 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 149 492 BGN
2010 102 715 BGN
2011 217 252 BGN
2012 227 394 BGN
2013 181 944 BGN
2014 229 728 BGN
2015 244 692 BGN
1 353 217 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Подобрена материално-техническа база, чрез закупен и осигурен софтуер и хардуер за нуждите на бенефициента


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз