Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.6.02-0018-C0001
Номер на проект: 10-16-13
Наименование: Партньорство и сътрудничество за реализиране на инициативи в областта на доброто управление между общините Мадан и Рудозем – Република България и община Чивитела ди Романя, Република Италия
Бенефициент: Община Мадан
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 30.01.2012
Начална дата: 02.04.2012
Дата на приключване: 02.04.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: На територията на ЕС
Описание
Описание на проекта: Подобряване на институционалния и административния капацитет на община Мадан и община Рудозем чрез реализиране на съвместни инициативи в областта на доброто управление с общини-партньори от ЕС.
Дейности: Дейност 1. Организация, изпълнение и управление на проекта 1.1. Установяване на ефективна Система за управление и реализация на проекта – Включва: - Установяване на методи, регламенти, правила, процедури, техники, функционални характеристики на участниците и други по управление на проекта – утвърдена система за управление на проекта и ще се изпълнява от членовете на екипа. - Делегиране на индивидуални правомощия и отговорности по изпълнение на проекта - специално формирана управленска и изпълнителска структура – ръководител на ЕОУП, координатор „Обществени поръчки”, координатор „Аналитични и информационни дейности по проекта”, счетоводител и технически сътрудник . 1.2. Актуализация на предвиденото в условията на подписания договор - Изготвяне на корекционен времеви план – график за реализацията на дейностите по проекта и план за разходване на средствата, съгласно одобрения бюджет от Договарящия орган. 1.3.Подготовка и определяне на процедурите за мониторинг и контрол - Вътрешната оценка: периодично по време на изпълнението на всяка дейност, както и след приключване на проекта. Методи за самооценяване: на различни етапи от реализацията на проекта. Оперативни (ежедневни и месечни) и периодични (тримесечни) процедури: постигани резултати, планираните цели, проведени наблюдения и оценки за хода на проекта, формуляри за обратна връзка от участници и др., медийно отразяване, одити и др. инструменти за “мониторинг”, “анализ“ и “контрол“, които очертават зоната на “разумно - допустимият риск”, в която ще се движи изпълнението на проекта, за да се гарантират неговата предвидимост и устойчивост. 1.4. Подготовка на тръжните документи и провеждане на процедурите – Подготовка на документацията за избор на изпълнители: в съответствие с изискванията на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки (НВМОП. 1.5. Изготвяне и представяне на Технически доклади и Финансови отчети - Сформирането на екип от специалисти с подходяща квалификация и опит, и подходящо разпределение на функциите между тях ще създаде предпоставки за успешното изпълнение на проекта, което ще гарантира изпълнението на специфичните цели на проекта, в съответствие с изискванията на Договарящия орган.
Дейност 2. Провеждане на начална среща и обучение 2.1 Провеждане на начална среща - Предвижда се провеждането на начална среща, на която да бъдат представени участниците в проекта, да бъде утвърдена системата за управление на проекта и делегирани индивидуалните правомощия и отговорности по неговото изпълнение. 2.2 Провеждане на обучение - Предвижда се двудневно обучение на 20 души - представители на администрациите Мадан и Рудозем, които ще вземат участие в Дейност 3 „Теренно проучване”. Участниците ще бъдат обучени в умения за набиране, обработка и синтезиране на информация.
Дейност 3. Теренно проучване в община Чивитела ди Романя, Република Италия Дейността включва теренно проучване в община Чивитела ди Романя за запознаване и изследване на добри практики за подобряване на прозрачността и отчетността в управлението, организационното развитие на структурите, механизмите за превенция на корупцията и ефективен граждански контрол. В дейността ще вземат участие 20 души от общините Мадан и Рудозем – РБългария. Продължителността на теренното прочуване ще бъде 5 работни дни. След приключване на проучването участниците в него ще предадат попълнени доклади, които ще включват данни, информация и материали свързани с добрите практики за подобряване прозрачността и отчетността в управлението, организационното развитие на структурите, механизмите за превенция на корупцията и ефективен граждански контрол в община Чивитела ди Романя – Р Италия.
Дейност 4. Анализ на резултатите. Изготвяне на Анализ на добрите практики, идентифицирани при теренното проучване и Комплексен план за подобряване на прозрачността и отчетността в управлението, организационното развитие, механизмите за превенция на к На база представения попълнени доклади от участниците в Дейност 3 ще се изготви Анализ на адаптирани добри практики на местни власти и Комплексен план, идентифициращ конкретни практически мерки за подобряване на прозрачността и отчетността в управлението, организационното развитие на структурите, механизмите за превенция на корупцията и ефективен граждански контрол, които ще бъдат въведени в общините Мадан и Рудозем – РБългария. Дейността ще бъде предмет на външна услуга.
Дейност 5. Конференция за оповестяване на резултатите от проекта Обществено обсъждане на изготвените Анализ на добрите практики и Комплексен план за подобряване на прозрачността и отчетността в управлението, организационното развитие на структурите, механизмите за превенция на корупцията и ефективен граждански контрол в общините Мадан и Рудозем.
Дейност 6. Информация и публичност Дейността предвижда действия за осигуряване на добра Информираност на обществеността по отношение на проекта и предвидените в него дейности, както и публичност на резултатите и съблюдаване на изискванията на ЕС по отношение на визуализацията на проекти, финансирани от Европейския социален фонд.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 151 917 BGN
Общ бюджет: 140 145 BGN
БФП: 140 145 BGN
Общо изплатени средства: 140 145 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 140 145 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 30 383 BGN
2013 109 762 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
140 145 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 119 124 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 25 826 BGN
2013 93 298 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
119 124 BGN
В т.ч. Национално финансиране 21 022 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 4 558 BGN
2013 16 464 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
21 022 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 По Дейност 1 - Брой проведени тръжни процедури по проекта
Индикатор 2 По Дейност 1 - Брой подготвени вътрешни правила за работа на екипа
Индикатор 3 По Дейност 1 - Брой приети форми за контрол и отчетност
Индикатор 4 По Дейност 2 - Брой обучени участници
Индикатор 5 По Дейност 2 - Брой подготвени въпросници
Индикатор 6 По Дейност 3 - Брой предадени доклади
Индикатор 7 По Дейност 4 - Брой разработени материали
Индикатор 8 По Дейност 5 - Брой проведени конференции
Индикатор 9 По Дейност 6 - Брой проведени пресконференции
Индикатор 10 По Дейност 6 - Брой публикувани материали в пресата
Индикатор 11 По Дейност 6 - Брой медии, в които се провеждат информационните кампании
Индикатор 12 По Дейност 6 - Брой разпространени брошури


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз