Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO002-1.3.01-0008-C0001
Номер на проект: 0098-ОО-1.3
Наименование: Укрепване на капацитета на Одитния орган за ефективно изпълнение на одитните ангажиминти по Структурните фондове и Кохезионния фонд
Бенефициент: Изпълнителна агенция "Одит на средствата от Европейския съюз"
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Техническа помощ"
Дата на решение на договарящия орган: 04.04.2012
Начална дата: 03.05.2012
Дата на приключване: 31.12.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Обща цел на проекта: Осигуряване на компетентен одиторски ресурс за изпълнение на дейностите на Одитния орган.
Дейности: Дейност 2 Допълване на административния капацитет на Одитния орган чрез участие на външни лица при изпълнение на одитните ангажименти по програми, съфинансирани по Структурните и Кохезионния фонд. С тази дейност се предвижда привличане на външни лица, на които да се възложат отделни одиторски процедури при изпълнение на одитни ангажименти по СКФ. Ще се наемат външни лица, които ще вземат участие в одитните екипи при осъществяването на одити на операциите (проверки на проекти). Основна функция на Одитния орган - извършването на одитите на операциите, е свързана с проверки на проекти при бенефициентите, с цел да се придобие разумна увереност, че декларираните пред Европейската комисия разходи, са верни и свързаните с тях транзакции са законосъобразни и редовни. С включването на външни лица към одитните екипи ще се подсили адмнистративния капацитет на Одитния орган за ефективното и срочно изпълнение на одитни ангажименти, предвид по-големия обем сертифицирани разходи, подлежащи на проверка. Външните експерти ще бъдат канени при идентифициране на конкретни потребности на Одитния орган във връзка с функциите му по Структурните фондове и Кохезионния фонд. Те ще предоставят на служителите на Одитния орган методологически наставления и помощ при прилагането на добри практики на ЕС, ще осигурят консултации при изпълнението на конкретни одитни ангажименти и ще предоставят становища, доклади и анализи по конкретни документи на Одитния орган. Предвижда се провеждане на обществена поръчка за избор на външни лица за изпълнение на отделни одиторски процедури при изпълнение на одитни ангажименти по СКФ. В тази връзка ще се извършат разходи за възлагане на изготвянето на техническо задание по тази обществена поръчка.Разходите по настоящата дейност са свързани с провеждането от Одитния орган на проверки на бенефициенти по седемте оперативни програми и програмите за трансгранично сътрудничество от наети външни лица и експерти. Предвидените разходи са във връзка с изпълнението на проверки, планирани в проектно предложение № 0097-ОО-1.3 "Подпомагане изпълнението на функциите на Одитния орган по СКФ на ЕС".
Дейност 1 Повишаване на професионалните знания и умения на служителите на ИА "Одит на средствата от ЕС" Дейността е насочена към повишаване и усъвършенстване на професионалните знания и умения на служителите на Одитния орган чрез участия в обучения, семинари, посещения за обмяна на опит, работни срещи и др. Отчита се необходимостта от допълване и надграждане на професионалния капацитет на служителите. Предвиждат се участия в специализирани обучения, организирани от обучителни институции в страната и чужбина по теми, свързани с дейността на Одитния орган: управление и контрол на средствата от СКФ, одитна методология и добри практики, одит на информационни системи, международни одитни стандарти и др. Обучения в следните хоризонтални сфери: обществени поръчки, финансово управление и контрол, нередности и измами. Планираните обучения и семинари ще доведат до повишаване квалификацията на служителите за осигуряване на по-добро качество на одиторската работа. Ще се организират и провеждат специализирани семинари, работни срещи за обсъждане на добри практики и обмяна на опит с цел повишаване на капацитета на Одитния орган и компетентностите на служителите. Придобиването на международни одиторски сертификати, насърчавано от ЕК, ще подобри качеството и ефективността на извършваните одитни ангажименти. Предвижда се одиторите да участват в обучения, да се явяват на изпити за придобиване на такива сертификати и финансиране на такси за първо явявяне. Приоритет на Одитния орган е подобряването на координацията и сътрудничеството с ангажираните в процеса по управление и контрол на средствата от ЕС. Ефективен начин за постигане на тази цел са участия в срещи за обмяна на добри практики с Одитни органи на други страни членки на ЕС. Предвижда се финансиране на разходите за осъществяване на подобни учебни посещения. Ще бъде закупена учебна/специализирана литература във връзка с одитната дейност, която ще служи за обучения, справки, референции и анализи. Целта е подпомагане работата на одиторите в областите одит, строителство, обществени поръчки, екология, счетоводство и др.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 2 328 249 BGN
Общ бюджет: 1 106 620 BGN
БФП: 1 106 620 BGN
Общо изплатени средства: 993 714 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 106 620 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 519 928 BGN
2013 201 980 BGN
2014 194 196 BGN
2015 77 610 BGN
993 714 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 940 627 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 441 939 BGN
2013 171 683 BGN
2014 165 067 BGN
2015 65 968 BGN
844 657 BGN
В т.ч. Национално финансиране 165 993 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 77 989 BGN
2013 30 297 BGN
2014 29 129 BGN
2015 11 641 BGN
149 057 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Степен на удовлетвореност на участниците от проведеното обучение
Индикатор 2 Брой проведени обучения и семинари на служителите на Одитния орган
Индикатор 3 Брой участия в обучения на експерти на структурата бенефициент
Индикатор 4 Брой организирани обучения/семинари
Индикатор 5 Брой успешно издъжани изпити за придобиване на международни одиторски сертификати
Индикатор 6 Брой извършени проверки на проекти/експертизи с участието на външни лица


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз