Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO002-1.7.01-0003-C0001
Номер на проект: 0119-АФКОС-1.7
Наименование: “Обезпечаване и подпомагане дейността на дирекция АФКОС при работата й по СКФ"
Бенефициент: Дирекция "Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕС (АФКОС)"
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Техническа помощ"
Дата на решение на договарящия орган: 27.02.2013
Начална дата: 10.04.2013
Дата на приключване: 31.12.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Настоящият проект си поставя за основна цел обезпечаването и подпомагането на дейностите на дирекция АФКОС с цел повишаване на нейната ефективност. Описаната основна цел пряко кореспондира с общата цел на Оперативна програма „Техническа помощ”, а именно по-нататъшно усъвършенстване на координацията, контрола, реализацията и оценката на СКФ в България за периода 2007-2013 г. Основната цел адресира изцяло и приоритетна ос 1 на оперативната програма – „Подпомагане реализирането на дейностите на структурите на централно ниво. Мерки за изграждане на капацитет на институциите, работещи по Структурните фондове.” Реализирането на настоящия проект и включените в него дейности напълно съответстват на целите и приоритетите на ОПТП и ще допринесат за подобряване работата по Структурните и Кохезионния фонд в България. Формулираната основна цел на проекта ще бъде постигната, чрез поставянето на следните специфични цели: 1. Обезпечаване и подпомагане на служителите в дирекция АФКОС при провеждане
Дейности: Дейност 3: Организиране, участие и провеждане на учебни посещения и обучения с цел обмяна на опит и придобиване на нови знания за служителите от дирекция АФКОС, работещи по СКФ. Дейност 3: Организиране, участие и провеждане на учебни посещения и обучения с цел обмяна на опит и придобиване на нови знания за служителите от дирекция АФКОС, работещи по СКФ.
Дейност 4: Закупуване на превозни средства за транспортно осигуряване дейностите по проекта Дейност 4: Закупуване на превозни средства за транспортно осигуряване дейностите по проекта
Дейност 7: Разходи за наемане и използване на специализирана експертиза на вещи лица Дейност 7: Разходи за наемане и използване на специализирана експертиза на вещи лица
Дейност 1: Организиране и провеждане на административни разследвания, проверки на място и работни събития по СКФ Дейност 1: Организиране и провеждане на административни разследвания, проверки на място и работни събития по СКФ
Дейност 5: Осигуряване на информираност и публичност по проекта Дейност 5: Осигуряване на информираност и публичност по проекта
Дейност 8: Разходи за управление и изпълнение на проекта Описание на дейността: Разходи за управление и изпълнение на проекта
Дейност 2: Участие на служители на дирекция АФКОС в работни групи, заседания, годишни срещи и консултативни комитети, организирани от европейските институции, компетентните институции в държавите членки на ЕС и националните компетентни органи и орган Дейност 2: Участие на служители на дирекция АФКОС в работни групи, заседания, годишни срещи и консултативни комитети, организирани от европейските институции, компетентните институции в държавите членки на ЕС и националните компетентни органи и орган
Дейност 6: Организиране и провеждане на процедури по ЗОП в изпълнение на проекта Дейност 6: Организиране и провеждане на процедури по ЗОП в изпълнение на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 487 771 BGN
Общ бюджет: 343 684 BGN
БФП: 343 684 BGN
Общо изплатени средства: 390 216 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 343 684 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 101 646 BGN
2014 130 410 BGN
2015 158 160 BGN
390 216 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 292 131 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 86 399 BGN
2014 110 849 BGN
2015 134 436 BGN
331 684 BGN
В т.ч. Национално финансиране 51 553 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 15 247 BGN
2014 19 562 BGN
2015 23 724 BGN
58 532 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Степен на удовлетвореност на участниците от проведеното обучение
Индикатор 2 Брой проведени административни разследвания
Индикатор 3 Брой проведени административно-контролни проверки
Индикатор 4 Брой проведени проверки на място съвместно с ОЛАФ
Индикатор 5 Закупени технически устройства
Индикатор 6 Брой проведени работни групи, заседания, годишни срещи и консултативни комитети
Индикатор 7 Брой на обучени експерти от дирекция АФКОС - МВР
Индикатор 8 Закупени моторни превозни средства
Индикатор 9 Изработени и доставени информационни и рекламни материали по проекта
Индикатор 10 Брой организирани информационни събития
Индикатор 11 Ниво на удовлетвореност сред целевите групи от организираните информационни събития
Индикатор 12 (Д) Брой обучени експерти от дирекция АФКОС - МВР
Индикатор 13 (Д) Брой обучени експерти на д-я АФКОС- МВР
Индикатор 14 (Д) Брой на обучени експерти от дирекция АФКОС - МВР
Индикатор 15 (Д) Брой проведени срещи със служителите по нередности


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз