Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 103710896 "ФИНАНС ОДИТ КОНСУЛТ 2002" ООД
Седалище Област: Варна Oбщина: Варна 9000 Варна ул. "Генерал Столетов" № 68, ет. 2, ап. 2 район "
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Подобряване на ВиК мрежата на град Попово BG161PO005-1.0.02-0040-C0001
"Компресор с кулисен механизъм" BG161PO003-1.1.01-0081-C0001
"Производство на PVC бутилки чрез издуване на преформи в “ЕВЕ” ЕООД" BG161PO003-2.1.04-0176-C0001
Подобряване на физическата и жизнена среда в община Варна BG161PO001-1.4.05-0018-C0001
„Повишаване на конкурентоспособността на ТПК „БРИЗ” чрез технологична модернизация на производството- доставка на оборудване за раздуване на PET бутилки” BG161PO003-2.1.06-0028-C0001
Повишаване конкурентоспособността на Арт Стил ООД с покриване на международно признати стандарти. BG161PO003-2.1.08-0194-C0001
Подобряване на управлението и повишаване на качеството в „Яхт Сървиз България” ООД с въвеждане на ISO 9001:2008. BG161PO003-2.1.08-0133-C0001
Изграждане на инфраструктура за предотвратяване на наводнения от отливен поток с.Строево, община Марица, уч.хкм+1220,00 до хкм+1780,00 BG161PO001-1.4.06-0034-C0001
Модернизация на управлението и повишаване на конкурентоспособността на „ЛЗ Яхтинг 1991 АД” чрез въвеждане на СУК ISO 9001:2008. BG161PO003-2.1.08-0138-C0001
Регионален център за ранна диагностика на онкологични заболявания", МБАЛ-Бургас BG161PO001-1.1.08-0020-C0001
Подкрепа за разработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие - гр. Варна BG161PO001-1.4.07-0012-C0001
"Изготвяне на Интегриран план за възстановяване и развитие на гр. Шумен" BG161PO001-1.4.07-0033-C0001
Добрич - жива шевица от таланти BG161PO001-1.1.10-0034-C0001
"Шумен - живият град" BG161PO001-1.1.10-0028-C0001
"Разширение и реконструкция на ПСОВ Тервел, реконструкция и доизграждане на канализационна мрежа и реконструкция на водопроводната мрежа на гр. Тервел" BG161PO005-1.0.06-0004-C0001
"Подготовка и изпълнение на проект за развитие на инфраструктура за отпадъчни води в агломерация к.к. "Златни пясъци", община Варна" BG161PO005-1.0.07-0018-C0001
Изграждане на ЦНСТ за деца в риск на територията на община Димитровград BG161PO001-1.1.11-0001-C0001
Изграждане на ЦНСТ в гр. Раднево BG161PO001-1.1.11-0009-C0001
Реализация на Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) – гр. Балчик с капацитет 14 деца и благоустрояване на прилежащото дворно пространство в УПИ III, кв. 148, ж.к. Балик BG161PO001-1.1.11-0017-C0001
„Община Мездра в подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск чрез изграждане на два Центъра за настаняване от семеен тип и две Защитени жилища” BG161PO001-1.1.11-0020-C0001
Реконструкция, обновяване и оборудване на МБАЛ „Д-р Димитър Павлович” гр. Свищов BG161PO001-1.1.12-0001-C0001
„Повишаване на нивото на информационна сигурност и защита на данните в НАП чрез подготовка за сертифициране по стандарт БДС ISO/IEC 27001:2006 „Системи за управление на сигурността на информацията. Изисквания” BG051PO002-3.1.06-0007-C0001
Изграждане на четири броя ЦНСТ в град Добрич BG161PO001-1.1.11-0038-C0001
Повишаване на мерки за енергийна ефективност в ОДЗ "Васил Левски" и СОУ "Хр.Ботев" с.Ветрино BG161PO001-4.1.03-0034-C0001
Корекция на дере за отвеждане на повърхностни води в село Долно Ряхово, община Главиница BG161PO001-4.1.04-0014-C0001
Прилагане на мерки за енергийна ефективност в образователна инфраструктура в община Аврен BG161PO001-1.1.09-0011-C0001
Модернизация на образователната инфраструктура чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност на територията на община Велико Търново BG161PO001-1.1.09-0021-C0001
Модерно управление на човешките ресурси в Община Казанлък BG051PO002-2.5.01-0002-C0001
Иновативни модели за добро и прозрачно управление в Община Бургас BG051PO002-1.6.02-0030-C0001
"Укрепване капацитета на Министерство на културата - конкретен бенефициент по ОПРР" BG161PO001-5.3.01-0063-C0001
Интегриран воден проект на община Казанлък. Етап 2: Реконструкция и модернизация на ГПСОВ - Казанлък BG161PO005-1.0.06-0063-C0001
„Изграждане на центрове за настаняване от семеен тип и защитено жилище на територията на гр. Нови пазар“ BG161PO001-1.1.11-0059-C0001
Изграждане на три ЦНСТ и едно защитено жилище в гр.Казанлък BG161PO001-1.1.11-0060-C0001
Социална инфраструктура в гр. Пловдив – модел за по-добра грижа за децата BG161PO001-1.1.11-0064-C0001
Величественият Дунав – непокътнати природни красоти и люлка на древни народи BG161PO001-3.2.02-0033-C0001
Внедряване на иновативен продукт в производството на „Трафикбилд” BG161PO003-1.1.04-0085-C0001
Развитие дейността на Центъра за трансфер на технологии към СУ „Св. Климент Охридски” BG161PO003-1.2.02-0002-C0001
Разработване на планове за управление на риска от наводнения BG161PO005-1.0.10-0003-C0001
Равни възможности, реализация, развитие BG051PO001-5.1.05-0008-C0001
Преструктуриране на МБАЛ-гр.Тервел в Медицински център BG161PO001-4.1.05-0009-C0001
„Подкрепа за равни възможности” BG051PO001-5.1.04-0212-C0001
„С грижа към хората - Звено за услуги в домашна среда в община Бургас“ BG051PO001-5.1.04-0116-C0001
ПОМОЩ В ДОМА В ОБЩИНА КАЗАНЛЪК BG051PO001-5.1.04-0143-C0001
Помощ в дома в община Костенец BG051PO001-5.1.04-0102-C0001
Подкрепа за осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение на територията на община Девня BG161PO001-1.2.02-0003-C0001
„Магията на долината на Панега“ - Маркетинг на туристическа дестинация Луковит-Ябланица-Червен бряг“ BG161PO001-3.2.03-0017-C0001
Преустройство и оборудване на многопрофилна болница за активно лечение - град Луковит BG161PO001-4.1.05-0014-C0001
Община Силистра инвестира в следващия програмен период 2014-2020 г. BG161PO001-5.3.02-0004-C0001
Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Поморие BG161PO001-5.3.03-0008-C0001
Фри фест - Магията на Мездра BG161PO001-1.1.10-0050-C0001
„Подготовка на инвестиционни проекти за обекти в община Ямбол - в подкрепа за следващия програмен период” BG161PO001-5.3.02-0020-C0001
Техническа помощ за подготовка на Община Габрово за следващия програмен период 2014 – 2020 BG161PO001-5.3.02-0028-C0001
"Проектиране на обекти от ИПГВР на гр. Дупница - в подкрепа за следващия програмен период" BG161PO001-5.3.02-0033-C0001
"Подобряване възможновтите за долекуване на населениетов община Исперих чрез модернизация на "МБАЛ- Исперих" ЕООД" BG161PO001-4.1.05-0015-C0001
Изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие с времеви хоризонт до 2020 г., насочен към устойчиво и трайно преодоляване на високата концентрация на икономически, природни и социални проблеми в град Нови пазар. BG161PO001-5.3.03-0011-C0001
Подкрепа за разработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие – гр. Мездра BG161PO001-5.3.03-0013-C0001
Разработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие - Генерал Тошево BG161PO001-5.3.03-0014-C0001
„Подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса чрез реализиране и внедряване на онлайн административни услуги от 4-то ниво” BG051PO002-3.1.08-0002-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз