Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.1.05-0014-C0001
Номер на проект: BG161PO001/4.1-05/2011/014-04
Наименование: Преустройство и оборудване на многопрофилна болница за активно лечение - град Луковит
Бенефициент: Община Луковит
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2013
Начална дата: 09.05.2013
Дата на приключване: 09.12.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Ловеч
                    Луковит
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проектното предложение е да повиши качеството на живот в община Луковит като подобри възможностите за достъп до диагностика, лечение и долекуване на населението
Дейности: Дейност 3. Информация и публичност
Дейност 6. Независим строителен надзор
Дейност 2. Разработване на документации за възлагане на обществени поръчки, свързани с изпълнението на проектните дейности
Дейност 7. Авторски надзор
Дейност 1. Организация и управление на проекта
Дейност 8 Доставка на медицинско оборудване
Дейност 5. Строителни и монтажни работи за обновяване и основен ремонт на МБАЛ - Луковит
Дейност 4. Независим финансов одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 973 598 BGN
Общ бюджет: 1 820 223 BGN
БФП: 1 798 329 BGN
Общо изплатени средства: 1 324 755 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 798 329 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 324 755 BGN
2015 0 BGN
1 324 755 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 528 580 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 126 041 BGN
2015 0 BGN
1 126 041 BGN
В т.ч. Национално финансиране 269 749 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 198 713 BGN
2015 0 BGN
198 713 BGN
Финансиране от бенефициента 22 415 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой пациенти, облагодетелствани от подобрена здравна инфраструктура
Индикатор 2 Подобрена инфраструктура на здравеопазването – кв.м. РЗП.
Индикатор 3 Икономия на енергия от обновяване на сградите на лечебните заведения
Индикатор 4 Брой създадени временни работни места


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз