Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-5.3.03-0008-C0001
Номер на проект: BG161PO001/5-03/2013/008-01
Наименование: Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Поморие
Бенефициент: ОБЩИНА ПОМОРИЕ
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 03.07.2013
Начална дата: 10.07.2013
Дата на приключване: 10.07.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
                    Поморие
Описание
Описание на проекта: Основна цел: Планиране на устойчивото развитие на град Поморие (град от Ниво 4), чрез изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие с времеви хоризонт до 2020 г. Интегриране на проекти и програми за обновяването на градската среда, чрез които да се постигне подобряване на стандарта на живот, облика на града, икономическата му жизненост, екологичната устойчивост и социалната активност в съответствие със съвременните изисквания за развитие на европейските градове.
Дейности: Дейност 6. Провеждане на обществени обсъждания и информационна кампания Дейност 6. Провеждане на обществени обсъждания и информационна кампания
Дейност 5. Изготвяне на план-график, бюджет и индикатори за наблюдение и оценка Дейност 5. Изготвяне на план-график, бюджет и индикатори за наблюдение и оценка
ДЕЙНОСТ №1: Изготвяне на Целеви и проблемен анализ ДЕЙНОСТ №1: Изготвяне на Целеви и проблемен анализ
дейност 7. Преценка за необходимостта от ЕО, съгласно ЗООС и от ОС, съгласно ЗБР дейност 7. Преценка за необходимостта от ЕО, съгласно ЗООС и от ОС, съгласно ЗБР
ДЕЙНОСТ № 2. Разработване на Визия за развитието на град Поморие до 2020г. ДЕЙНОСТ № 2. Разработване на Визия за развитието на град Поморие до 2020г.
ДЕЙНОСТ № 8. Дейности за разпространение на информация и публичност ДЕЙНОСТ № 8. Дейности за разпространение на информация и публичност
ДЕЙНОСТ № 9. Организация, управление и одит ДЕЙНОСТ № 9. Организация, управление и одит
Дейност 3. Формулиране на цели и стратегия на ИПГВР Дейност 3. Формулиране на цели и стратегия на ИПГВР
Дейност 4. Идентифициране на проектни идеи и заинтересовани страни Дейност 4. Идентифициране на проектни идеи и заинтересовани страни
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 200 000 BGN
Общ бюджет: 155 277 BGN
БФП: 155 277 BGN
Общо изплатени средства: 147 206 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 155 277 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 107 000 BGN
2015 40 206 BGN
147 206 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 131 985 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 95 737 BGN
2015 35 974 BGN
131 710 BGN
В т.ч. Национално финансиране 23 292 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 11 263 BGN
2015 4 232 BGN
15 495 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Разработени интегрирани планове за градско развитие


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз