Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.1.04-0212-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „Подкрепа за равни възможности”
Бенефициент: ОБЩИНА ПЛЕВЕН
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 19.10.2012
Начална дата: 19.11.2012
Дата на приключване: 01.07.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Плевен
                    Плевен
Описание
Описание на проекта: Разширяване функционалните възможности на най-големият, от 6-те действащи, Общински домашен социален патронаж, чрез повишаване обема и качеството на оказваната социална подкрепа за нуждаещи се лица с увреждания, посредством осигуряване на трудова заетост на безработни лица за предоставяне на социални услуги в общността, под формата на грижа в семейна среда.
Дейности: Дейност 1-Управление на проекта: Дейност 1.1-Провеждане на екипни срещи; Дейност 1.2-Провеждане на работни срещи със заинтересовани страни (1.2.1-Въвеждаща, 1.2.2-Първа междинна, 1.2.3-Втора междинна и 1.2.4-Заключителна); Дейност 1.3-Администриране Дейностите са необходими за: детайлно запознаване с идеята и предвидените инициативи; уточняване начините за съгласуване на действията в процеса на реализация; развитието на проекта; предприемане на коригиращи действия и представяне на оценки по изпълнението. Ще бъде приложена социометрия за обратна връзка, позволяваща отчитане на нагласите и очакванията на участниците; степента на тяхната ангажираност във всяка проведена инициатива; нивото на осъзната потребност от сътрудничество. Ще бъдат ангажирани и представители на заинтересованите страни – ДСП, РДСП, ОЗД, ОССП, ДБТ, РИО, РИОКОЗ, РЦЗ, ДОИТ, НПО на хора с увреждания, обществени и частни организации – доставчици на социални услуги. Ще бъде извършван мониторинг всеки месец с цел осигуряване на обратна връзка за оценка на качеството на предлаганите социални услуги.
Дейност 2-Организиране на външни услуги и доставки от фирми: Дейност 2.1 (2.1.1-Избор на изпълнител; 2.1.2- Изготвяне на информационни средства); Дейност 2.2 (2.2.1-Избор на изпълнител; 2.2.2-Доставка на консумативи и материали); Дейност 2.3 (Дейност Общината е задължена, при привличане на външни ресурси, да организира тръжни процедури за избор на фирми-изпълнители според ЗОП. Описаните услуги и доставки подлежат на такъв ограничителен режим. Посочените позиции са необходими за техническо обезпечаване и гарантиране качество на дейностите по: управление, информационно осигуряване, организиране на обучения и предоставяне на социални услуги.
Дейност 3-Провеждане на информационна кампания: Дейност 3.1-Пресконференции (3.1.1-Начална, 3.1.2-Междинна и 3.1.3-Заключителна); Дейност 3.2-Подготовка и предоставяне на инфо-материали (представяне на мултимедийни презентации; инфо-резюмета за преск Пресконференциите са организирана форма за масово информиране, където присъствието на представители на медиите и другите заинтересовани страни осигурява публичен форум за поставяне във фокус актуалната проблематика, адресиране на послания и популяризиране на намерения за предприемане на целенасочени действия. Презентациите и печатните материали придружават проектното изпълнение в отделни негови части – партньорски срещи, пресконференции, обучения и представяне на социалните услуги; позволяват фрагментиране на конкретиката; отразяват етапното развитие и онагледяват резултатите от осъществените инициативи. Публикациите са медиен инструментариум за въздействие в полза на проекта, за да бъде припознат от обществеността като приоритетен; имат характер на обяви, когато се отнасят до провеждането на предстоящи събития; притежават предимството да представят тематичната обвързаност на дейностите по уникален начин; позволяват поддържането на „горещи” рубрики по дадени проблеми.
Дейност 4-Осигуряване на персонал за предоставяне на социални услуги и избор на нуждаещи се потребители (Дейност 4.1-Подбор на кандидати за предоставяне на социални услуги; Дейност 4.2-Назначаване на социални асистенти и домашни помощници); Дейност4. Методологията на двете социални услуги изисква извършването на персонална работа с потребителите в семейна среда, специфична за всеки отделен случай. Това налага диференциран подбор, основан на обективна оценка за личните качества на кандидатите за СА и ДП и техните реални възможности да се справят успешно със задълженията си по предоставянето на услуги. Поради това ще бъде проведен конкурс по КТ, с три етапа на подбор – по документи, участие в интервю и във въвеждащо обучение за тези кандидати, които не притежават удостоверение, придобито по предходни фази на схемата за грижа в семейна среда на ОПРЧР. Аналогичен индивидуален подход ще се прилага за селективно определяне на обслужваните лица, с оглед оказване на адекватна помощ за максимално задоволяване на заявените потребности от социална подкрепа, съгласно специално разработена Методика за оценка на потребностите, която ще бъде приложена от Дирекция „Социално подпомагане”-Плевен. Впоследствие, след 6-тия месец на предоставяне на услуги, оценките ще бъдат актуализирани, както и при възникнала необходимост от промяна на обстоятелствата.
Дейност 5-Обучение на социални асистенти и домашни помощници: Дейност 5.1-Въвеждащо обучение Дейност 5.2 - Консултации и поддържащо „Интервизия”; Дейност 5.3-Специализирано „Супервизия” Предоставянето на социалните услуги СА и ДП изисква усвояване на допълнителни знания и умения за формиране на необходимата професионална подготовка за работа. Обучението започва още на етап-подбор на кандидатите, като въвеждащо в сферата на тази специализирана дейност и степента на успеваемост, която доказват участниците, предопределя избора на наетите лица. Програмата за обучение е адаптирано приложно издание в съответствие с т.4.8 от Методиките за предоставяне на социалните услуги в общността „Социален асистент” и „Домашен помощник” и „Наръчника на социалния асистент в България” на МТСП. В процеса на обслужване на потребителите, 12 месеца ще се водят консултации (от един социален работник) и поддържащо обучение по метода „Интервизия” за надграждане компетентността на персонала по предоставянето на социалните услуги, а 2 пъти (през 6 месеца), като външна експертиза, по отношение прецизността на прилаганата методика - специализирано обучение по метода „Супервизия”.
Дейност 6-Подкрепа на хора с увреждания в семейна среда:Дейност 6.1-Последващи оценки на потребностите от услуги; Дейност 6.2-Оценка на риска за потребителите; Дейност 6.3-Изготвяне на индивидуални планове за предоставяне на услуги; Дейност 6.4-Предо Подобряване качеството на живот на лица с увреждания, включително деца и техните семейства, и намаляване степента на риск от зависимост от институционални грижи, изисква оказване на индивидуална подкрепа в семейна среда за създаване възможности, потребителите на социални услуги да бъдат по-независими, да взимат самостоятелни решения за организиране на ежедневието и начина си на живот. Дейността ще се осъществява, съгласно ЗСП и ППЗСП и в съответствие с: Методиките за предоставяне на социалните услуги в общността „Социален асистент” и „Домашен помощник”, утвърдени от АСП; Наредба за критериите и стандартите за социални услуги за деца; при спазване на ЗЗДет., ЗИХУ,ЗЗЛД, ЗЗБУТ, ЗЗДискр. и Методиката за изчисление на потребителската такса (Приета с Решение №204 от 31.05.2012 г. на ОбС Плевен). Порядъкът на дейностите включва: 1.Сключване на договори между доставчика, потребителите и СА/ДП, които регламентират правата и задълженията на трите страни, видовете дейности по предоставянето на услуги, времетраене и честота на извършване и т.н.; Изготвената първоначално оценка на потребностите по Дейност 4.3 „Набиране на потребители”, се актуализира на всеки 6 месеца или в кратност, според настъпила промяна на обстоятелствата и отразява личния статус на потребителите; 2.Оценката на риска включва анализ рисковете за здравето и безопасността на потребителя /при оказване на физическа подкрепа; от битовите условия на живот; от ограничаване на самостоятелността и независимостта; от злополуки/; 3.На тази база, се изготвят индивидуални планове за предоставяне на услуги на потребителите, с описани дейности в съответствие с потребностите им. Актуализацията им е обвързана с промените в оценките на потребностите и на риска за потребителите. 4.По „Социален асистент” услугите са: административни, социални, образователни, битови и в подкрепа на здравето. По „Домашен помощник” услугите са: текущо почистване; поддържане на лична хигиена; хранене; закупуване на хранителни продукти, материали, лекарства и вещи, дребни ремонти в дома/съдействие за извършването им, плащания и/или оказване на помощ при заплащане на комунално-битови разходи (със средства на потребителя). Паралелно ще се провеждат консултации за потребителите.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 236 784 BGN
Общ бюджет: 222 647 BGN
БФП: 222 647 BGN
Общо изплатени средства: 206 948 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 222 647 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 47 357 BGN
2014 159 591 BGN
2015 0 BGN
206 948 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 189 250 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 40 253 BGN
2014 135 652 BGN
2015 0 BGN
175 906 BGN
В т.ч. Национално финансиране 33 397 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 7 104 BGN
2014 23 939 BGN
2015 0 BGN
31 042 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, започнали работа в сектора на социалната икономика
Индикатор 2 Брой лица, преминали от сектора на социалната икономика към реалния пазар на труда, вследствие на предоставени интегрирани социални услуги
Индикатор 3 Брой подкрепени съществуващи форми на предприятия в сферата на социалната икономика по схема Помощ в дома
Индикатор 4 Наети СА и ДП
Индикатор 5 Ползватели на услугите СА/ДП


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз