Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.11-0064-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.1-12/2011/060-01
Наименование: Социална инфраструктура в гр. Пловдив – модел за по-добра грижа за децата
Бенефициент: Община Пловдив
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 02.08.2012
Начална дата: 22.08.2012
Дата на приключване: 22.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Пловдив
Описание
Описание на проекта: Изпълнението на проекта ще доведе до подобряване качеството на живот на деца, настанени в Домове за деца с увреждания и Домове за медико-социални грижи за деца. Освен това проектът ще осигури възможност за закриване на домове за деца в страната. От друга страна ще доведе и до модернизиране на социалната инфраструктура в община Пловдив и създаване на нови по-модерни социални услуги, предоставяни на деца в риск. Реализацията му ще допринесе и за гарантиране равноправното положение на децата с увреждания, преодоляване на тяхната изолация и създаване на чувствителност сред населението към по-уязвимите групи от обществото. Така целите на проекта напълно се вписват в общата цел на програмата.
Дейности: дейност 1 Сформиране на екип за организация и управление на проекта дейност 1 Сформиране на екип за организация и управление на проекта
дейност 2 Избор на консултант за изпълнение на специфичните дейности по проекта дейност 2 Избор на консултант за изпълнение на специфичните дейности по проекта
дейност 3 Авторски и независим строителен контрол дейност 3 Авторски и независим строителен контрол
дейност 4 Изграждане на пет Центъра за настаняване от семеен тип и едно Защитено жилище и прилежащите им дворни пространства дейност 4 Изграждане на пет Центъра за настаняване от семеен тип и едно Защитено жилище и прилежащите им дворни пространства
дейност 5 Доставка на оборудване и обзавеждане за нуждите на Центровете за настаняване от семеен тип и Защитеното жилище дейност 5 Доставка на оборудване и обзавеждане за нуждите на Центровете за настаняване от семеен тип и Защитеното жилище
дейност 6 Одит на проекта дейност 6 Одит на проекта
дейност 7 Дейности за разпространение на информация и публичност дейност 7 Дейности за разпространение на информация и публичност
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 3 750 769 BGN
Общ бюджет: 3 458 550 BGN
БФП: 3 419 195 BGN
Общо изплатени средства: 3 419 195 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 3 419 195 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 869 027 BGN
2014 0 BGN
2015 550 168 BGN
3 419 195 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 2 906 316 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 438 673 BGN
2014 0 BGN
2015 467 643 BGN
2 906 316 BGN
В т.ч. Национално финансиране 512 879 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 430 354 BGN
2014 0 BGN
2015 82 525 BGN
512 879 BGN
Финансиране от бенефициента 47 501 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Изградени, оборудвани и обзаведени Центрове за настаняване от семеен тип
Индикатор 2 Изградени/ ремонтирани/ реконструирани/ обзаведени/ оборудвани защитени жилища
Индикатор 3 Деца и младежи с увреждания от Домове за деца с увреждания, ползватели на подобрената социална инфраструктура
Индикатор 4 Брой деца с увреждания над 3 г. от ДМСГД, ползватели на подобрената социална инфраструктура
Индикатор 5 Брой създадени постоянни работни места


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз