Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.1.05-0009-C0001
Номер на проект: BG161PO001/4.1-05/2011/009-01
Наименование: Преструктуриране на МБАЛ-гр.Тервел в Медицински център
Бенефициент: ОБЩИНА ТЕРВЕЛ
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 24.09.2012
Начална дата: 25.10.2012
Дата на приключване: 25.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Добрич
                    Тервел
Описание
Описание на проекта: • Подобряване на възможностите на населението в Община Тервел за достъп до профилактика, ранна диагностика, лечение и долекуване чрез физиотерапия в лечебно заведение за извънболнична помощ, предлагащо качествени здравни услуги.
Дейности: дейност 1 ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА
дейност 2 ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ТРЪЖНИ ПРОЦЕДУРИ
дейност 3 ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО – МОНТАЖНИ РАБОТИ
дейност 4 ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ
дейност 5 ИЗВЪРШВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР НА СТРОИТЕЛНО–МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ
дейност 6 ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКО ОБОРУДВАНЕ
дейност 7 ОДИТ НА ПРОЕКТА
дейност 8 ОСИГУРЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНОСТ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ПРОЕКТА
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 999 962 BGN
Общ бюджет: 734 802 BGN
БФП: 727 602 BGN
Общо изплатени средства: 638 285 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 727 602 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 485 852 BGN
2014 0 BGN
2015 152 433 BGN
638 285 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 618 462 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 412 974 BGN
2014 0 BGN
2015 129 568 BGN
542 542 BGN
В т.ч. Национално финансиране 109 140 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 72 878 BGN
2014 0 BGN
2015 22 865 BGN
95 743 BGN
Финансиране от бенефициента 7 200 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой пациенти, облагодетелствани от подобрена здравна инфраструктура
Индикатор 2 Общ брой население, облагодетелствано от обновените сгради на лечебните заведения
Индикатор 3 Брой пациенти, облагодетелствани от закупената апаратура/оборудване.
Индикатор 4 Подобрена инфраструктура на здравеопазването – кв.м. РЗП.
Индикатор 5 Брой създадени временни работни места
Индикатор 6 индикатор: Брой временни работни места
Индикатор 7 индикатор:Брой създадени/подкрепени общински медицински центрове (лечебни заведения за специализирана извънболнична помощ с най-малко трима лекари с различни признати специалности, с до десет легла за престой на пациенти до 48 часа) - за компонент 2
Индикатор 8 индикатор: Брой закрити общински лечебни заведения за болнична помощ - за компонент 2
Индикатор 9 индикатор:Икономия на енергия от обновяване на сградите на лечебните заведения


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз