Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-1.0.07-0018-C0001
Номер на проект: DIR-51011119-18-37
Наименование: "Подготовка и изпълнение на проект за развитие на инфраструктура за отпадъчни води в агломерация к.к. "Златни пясъци", община Варна"
Бенефициент: ОБЩИНА ВАРНА
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 16.12.2011
Начална дата: 21.12.2011
Дата на приключване: 30.09.2016
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
Описание
Описание на проекта: 1. Реконструкция и разширение на ПСОВ, включително съпътстваща инфраструктура (дълбоководно заустване, довеждащ електропрвод и водопровод, път, озеленяване и др.) 2. Доизграждане и реконструкция / рехабилитация на канализационна мрежа на СО „Ален мак”
Дейности: Дейност 2: Подготовка на инвестиционен проект 2.1.Разработване на Прединвестиционно проучване, вкл. разработване на инженерно-геоложки и хидроложки проучвания, инженерно-геоложки доклад с подробни шурфове (за трасето на дълбоководното заустване и канализационната мрежа на С.О. „Ален мак”, както и на допълнителната площадка за разширение на ПСОВ в случай, че се установи такава необходимост в рамките на прединвестиционното проучване); разглеждане на съществуващата канализация и варианти за реконструкция и/или изграждане на нова канализация в СО “Ален Мак”, с цел увеличаване на процента на екв.ж., присъединени към канализационната система; анализ на бреговите зауствания на дъждовните води и др. 2.2.Разработване на план за управление на утайките. 2.3.Разработване на идейни проекти за разширяване/ реконструкция/ модернизация на ПСОВ-Златни пясъци и съпътстваща инфраструктура, включително подробно хидравлично оразмеряване на дълбоководното заустване, варианти за различните видове материал за тръбите и др., както и на идеен проект за частично изграждане/ реконструкция/ модернизация на канализационната мрежа в СО”Ален мак”, в обхвата и съдържанието съгласно изискванията на Наредба №4/21.05.2001г. и ЗУТ.2.4.Изготвяне на финансов анализ с анализ на риска и чувствителността; 2.5.Изготвяне на документации за обществени поръчки за втория етап: •Инженеринг (работно проектиране, строителство с доставка на оборудване) за ПСОВ, дълбоководно заустване и съпътстваща инфраструктура на ПСОВ и канализационна мрежа в СО „Ален мак”, авторски надзор; •Независим строителен надзор, включително доклад за оценка на съответствието на работните проекти със съществените изисквания към строежите. 2.6.Изготвяне на доклад за изпълнение на първи етап от проекта.
Дейност 5: Одит на проекта Община Варна ще възложи текущ одит на проекта за двата етапа на реализация на проекта. Изпълнението на тази дейност ще бъде съобразено с Насоките за извършване на одит по проекти, финансирани по ОПОС
Дейност 6: Изпълнение на мерки за информация и публичност Договорът за изпълнение на мерки за публичност ще бъде възложен в рамките на първия етап, но ще обхваща и двата етапа на изпълнение на проекта. Дейностите ще включват подготовка, публикуване и разпространение на материали, както и организиране на събития, популяризиращи приноса на ЕС по настоящия проект. В рамките на първия етап на проекта ще се организират 2 бр. пресконференции (при стартиране и приключване на етапа) и ще се издадат 500 информационни брошури с информация за проекта,. Мерките за публичност през втория етап на проекта ще включват: • пресконференции за стартиране и приключване на втория етап; • поставяне на билбордове на местата на строителство; • официални церемонии – първа копка и официално откриване на обекта; • информационни стикери, които ще се поставят върху закупеното в рамките на проекта оборудване; • поставяне на постоянни информационни (обяснителни) табели на мястото на временните билбордове; • печатни материали (брошури) с информация за изпълнения проект; • платени публикации в печатни медии, за популяризиране резултатите от проекта; • изработване и разпространение на промоционални материали (фланелки, чаши, конферентни чанти, химикалки и др.)
Дейност 4: Организация и управление на проекта. За целите на качественото, коректното и навременното изпълнение и отчитане на проекта, ЗИП ще бъде подпомагано от външна техническа помощ, възложена по реда на ЗОП. ЗИП ще организира и контролира работата и ще следи за изпълнението на дейностите по подготовка и реализация на проекта. Членове на ЗИП: Ръководител на проекта (инженер); Експерт “Инженер”; Координатор (представител на ВиК оператора); Счетоводител; Технически секретар;
Дейност 1: Избор на изпълнител за подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки за дейностите от първия етап Включва следните обществени поръчки: •Подготовка на инвестиционен проект; •Външна техническа помощ за подпомагане звеното за изпълнение на проекта (обхващаща първия и втория етап от проекта); •Изготвяне на доклади и анализи по екологичното законодателство (ЗООС, ЗБР) – Доклад по ОВОС, оценка на съвместимостта и др. в случай, че е необходимо и след получаване на становище от компетентния орган; •Одит на проекта (обхваща първи и втори етап на проекта); •Публичност (обхваща първи и втори етап на проекта); •Доставка на оборудване за административни цели и канцеларски материали, необходими за изпълнението на проекта.
Дейност 3: Дейности във връзка с процедурите за оценка на въздействието върху околната среда, оценка на съвместимостта и издаване на необходимите решения / разрешителни по ЗООС и ЗБР Дейностите ще се извършат на два етапа: •Първи етап:Уведомление за инвестиционното предложение до компетентния орган (РИОСВ – Варна), съгласно ЗООС и ЗБР (дейността се извършва от Общината, с подкрепата на ЗИП). Първият етап има уведомителен характер, като документът, който се подава в РИОСВ, ще съдържа най-обобщени данни за инвестиционното намерение, с оглед получаване на становище в какъв режим на Наредбата за ОВОС попада инвестиционното предложение. Втори етап: Извършване на преценка за ОВОС/доклад по ОВОС за включените в проекта обекти, оценка на съвместимостта, екологични оценки и др. приложими екологични процедури по екологичното законодателство (ЗООС, ЗБР, и др. подзаконови нормативни актове), в случай, че е необходимо и след получаване на съответно решение на компетентния орган. Вторият етап съдържа изготвяне на специализирана информация до РИОСВ, в зависимост от становището на РИОСВ по първия етап. Документацията и докладите се извършват от екипи от специализирани експерти в областта на околната среда, отговарящи на условията на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 48 069 312 BGN
Общ бюджет: 6 689 354 BGN
БФП: 6 329 727 BGN
Общо изплатени средства: 672 277 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 6 329 727 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 197 604 BGN
2013 0 BGN
2014 156 358 BGN
2015 318 315 BGN
672 277 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 5 077 146 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 158 084 BGN
2013 0 BGN
2014 125 087 BGN
2015 254 652 BGN
537 822 BGN
В т.ч. Национално финансиране 1 252 581 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 39 521 BGN
2013 0 BGN
2014 31 272 BGN
2015 63 663 BGN
134 455 BGN
Финансиране от бенефициента 460 289 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Съгласно процедурата за директно предоставяне, Индикаторите са неприложими към Формуляра за кандидатстване.;l


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз