Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.11-0038-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.1-12/2011/037-01
Наименование: Изграждане на четири броя ЦНСТ в град Добрич
Бенефициент: Община град Добрич
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 13.02.2012
Начална дата: 16.02.2012
Дата на приключване: 21.09.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Добрич
                    Добрич-град
Описание
Описание на проекта: Общата цел е трайна замяна на институционалната грижа с нови възможности за децата с увреждания и техните семейства чрез осигуряване на подходяща и ефективна социална инфраструктура в Община град Добрич, която ще допринесе за предоставяне на нов вид услуги в общността.
Дейности: дейност 1 Организация и управление на проекта
Дейност 2: Подготовка и изпълнение на строително- монтажни работи
Дейност 3 Авторски надзор
Дейност 4 Строителен надзор
Дейност 5 Закупуване на оборудване и обзавеждане
Дейност 6 Одит на проекта
Дейност 7 Осигуряване на информация и публичност
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 2 866 713 BGN
Общ бюджет: 2 605 284 BGN
БФП: 2 605 284 BGN
Общо изплатени средства: 2 486 289 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 2 605 284 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 738 866 BGN
2014 602 611 BGN
2015 144 812 BGN
2 486 289 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 2 214 491 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 478 036 BGN
2014 512 219 BGN
2015 123 090 BGN
2 113 346 BGN
В т.ч. Национално финансиране 390 793 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 260 830 BGN
2014 90 392 BGN
2015 21 722 BGN
372 943 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Изградени, оборудвани и обзаведени Центрове за настаняване от семеен тип
Индикатор 2 Деца и младежи с увреждания от Домове за деца с увреждания, ползватели на подобрената социална инфраструктура
Индикатор 3 Брой създадени постоянни работни места
Индикатор 4 Брой създадени временни работни места.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз