Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-5.3.02-0020-C0001
Номер на проект: BG161РО001/5-02/2012/020-02
Наименование: „Подготовка на инвестиционни проекти за обекти в община Ямбол - в подкрепа за следващия програмен период”
Бенефициент: Община Ямбол
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 03.07.2013
Начална дата: 19.09.2013
Дата на приключване: 19.12.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Ямбол
                    Ямбол
Описание
Описание на проекта: Основната цел на проектното предложение е "Укрепване на капацитета на Община Ямбол за успешно участие в изпълнението на оперативната програма за регионално развитие за периода 2014-2020 и усвояване на финансовите ресурси по Структурните фондове".
Дейности: Дейност 5 „Одит на проекта“
Дейност 3 „Обследване за енергийна ефективност на сградите и издаване на сертификат за актуалното състояние на потреблението на енергия на сградите, изготвяне на технически паспорти, и разработване на работни проекти“,
Дейност 2 „Подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки и провеждане на процедури за избор на изпълнители“
Дейност 1 „Организация и управление на проекта“
Дейност 4 „Осигуряване на информация и публичност“
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 549 900 BGN
Общ бюджет: 445 781 BGN
БФП: 445 781 BGN
Общо изплатени средства: 357 435 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 445 781 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 244 210 BGN
2015 113 225 BGN
357 435 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 378 914 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 207 579 BGN
2015 96 241 BGN
303 820 BGN
В т.ч. Национално финансиране 66 867 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 36 632 BGN
2015 16 984 BGN
53 615 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой подготвени инвестиционни проекти
Индикатор 2 (Д) .Обща стойност на инвестиционните проекти, които са подготвени за кандидатстване:


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз