Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.10-0034-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.1-10/2010/025
Наименование: Добрич - жива шевица от таланти
Бенефициент: Община град Добрич
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 30.06.2011
Начална дата: 09.08.2011
Дата на приключване: 09.08.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Добрич
                    Добрич-град
Описание
Описание на проекта: Засилване ролята на съвременна градска култура в община град Добрич като движеща сила в процеса на обновление и развитие на градските ареали, чрез оживяване на публични пространства с артистични практики.
Дейности: Дейност 1: Организация и управление
Дейност 2: Подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки и провеждане на процедури за избор на изпълнители
Дейност 3: Подготовка и изпълнение на дребномащабни инфраструктурни дейности, свързани с организацията и провеждането на иновативното културно събитие
Дейност 4: Закупуване на оборудване и обзавеждане, свързано с организираното иновативно културно събитие
Дейност 5: Подготовка и изпълнение на дейности, свързани с реклама и популяризиране на иновативното културно събитие
Дейност 6: Подготовка и провеждане на иновативно културно събитие
Дейност 7: Одит на проекта
Дейност 8: Осигуряване на информация и публичност
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 498 926 BGN
Общ бюджет: 474 240 BGN
БФП: 474 240 BGN
Общо изплатени средства: 450 528 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 474 240 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 165 893 BGN
2012 0 BGN
2013 284 635 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
450 528 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 403 104 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 148 431 BGN
2012 0 BGN
2013 254 673 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
403 104 BGN
В т.ч. Национално финансиране 71 136 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 17 462 BGN
2012 0 BGN
2013 29 962 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
47 424 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой проведени иновативни културни събития
Индикатор 2 * Брой участници (активни и пасивни) в иновативните културни събития
Индикатор 3 * Брой посетители на иновативните културни събития
Индикатор 4 * Брой представители на социални и етнически групи включени в иновативните културни събития
Индикатор 5 * Въведени добри практики в областта на иновативните културни събития
Индикатор 6 * % увеличение на финансиране/инвестиции в културата
Индикатор 7 * % увеличение на удовлетвореността на жителите от културния живот на населеното място
Индикатор 8 * % увеличение на удовлетвореността на жителите от културния живот на населеното място


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз