Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.4.07-0012-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.4-07/2010/003
Наименование: Подкрепа за разработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие - гр. Варна
Бенефициент: ОБЩИНА ВАРНА
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 03.05.2011
Начална дата: 23.06.2011
Дата на приключване: 23.12.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Варна
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проектното предложение е разработването на интегриран план за градско развитие на Варна, като ефективен инструмент за интегрирано градско планиране, чрез който да се създадат необходимите предпоставки и условия за преодоляване на идентифицирани икономически, природни и социални проблеми в градското развитие и за динамично и комплексно развитие на територията, както и повишаване качеството на живот и инвестиционната атрактивност на града.
Дейности: Дейност 1 Сформиране на проектен екип и управление на проекта
Дейност 2 Подготовка и провеждане на обществени поръчки
Дейност 3 Сформиране на работна група за целите на подготовката, изготвянето и одобряване на ИПГВР - Варна
Дейност 4 Разработване на ИПГВР – Варна
Дейност 5 Реализация на мерки за осигуряване на публичност
Дейност 6 Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 999 542 BGN
Общ бюджет: 868 795 BGN
БФП: 868 795 BGN
Общо изплатени средства: 825 355 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 868 795 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 332 348 BGN
2013 258 514 BGN
2014 234 493 BGN
2015 0 BGN
825 355 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 738 476 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 297 364 BGN
2013 231 302 BGN
2014 209 810 BGN
2015 0 BGN
738 476 BGN
В т.ч. Национално финансиране 130 319 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 34 984 BGN
2013 27 212 BGN
2014 24 684 BGN
2015 0 BGN
86 880 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Разработени/изпълнени интегрирани планове за градско развитие


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз