Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.11-0059-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.1-12/2011/055-01
Наименование: „Изграждане на центрове за настаняване от семеен тип и защитено жилище на територията на гр. Нови пазар“
Бенефициент: Община Нови пазар
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 02.08.2012
Начална дата: 22.08.2012
Дата на приключване: 22.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Шумен
                    Нови пазар
Описание
Описание на проекта: Подобряване качеството на живот и работната среда с по-добър достъп до основните услуги и нови възможности за повишена регионална конкурентноспособност и устойчиво развитие
Дейности: дейност 1 Работно инвестиционно проектиране
дейност 2 Процедура по издаване на разрешение за строеж
дейност 3 Попълване на формуляр за кандидатстване, Процедура по одобрение
дейност 4 Тръжна процедура за избор на изпълнител
дейност 5 Подготовка на строителната площадка
дейност 6 Строително-монтажни работи
дейност 7 Авторски надзор
дейност 8 Строителен надзор
дейност 9 Въвеждане на обекта в експлоатация
дейност 10 Оборудване и обзавеждане
дейност 11 Разпространение на информация и публичност на проекта
дейност 12 Финансов одит
дейност 13 Правни и нотариални дейности
дейност 14 Управление на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 743 891 BGN
Общ бюджет: 1 508 876 BGN
БФП: 1 508 876 BGN
Общо изплатени средства: 1 468 966 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 508 876 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 872 937 BGN
2014 596 029 BGN
2015 0 BGN
1 468 966 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 282 545 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 741 997 BGN
2014 506 624 BGN
2015 0 BGN
1 248 621 BGN
В т.ч. Национално финансиране 226 331 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 130 941 BGN
2014 89 404 BGN
2015 0 BGN
220 345 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Изградени, оборудвани и обзаведени Центрове за настаняване от семеен тип
Индикатор 2 Изградени/ ремонтирани/ реконструирани/ обзаведени/ оборудвани защитени жилища
Индикатор 3 Деца и младежи с увреждания от Домове за деца с увреждания, ползватели на подобрената социална инфраструктура
Индикатор 4 Брой деца с увреждания над 3 г. от ДМСГД, ползватели на подобрената социална инфраструктура
Индикатор 5 Брой създадени постоянни работни места
Индикатор 6 Брой създадени временни работни места.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз