Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.11-0017-C0001
Номер на проект: BG161РО001/1.1-12/2011/017
Наименование: Реализация на Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) – гр. Балчик с капацитет 14 деца и благоустрояване на прилежащото дворно пространство в УПИ III, кв. 148, ж.к. Балик
Бенефициент: Община Балчик
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 01.11.2011
Начална дата: 28.12.2011
Дата на приключване: 28.12.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Добрич
                    Балчик
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящото предложение е да се създаде подходяща и ефективна социална инфраструктура на територията на Община Балчик, която да осигури предоставяне на нов вид резидентни и съпътстващи услуги в общността. Проектът ще допринесе пряко за процеса на деинституционализация на деца и младежи с увреждания, лишени от родителска грижа и настанени в ДДУИ, ДДФУ и ДМСГД и за постигане на целите на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България”.
Дейности: дейност 1 Организация и управление
дейност 2 Информация и публичност
дейност 4 Подготовка и провеждане на тръжни процедури
дейност 5 Извършване на СМР
дейност 6 Строителен надзор
Дейност 7 Приемане и въвеждане в експлоатация на изпълнените СМР
Дейност 8 Доставка на оборудване
дейност 9 Одит
дейност 10 Авторски надзор
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 817 886 BGN
Общ бюджет: 769 574 BGN
БФП: 769 574 BGN
Общо изплатени средства: 769 574 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 769 574 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 392 192 BGN
2014 377 382 BGN
2015 0 BGN
769 574 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 654 138 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 333 364 BGN
2014 320 775 BGN
2015 0 BGN
654 138 BGN
В т.ч. Национално финансиране 115 436 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 58 829 BGN
2014 56 607 BGN
2015 0 BGN
115 436 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Изградени, оборудвани и обзаведени Центрове за настаняване от семеен тип
Индикатор 2 Деца и младежи с увреждания от Домове за деца с увреждания, ползватели на подобрената социална инфраструктура
Индикатор 3 Брой деца с увреждания над 3 г. от ДМСГД, ползватели на подобрената социална инфраструктура
Индикатор 4 Брой създадени постоянни работни места
Индикатор 5 Брой създадени временни работни места.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз