Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.1.03-0034-C0001
Номер на проект: ВG161PO001/4.1-03/2010/040-01
Наименование: Повишаване на мерки за енергийна ефективност в ОДЗ "Васил Левски" и СОУ "Хр.Ботев" с.Ветрино
Бенефициент: Община Ветрино
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 04.11.2010
Начална дата: 27.02.2012
Дата на приключване: 28.03.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Ветрино
Описание
Описание на проекта: Осигуряване на общинска образователна инфраструктура с високо ниво на енергийна ефективност, допринасяща за устойчиво местно развитие на община Ветрино.
Дейности: дейност 1 Подготвителен етап. Сформиране на екип за организация и управление на проекта
дейност 2 Подготовка, съгласуване и провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки и избор на изпълнители
дейност 3 Извършване на строително-монтажните работи за обект СОУ „Христо Ботев”
дейност 4 Извършване на строително-монтажните работи за обект ОДЗ „Васил Левски”
дейност 5 Управление, вътрешен мониторинг и контрол
дейност 6 Одит на проекта
дейност 7 Отчет на проекта
дейност 8 Дейности за разпространение на информация и публичност
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 608 383 BGN
Общ бюджет: 429 742 BGN
БФП: 421 948 BGN
Общо изплатени средства: 358 656 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 421 948 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 130 631 BGN
2014 228 025 BGN
2015 0 BGN
358 656 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 358 656 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 130 631 BGN
2014 228 025 BGN
2015 0 BGN
358 656 BGN
В т.ч. Национално финансиране 63 292 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 8 393 BGN
Индикатори
Индикатор 1 население, облагодетелствано от дребномащабни инвестиции
Индикатор 2 Икономия на енергия от обновяването на сградите на образователната инфраструктура
Индикатор 3 Ученици/деца, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 4 Подобрена образователна инфраструктура –
Индикатор 5 Брой създадени нови работни места


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз