Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.4.05-0018-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.4-05/2009/004-01
Наименование: Подобряване на физическата и жизнена среда в община Варна
Бенефициент: ОБЩИНА ВАРНА
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 17.05.2010
Начална дата: 16.07.2010
Дата на приключване: 16.07.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Варна
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проектното предложение е подобряване на физическата и жизнената среда на община Варна, чрез реконструкция на бул. „Генерал Колев” и ул. „Царевец”, изграждане и възстановяване на зони за обществен отдих, което да доведе до устойчива градска среда с по-високо качество на живот, по-добри екологични условия и нови възможности за икономическо и социално развитие. Изпълнението на проекта ще осигури подобряване на част от уличната инфраструктура в града, което ще създаде възможност за ускорено икономическо развитие. Създаването на зони за отдих ще подобри социалната атмосфера. Това ще създаде предпоставки Варна да се превърне в предпочитано място за посещение от туристи, живот и инвестиции. Общата цел на настоящото проектно предложение е в пълно съответствие със стратегическите цели на Европейската общност, а именно „Подобряване качеството на живот и работната среда с по-добър достъп до основните услуги и нови възможности за повишена регионална конкурентноспособност
Дейности: Дейност 1: Организация и управление на проекта
Дейност 2 Подготовка и провеждане на тръжни процедури
Дейност 3 Извършване на СМР
Дейност 4 Извършване на строителен надзор
Дейност 5 Извършване на авторски надзор
Дейност 6 Одит на проекта
Дейност 7 Изготвяне на документация по проекта
Дейност 8 Осигуряване на публичност и визуализация на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 7 374 523 BGN
Общ бюджет: 4 624 736 BGN
БФП: 4 624 736 BGN
Общо изплатени средства: 4 381 137 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 4 624 736 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 902 761 BGN
2013 3 480 106 BGN
2014 - 1 732 BGN
2015 2 BGN
4 381 137 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 3 930 944 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 809 996 BGN
2013 3 122 503 BGN
2014 - 1 554 BGN
2015 2 BGN
3 930 947 BGN
В т.ч. Национално финансиране 693 792 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 92 764 BGN
2013 357 603 BGN
2014 - 178 BGN
2015 0 BGN
450 190 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Създадени нови работни места - постоянни и временни
Индикатор 2 Население,облагодетелствано от обновената градска среда
Индикатор 3 Хора с увреждания, с улеснен достъп
Индикатор 4 Икономия на енергия от въвеждане на енергоспестяващо улично осветление
Индикатор 5 Брой квадратни метри подобрена паркова среда,озеленени площи,детски площадки
Индикатор 6 Брой квадратни метри изградени/ рехабилитирани пешеходни и велоалеи, тротоари
Индикатор 7 Брой квадратни метри, реконструирани и рехабилитирани елементи на уличната мрежа
Индикатор 8 Осигурени паркоместа в близост до възловите транспортни точки на периферните градски зонa.
Индикатор 9 Население, ежедневно използващите новопроектираните паркоместа
Индикатор 10 Население, използващо благоустроеното междублоково пространство живущо в непосредствена близост до обекта
Индикатор 11 Брой изградени детски сектора
Индикатор 12 Озеленяване


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз