Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.11-0020-C0001
Номер на проект: BG161РО001/1.1-12/2011/020-01
Наименование: „Община Мездра в подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск чрез изграждане на два Центъра за настаняване от семеен тип и две Защитени жилища”
Бенефициент: Община Мездра
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 01.11.2011
Начална дата: 28.12.2011
Дата на приключване: 28.12.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Враца
                    Мездра
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е да се осигури подходяща и рентабилна социална инфраструктура, съобразена с нуждите на населението в община Мездра. Осигуряването на устойчиво социално развитие може да бъде постигнато чрез инвестиции в социалната инфраструктура. Целта на проекта е да се предоставят нов вид резидентни и съпътстващи услуги в община Мездра, които да заменят институционалната грижа на децата и младежите с увреждания, настанени в ДДУИ и ДДФУ, и на децата с увреждания над 3 години от ДМСГД. Основното при изграждането на центрове за настаняване от семеен тип и защитени жилища, съгласно Националната карта на планираните резидентни услуги е децата да израстват в среда близка до семейната.
Дейности: дейност 1: Провеждане на мерки за информираност и публичност
дейност 2: Изграждане на два Центъра за настаняване от семеен тип и две Защитени жилища, както и прилежащите им дворни пространства. Подобряване достъпа за хора с увреждания до четирите обекта
дейност 3: Доставка на оборудване и обзавеждане за двата Центъра за настаняване от семеен тип и двете Защитени жилища
дейност 4: Провеждане на заключителна пресконференция за проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 2 008 344 BGN
Общ бюджет: 2 603 304 BGN
БФП: 1 979 008 BGN
Общо изплатени средства: 1 979 008 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 979 008 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 297 383 BGN
2014 681 625 BGN
2015 0 BGN
1 979 008 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 682 157 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 102 775 BGN
2014 579 382 BGN
2015 0 BGN
1 682 157 BGN
В т.ч. Национално финансиране 296 851 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 194 607 BGN
2014 102 244 BGN
2015 0 BGN
296 851 BGN
Финансиране от бенефициента 706 454 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Изградени, оборудвани и обзаведени Центрове за настаняване от семеен тип
Индикатор 2 Деца и младежи с увреждания от Домове за деца с увреждания, ползватели на подобрената социална инфраструктура
Индикатор 3 Брой деца с увреждания над 3 г. от ДМСГД, ползватели на подобрената социална инфраструктура
Индикатор 4 Икономия на енергия от ремонтирани/реконструирани сгради за защитени жилища
Индикатор 5 Брой създадени постоянни работни места


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз