Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.09-0021-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.1-09/2010/033
Наименование: Модернизация на образователната инфраструктура чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност на територията на община Велико Търново
Бенефициент: Община Велико Търново
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 26.10.2010
Начална дата: 28.03.2012
Дата на приключване: 09.03.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Велико Търново
                    Велико Търново
Описание
Описание на проекта: Основната цел на настоящото предложение е осигуряване на подходяща и рентабилна образователна инфраструктура, съвместима с бъдещите изисквания на населението и постигането на по-висок жизнен стандарт в градските ареали и прилежащите към тях територии.
Дейности: дейност І. Организиране и провеждане на търгове за възлагане на обществени поръчки съгласно ЗОП
Дейност ІІ. Внедряване на мерки за енергийна ефективност в учебните заведения СОУ «Вела Благоева», гр.В.Търново, СОУ «Вл.Коваров» , гр.В.Търново, ОУ «Хр.Ботев», С.Ресен, ОУ «Хр.Смирненски», с.Водолей и ЦДГ «Първи юни», гр.В.Търново
дейност ІІІ Публичност и визуализация
дейност ІV.Одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 3 438 120 BGN
Общ бюджет: 3 353 642 BGN
БФП: 3 128 404 BGN
Общо изплатени средства: 2 659 144 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 3 128 404 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 539 134 BGN
2014 1 123 212 BGN
2015 - 3 202 BGN
2 659 144 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 2 659 144 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 539 134 BGN
2014 1 123 212 BGN
2015 - 3 202 BGN
2 659 144 BGN
В т.ч. Национално финансиране 469 261 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 244 999 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Намаляване на емисиите на парникови газове (CO2 и еквивалентни, kt)
Индикатор 2 Ученици, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 3 Икономия на енергия обновяването на сградите
Индикатор 4 Подобрена образователна инфраструктура - РЗП
Индикатор 5 Създадени нови работни места.
Индикатор 6 (Д) Подобрена образователна инфраструктура


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз