Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 817080126 СТЕМО
Седалище Област: Габрово Oбщина: Габрово 5300 Габрово ул. „Николаевска” 48
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Осигуряване на ефективна, общодостъпна и модерна образователна инфраструктура за устойчивото развитие на община Габрово BG161PO001-1.1.01-0009-C0001
"Сертификация на Мусала Софт по CMMI Level 3" BG161PO003-2.1.02-0174-C0001
"Технологично оборудване за конкурентноспособност - Т.О.К." BG161PO003-2.1.01-0011-C0001
ИКТ В ОБРАЗОВАНИЕТО BG051PO001-3.1.01-0001-C0001
Подобряване на социалната инфраструктура и качеството на социалните услуги за хората в неравностойно положение – принос към устойчивото развитие на община Габрово BG161PO001-1.1.01-0078-C0001
Закупуване на IT оборудване и софтуер необходими за работата на УО на ОПРР BG161PO001-5.3.01-0001-C0001
Повишаване и укрепване на административния капацитет на АЗ и нейните териториални поделения Дирекции "Бюро по труда" за управление и реализиране на приоритетни оси 1 и 2 на ОП РЧР BG051PO001-8.1.02-0001-C0001
"Ефективно управление на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013" BG161PO003-5.0.01-0003-C0001
Община Ямбол - усъвършенстване на административното обслужване BG051PO002-3.1.02-0144-C0001
е-община Варна - ефективна и прозрачна общинска администрация в услуга на потребителите BG051PO002-3.1.02-0033-C0001
Повишаване ефективността на “Асарел-Медет” АД чрез технологична модернизация в предприятието BG161PO003-2.1.05-0021-C0001
Интегриран проект за водния цикъл на град Габрово BG161PO005-1.0.02-0077-C0001
Подпомагане на функциите на Управляващия орган на Оперативна програма "Техническа помощ" в процеса на изпълнение и наблюдение на програмата BG161PO002-1.4.01-0008-C0001
"Център за поддръжка на ИТ дейността на бизнес клиенти "Бусофт съпорт център" BG161PO003-2.1.06-0172-C0001
Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg BG161PO002-3.2.01-0004-C0001
Конкурентни чрез СУСИ (Система за управление на сигурността на информацията) BG161PO003-2.1.08-0225-C0001
Постоянна подкрепа и обучение на настоящи и бъдещи потребители на ИСУН BG161PO002-2.2.01-0002-C0001
ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ПЛЕВЕН BG161PO002-3.3.02-0023-C0001
Подобряване на информационното осигуряване и техническата обезпеченост за ефективно изпълнение на дейностите в Централното координационно звено BG161PO002-1.1.01-0006-C0001
„Технолигична модернизация и консултантска помощ за повишаване конкурентоспособността на " Бултех-2000"ООД” BG161PO003-2.1.11-0167-C0001
"Рехабилитация на ПСОВ Албена и разширяване на канализационната мрежа в с. Оброчище, общ. Балчик" BG161PO005-1.0.07-0019-C0001
"Изграждане на трети утаител и дълбоководно заустване на ПСОВ-Балчик в Черно море и разширяване обхвата на канализационна мрежа на гр. Балчик". BG161PO005-1.0.07-0020-C0001
„Изграждане и модернизиране на Бизнес инкубатор - ГБС- ТОНЗОС в гр. Казанлък” BG161PO003-2.2.01-0039-C0001
Подобряване на образователната инфраструктура в Тракийски университет - Стара Загора чрез комплекс от мерки BG161PO001-1.1.07-0001-C0001
"Развитие потенциала на докторанти, постдокторанти, млади учени и специализанти от инженерните науки в ТУ - Варна и техния принос за развитие на икономика, базирана на знанието" BG051PO001-3.3.06-0005-C0001
Иновативни модели за добро и прозрачно управление в Община Бургас BG051PO002-1.6.02-0030-C0001
Подпомагане изпълнението на функциите на Одитния орган по Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС BG161PO002-1.3.01-0007-C0001
Повишаване на конкурентоспособността на „Херти” АД, чрез внедряване на интегрирана информационна система за управление на бизнес процесите /ERP система/ BG161PO003-2.1.12-0643-C0001
Въвеждане на системи за управление в Паралел ЕООД BG161PO003-2.1.12-0645-C0001
Информационна сигурност - доверие и надеждност в услугите на БСК АД BG161PO003-2.1.12-0062-C0001
Насърчаване на устойчивото развитие на ВСК Кентавър-ИЗ Динамика ЕООД чрез внедряване на система за управление на ресурсите BG161PO003-2.1.12-1051-C0001
Повишаване конкурентоспособността на „МБАЛ-Балчик” ЕООД чрез въвеждане и сертифициране на СУК съгласно международен стандарт БДС EN ISO 9001 и въвеждане на CRM система BG161PO003-2.1.12-0700-C0001
Подобряване на конкурентоспособността на „МГ. АНОДИ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ” АД чрез въвеждане на интегрирана система за управление, включваща функционалностите ERP, CRM и MOM BG161PO003-2.1.12-1053-C0001
Повишаване конкурентоспособността на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД – гр. Габрово BG161PO003-2.1.12-0701-C0001
Повишаване конкурентоспособността и разширяване пазарните позиции на „Плиска консултинг” ООД BG161PO003-2.1.12-0718-C0001
Повишаване конкурентноспособността на „Албена“ АД чрез внедряване на Информационна система за управление на човешките ресурси BG161PO003-2.1.12-0721-C0001
„Повишаване конкурентоспособността на ЕМКА АД чрез внедряване на интегрирана софтуерна система за управление на ресурсите на предприятието” BG161PO003-2.1.12-0118-C0001
Въвеждане на система за управление на ресурсите (ERP) в Булметал ООД BG161PO003-2.1.12-0366-C0001
Повишаване конкурентоспособността на „КОЦ-Русе” ЕООД чрез въвеждане и сертифициране на СУК съгласно международен стандарт БДС EN ISO 9001 и въвеждане на CRM система BG161PO003-2.1.12-0759-C0001
Внедряване на интегрирана информационна система за управление BG161PO003-2.1.12-0786-C0001
„Постигане на високо ниво на информационна сигурност в "Резон-България" ЕООД” BG161PO003-2.1.12-0499-C0001
Внедряване на система за управление на информационната сигурност в „Резон” ООД BG161PO003-2.1.12-0501-C0001
Повишаване на конкурентоспособността на ММС Инк ЕООД чрез внедряване на система за управление на ресурсите и на работата с клиенти в дейността на компанията BG161PO003-2.1.12-0532-C0001
Повишаване на конкурентоспособността на „Подемкран” АД BG161PO003-2.1.12-0323-C0001
Доставка и внедряване на ERP система за управление на бизнес процесите в дейността на дружеството BG161PO003-2.1.12-0623-C0001
Доставка и внедряване на ERP система за управление на бизнес процесите в дейността на дружеството BG161PO003-2.1.12-0634-C0001
Внедряване на софтуерна система за управление ресурсите на фирма Агрия АД – тип ERP BG161PO003-2.1.12-1168-C0001
“Въвеждане на международно признати стандарти ISO 14001:2004, ISO 27001:2005 и внедряване на система за управление на ресурсите в предприятието (ERP)” BG161PO003-2.1.12-1228-C0001
ПСОВ и довеждащ колектор гр. Свищов BG161PO005-1.0.06-0032-C0001
Усъвършенстване на управлението на националната политика за развитие на електронното управление чрез разработване на Секторна информационна стратегия за регионално, общинско и градско управление и въвеждане на механизми за консултация и координация на МРРБ и останалите въвлечени в процеса страни за постигане на синергия на проектите на национално, регионално и местно ниво BG051PO002-1.3.06-0015-C0001
Създаване на нова иновативна серия енергоспестяващи електросъпротивителни пещи за топене на цветни метали BG161PO003-1.1.05-0118-C0001
Създаване на нов офис за трансфер на иновативни технологии в предприятията от Югоизточен регион BG161PO003-1.2.02-0022-C0001
"Изграждане и развитие на млади висококвалифицирани изследователи за ефективно прилагане на биомедицинските изследвания зза подобряване качеството на живот" BG051PO001-3.3.06-0048-C0001
Развитие на Център за електронни форми на дистанционно обучение в Тракийски Университет BG051PO001-4.3.04-0026-C0001
"Устойчиво развитие чрез енергйина ефективност и иновации" BG161PO003-1.1.05-0181-C0001
Модернизиране на Центъра за дистанционно обучение на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” чрез въвеждане на съвременни електронни форми на обучение BG051PO001-4.3.04-0020-C0001
Дистанционното обучение - съвременен подход в системата на академичното образование за подобряване качеството на човешките ресурси BG051PO001-4.3.04-0036-C0001
Нови технологии за развитие на електронни форми и дистанционно обучение във Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" BG051PO001-4.3.04-0012-C0001
Разработване на иновативен софтуерен продукт за статичен анализ на Clojure (Клоужър) програми BG161PO003-1.1.05-0204-C0001
Автоматизиран видео медия мониторинг BG161PO003-1.1.05-0192-C0001
„С грижа към хората - Звено за услуги в домашна среда в община Бургас“ BG051PO001-5.1.04-0116-C0001
ДА ПРОТЕГНЕМ РЪКА ЗА ПОМОЩ BG051PO001-5.1.04-0129-C0001
Подкрепа в домашна среда за достоен живот BG051PO001-5.1.04-0042-C0001
Университетски център за електронни форми на дистанционно обучение и услуги при БСУ (УЦДО) - възможност за учене през целия живот BG051PO001-4.3.04-0003-C0001
Изграждане на иновативно интернет пространство „E-Health communication“ - Социална комуникация за здраве BG161PO003-1.1.05-0296-C0001
Разработване на технологична платформа за изграждане на интегрирани информационни системи за управление и оптимизация на производството в малки и средни предприятия BG161PO003-1.1.05-0302-C0001
Усъвършенстване на системите за управление в Софийския университет „Свети Климент Охридски” като ключ за повишаване качеството на университетските дейности и услуги (Ключ към качеството) BG051PO001-3.1.08-0010-C0001
Усъвършенстване на процесите на управление в ТУ - Габрово посредством прилагане на информационни технологии BG051PO001-3.1.08-0043-C0001
Усъвършенстване системата за управление в Университет "Проф. д-р Асен Златаров" гр. Бургас BG051PO001-3.1.08-0027-C0001
Изграждане на интегрирана система за управление в СА „Д. А. Ценов” – Свищов BG051PO001-3.1.08-0015-C0001
Системата за управление в Европейския колеж - високо качество и отговорност BG051PO001-3.1.08-0026-C0001
"Техническа помощ за обезпечаване на разходите за проектиране и внедряване на система за планиране и управление на ресурсите в ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура” - бенефициент по Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г." BG161PO004-5.0.01-0079-C0001
Развитие и усъвършенстване на системата за управление на Технически университет - Варна BG051PO001-3.1.08-0014-C0001
Повишаване на професионалната квалификация на служителите на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор BG051PO002-2.2.09-0038-C0001
Съчетаване на учебните програми с изискванията на работодателите (СЪПОРТ) BG051PO001-3.1.07-0050-C0001
Актуализиране и разработване на нови учебни програми на учебните дисциплини по специалностите в Педагогически факултет - "Предучилищна и начална училищна педагогика", "Начална училищна педагогика с чужд език", "Социална педагогика", "Специална педагогика" според изискванията на пазара на труда. BG051PO001-3.1.07-0025-C0001
Бизнес-иновационни подходи за създаване и актуализация на учебните програми за обучение на студенти по Социални дейности, Логопедия, Кинезитерапия и Спорт в съответствие с потребностите на пазара на труда BG051PO001-3.1.07-0064-C0001
Нови знания и умения за успешна професионална реализация на студентите от СА „Д. А. Ценов“ Свищов BG051PO001-3.1.07-0019-C0001
"Повишаване на икономическата активност чрез стартиране на туристическа агенция "Гранд Роял Тур" BG051PO001-1.2.03-0664-C0001
Разработване и защита на дисертации по "Безопасност на храните" и "Управление на ветеринарната дейност" BG051PO001-3.3.06-0009-C0001
"Изграждане на съвременна образователна и научноизследователска среда за развитието на докторанти, постдокторанти и млади учени във Физическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски" BG051PO001-3.3.06-0057-C0001
"Развитие на капацитета на специализанти, постдокторанти и млади учени за преподаване на академични курсове по и на чужд език със съвременни методи и информационни компютърни технологии" BG051PO001-3.3.06-0045-C0001
"Развитие на приложните изследвания в Русенския университет" BG161PO003-1.2.04-0011-C0001
"Развитие капацитета за научно-изследователска и развойна дейност на Тракийски университет Стара Загора, посредством обновяване и модернизиране на оборудването за приложни изследвания" BG161PO003-1.2.04-0081-C0001
"Предоставяне на възможност за професионална реализация и право на достоен труд "Евро Ферт" АД" BG051PO001-1.1.13-0230-C0001
Създаване на инженерингово бюро BG051PO001-1.2.03-1104-C0001
"„Внедряване на иновативни продукти и процеси за заключващи механизми за автомобили във „Витте Аутомотив България” ЕООД” " BG161PO003-1.1.07-0475-C0001
Внедряване на иновативна система предоставяща Облачни услуги (Cloud services) чрез Уеб портал за Управление на човешките ресурси и self-services (самообслужване) на служителите и мениджърите на предприятията BG161PO003-1.1.07-0321-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз