Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.07-0001-C0001
Номер на проект: BG161РО001/1.1-07/2009/015-01
Наименование: Подобряване на образователната инфраструктура в Тракийски университет - Стара Загора чрез комплекс от мерки
Бенефициент: Тракийски университет
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 30.04.2010
Начална дата: 28.02.2012
Дата на приключване: 28.02.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Стара Загора
                    Стара Загора
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проектното предложение е да допринесе за създаването на подходяща и рентабилна образователна инфраструктура, чрез която да бъдат подобрени условията за предоставяне на образователни услуги в Тракийски университет-Стара Загора и да се подпомогне устойчивото развитие на региона.
Дейности: дейност 1 Тръжни процедури
дейност 2 МЕЕ
дейност 2.1 Подмяна на дограма
дейност 2.2 Топлоизолация
дейност 3 ДАС
дейност 3.1 Асансьор за хора с увреждания
дейност 3.2 WC за хора с увреждания
дейност 4 Модернизация на УБ
дейност 4 Модернизация на УБ
дейност 5 Управление на проекта
дейност 5.1 Сформиране на екип
дейност 5.2 Система за вътрешен мониторинг
дейност 5.3 Информация и публичност
дейност 5.4 Месечни срещи
дейност 5.5 Надзор, контрол и разплащания
дейност 5.6 Отчетност пред УО
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 4 372 192 BGN
Общ бюджет: 3 634 318 BGN
БФП: 3 634 188 BGN
Общо изплатени средства: 3 299 741 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 3 634 188 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 204 036 BGN
2014 1 095 705 BGN
2015 0 BGN
3 299 741 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 3 089 060 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 063 313 BGN
2014 1 025 746 BGN
2015 0 BGN
3 089 060 BGN
В т.ч. Национално финансиране 545 128 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 140 723 BGN
2014 69 958 BGN
2015 0 BGN
210 681 BGN
Финансиране от бенефициента 130 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Намаляване на емисиите на парникови газове (CO2 и еквивалентни, kt)
Индикатор 2 Икономия на енергия от обновяване на страдите
Индикатор 3 Лица, облагодетелствани от модернизираната университетска инфраструктура
Индикатор 4 Хора с увреждания, облагодетелствани от модернизираната университетска инфраструктура
Индикатор 5 Подобрена образователна инфраструктура (РЗП)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз