Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.1.08-0026-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Системата за управление в Европейския колеж - високо качество и отговорност
Бенефициент: Европейски колеж по икономика и управление
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 20.11.2012
Начална дата: 05.02.2013
Дата на приключване: 05.11.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Усъвършенстване на действащата в Европейския колеж система за управление на качеството (СУК), базирана на ISO 9001:2008, чрез обогатяване на критериите, методите и процедурите за повишаване на качеството на присъщите дейности на висшето училище и на резултатите от тях.
Дейности: Д І Управление на проекта – мониторинг и контрол За да се изпълнят предвидените дейности и достигнат целите на проекта, в началото му (в рамките на един ден) ще се проведе първата работна среща на екипа. Участници в срещата ще са членовете на екипа за организация и управление и експертите на проекта. По време на срещата ще се: - разпределят конкретните задачи и отговорности между членовете на екипа; - разработи детайлен план за работа; - разработи система за вътрешен контрол, мониторинг и оценка (базирана на ежемесечни индивидуални отчетни листове на екипа и експертите и тримесечни доклади за напредъка на Ръководетеля на проекта пред Ректора на ЕКИУ); - разработи стратегия за популяризиране на проекта; - разработи оценка на риска и план за ограничването им; - специфицират контролни листи за верифициране на физическия и финансов напредък по проекта, за провеждане на проверки на място и други, в съответствие с изискванията на Договорящия орган и приложимите Регламенти; - специфицират инструкциити за изграждане и поддръжка на одитна пътека по проекта. На второ место - в процеса на изпълнение на проекта текущо (но не по-рядко от веднъж месечно) ще се провеждат работни срещи на екипа, на които ще се обсъжда обобщението на ежемесесечните индивидуални отчети, постигнатият напредък и ще се планират следващите дейности.
ДЕЙНОСТ ІІ: Обобщаване и анализ на добри практики в други висши училища Д ІІ ще бъде реализирана в две паралелни (и едно допълнително) направления Д ІІ.1: Проучване на добрите практики в други български и чужди висши училища и разработване на анализ с препоръки за обогатяване на набора от критерии за качество на преподавателския и студентския труд в ЕКИУ. Д ІІ.2: Проучване на добрите практики в други български и чужди висши училища и разработване на анализ с препоръки за обогатяване на механизмите за обратна връзка на ЕКИУ с основните стейкхолдери на пазара на труда. Успоредно с това, ще се работи и по едно спомагателно направление на Д ІІ - ще се проучат, обобщят и анализират (с цел адаптиране и прилагане в практиката на ЕКИУ) и използваните организационни, информационни и софтуерни разработки, инкорпориращи горепосочените критерии и механизми в СУК на съответните висши училища. Данните (междинен, а не окончателен проектен продукт) ще се използват при последващото изпълнение на Д ІV.
ДЕЙНОСТ ІІІ: Разработване и утвърждаване на допълнителни критерии за оценка на качеството и механизми за обратна връзка. Изпълнението на Д ІІІ надгражда върху продуктите от Д ІІ и, съответно, върху две паралелни и взаимосвързани бази данни. При Д ІІІ, обаче, трябва да се стигне до синхронизиране на работата по тях. Тази синхронизация ще се постигне чрез предвидения в края на периода за дейността (Месец 14) уъркшоп в разширен състав, с участие на представители на крайните ползаватели на продуктите от Д ІІІ. С отчитане на принципа на единния подход, Д ІІІ ще се изразява в пет конкретни задачи: ЗАДАЧА ІІІ.а) В нейните рамки ще бъдат разработени 3 допълнителни критерия за оценка качеството на студентския труд, съответстващи на проучените добри практики в други висши училища и очакванията на водещите стейкхолдери на пазара на труда. Допълнителните критерии ще бъдат детайлно и комплексно разработени и ще бъдат предложени за утвърждаване в три разновидности (за трите различни форми на обучение в ЕКИУ). ЗАДАЧА ІІІ.б) В нейните рамки ще бъдат разработени 2 допълнителни критерия за оценка качеството на преподавателския труд, съответстващи на проучените добри практики в други висши училища и очакванията на водещите стейкхолдери на пазара на труда. Допълнителните критерии ще бъдат детайлно и комплексно разработени и ще бъдат предложени за утвърждаване в разновидности (за титулярните преподаватели, за асистентите, за водещите практикуми, както и за гост-лекторите в ЕКИУ). ЗАДАЧА ІІІ.в) В нейните рамки ще бъде разработен 1 допълнителен критерий за оценка качеството на научно-изследоветелския труд, съответстващи на проучените добри практики в други висши училища и очакванията на водещите стейкхолдери на пазара на труда. Допълнителнят критерий ще бъде детайлно и комплексно разработен и ще отчита както изследователската дейност, осъществявана в ЕКИУ, така и самостоятелните научни инциативи на праподавателите (и особено - в изпълнение на задания от стейкхолдерите на пазара на труда и с ангажиране на студенти и докторанти в решаване на конкретни задачи от практиката). ЗАДАЧА ІІІ. г) В нейните рамки ще бъдат разработени 2 допълнителни механизма за обратна връзка, съответстващи на проучените добри практики в други висши училища и очакванията на водещите стейкхолдери на пазара на труда. Допълнителните механизми ще бъдат детайлно и комплексно разработени и ще бъдат предложени за утвърждаване в разновидности (за различните обратни връзки тип "студент - преподавател - бъдещ преподавател" и "студент - изследовател - възложител на научна разработка", както и за различните възможни стейкхолдери на пазара на труда (фирми, институции, НПО). ЗАДАЧА ІІІ. д) Ще се изразява в представяне на разработените нови критерии и мехнизми за утвърждаване от академичноат общност на ЕКИУ.
ДЕЙНОСТ ІV: Актуализране на действащата СУК на ЕКИУ. Д ІV ще бъде реализирана в 3 паралелни направления, за които ще се формират паралелно работещи подзвена от членове на екипа и експерти: Д ІV.1. Подобряване на основните работни процеси в ЕКИУ съобразно продуктите от Д ІІІ. В рамките на тази поддейност, действащата СУК на ЕКИУ ще бъде обогатена с разработенте по проекта нови критерии за оценка качеството на студентския, преподавателския и изследователския труд в ЕКИУ и особено - с новите механизми за обратна връзка със стейкхолдерите на пазара на труда и с тяхната "външна" оценка на реалните резултати от основните работни процеси в ЕКИУ. Освен необходимите за целта промени в съответните правилници, в рамките на тази поддейност се предвижда и разработване на идейно задание за евентуални бъдещи уеб-базирани и автоматизирани версии на тяхното практическо прилагане. Продуктът от тази поддейност ще бъде съобразен (от ангажираните с нея членове на екипа и експерти по проекта) и с налаганата нова рейтингова система на ВУЗ, с оглед използването му за предварителни или контролни (макар и частични) рейтингови "самооценки" (за вътрешно ползване в ЕКИУ). Д ІV.2. Обвързване на разработваната система за кариерно развитие на академичните кадри в ЕКИУ с продуктите от Д ІІІ. В рамките на тази поддейност, продуктите от Д ІІІ ще бъдат адаптирани и подготвени за планираните радикални промени в систематаа за кариерно развитие на академичните кадри в ЕКИУ. Освен необходимите за целта промени в съответните правилници, в рамките на тази поддейност се предвижда и разработване на идейно задание за евентуални бъдещи уеб-базирани и автоматизирани версии на тяхното практическо прилагане. Д ІV.3. Отразяване на продуктите от Д ІІІ в документооборота, обработката на информацията и вземането на решения в ЕКИУ. В рамките на тази поддейност, изискванията и общите принципи, заложени в действащата СУК на ЕКИУ към процесите на обработка на информацията, вземане на решения и документооборот в Колежа, ще бъдат преработени и обогатени съобразно основните проектни продукти. Освен необходимите за целта промени в съответните правилници, в рамките на тази поддейност се предвижда и разработване на идейно задание за евентуални бъдещи уеб-базирани и автоматизирани версии на тяхното практическо прилагане.
ДЕЙНОСТ V: Обучение и подпомагане на целевите групи при работа с основните проектни продукти. Д V ще се изразява в проведени (извън учебния процес) 11 четиричасови еднодневни обучения на всички първокурсници, записани за академичната 2014-2015 година и 3 четиричасови еднодневни обучения за по 30 души (за 30 преподаватели, 30 администратори и стейкхолдери и 30 представители на студентските потоци). В рамките на обученията студентите ще се запознаят главно с новите критерии за оценка на техната академична дейност и с възможностите за текуща "самооценка" без обезателното участие на съответния преподавател. Първокурсниците (а на следващ семинар - и 30 представители на останалите студентски потоци в ЕКИУ) ще бъдат запознати и с механизмите за обратна връзка с основните стейкхолдери на пазара на труда и за ползата, която бъдещите абсолвенти могат да извлекат от ранния контакт с максимално широк кръг свои потенциални бъдещи работодатели. Двете останали еднодневни обучения (за преподаватели и за представители на администрацията на ЕКИУ и за стейкхолдерите) ще бъдат с по-изразен акцент, съответно, върху критериите за оценка на студентския, преподавателския и изследователския труд (с отношение и към персоналното кариерно развитие) и върху механизмите за обратна връзка "преподаватели-студенти-изследователи" и "бъдещи абсолвенити-преподаватели- възложители на научен продукт".
ДЕЙНОСТ VІ: Апробиране на основните проектни продукти в реалните условия в ЕКИУ На база реалните данни за сравнителната динамика на текущата академична успеваемост в ЕКИУ, в рамките на текущите си служебни задължения, преподаватели и представители на администрацията и академичното ръководство в ЕКИУ ще формулират и аргументират изводи за възможностите за допълнително мотивиране за качествен студентски и преподавателски труд чрез нови и нестандартни критерии за оценка и нови механизми за обратна връзка. Същите ще бъдат обобщени и представени на двудневната Кръгла маса под формата на 4 презентации и ще бъдат обсъдени в 4 отделни панела. Обобщаваща публикация по тематиката на Кръглата маса ще бъде осигурена в рамките на Дейност VІІ.
ДЕЙНОСТ VІІ: Информация и публичност на проекта В рамките на дейността ще бъде постигнато повишаване на обществения интерес чрез презентиране на финансовата подкрепа от ЕС, ЕСФ и ОП"РЧР" и представяне пред обществеността на целите, приоритетите и дейностите по проекта.Всички дейности по информиране и публичност на настоящето проектно предложение ще бъдат в пълно съответствие с Решение на Комисията № С(2008) 795 от 05.03.2008 г. Мерките за постигане на публичност и информираност включват: VІІ.а) Подготовка и провеждане на 2 пресконференции по проекта (въвеждаща и заключителна) VІІ.б) Подготвена и осъществена рекламна кампания (12 прес-съобщения в печатни и електронни медии) VІІ.в) Подготовка и разпространение на информационни брошури по проекта (предпечатна подготовка, коректура и дизайн на информационната брошура, размножаване/отпечатване във формат А4, цвят 4+4, минимално тегло на картона 130 гр., гланц, 2 сгъвки) в тираж 1000 броя; VІІ.г) Монтиране на 3 информационни табели на територията на ЕКИУ. VІІ.д) Отпечатване и разпространение на брошура с презентациите по дейност VІ, с цел мултиплицирането на дейностите по проекта и подпомагане на стейкхоледерите. Описание на публикацията: предпечатна подготовка, коректура и дизайн на 2 корици; размножаване или отпечатване на публикациите - формат B5, корица цвят 4+4, минимално тегло на картона 130 гр. (гланц), тяло 1 цвят, минимално тегло офсетова хартия 80 гр., 80 стр. Тираж - 500 броя.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Център образование за демокрация
СТЕМО
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 439 371 BGN
Общ бюджет: 390 917 BGN
БФП: 390 917 BGN
Общо изплатени средства: 390 865 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 390 917 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 135 830 BGN
2014 215 667 BGN
2015 39 369 BGN
390 865 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 332 280 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 115 455 BGN
2014 183 317 BGN
2015 33 464 BGN
332 236 BGN
В т.ч. Национално финансиране 58 638 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 20 374 BGN
2014 32 350 BGN
2015 5 905 BGN
58 630 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Висши училища, усъвършенствали своите системи за управление, включително и чрез надграждане на функциониращите системи за управление на качеството


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз