Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.3.04-0026-C0001
Номер на проект: Д01-406/ 11.10.2012
Наименование: Развитие на Център за електронни форми на дистанционно обучение в Тракийски Университет
Бенефициент: Тракийски университет
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 30.08.2012
Начална дата: 11.10.2012
Дата на приключване: 11.06.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Стара Загора
                    Стара Загора
Описание
Описание на проекта: Модернизиране на Центъра за електронно и дистанционно обучение към Тракийски университет и прерастването му в Център за учене през целия живот. Създаване на методически и технологични условия за организиране и провеждане на електронни форми на дистанционно обучение за определените целеви групи. Създаване на устойчива технологична среда за приложение на електронни форми на дистанционно обучение в Тракийски университет. Повишаване на качеството на дистанционното обучение чрез разработването на интерактивни мултимедийни електронни средства и учебни помагала по учебни програми, курсове и модули за отделни дисциплини. Повишаване на инвестициите в човешкия капитал чрез овладяване на съвременните образователни технологии за електронно обучение от преподавателите в Тракийски университет. Овладяване на ефективни методи на преподаване и учене чрез прилагане на синхроннно и асинхронно Дистанционно обучение чрез използването на видео и аудио връзка между обучавани и обучители. Създаване на
Дейности: Дейност 1: Управление и мониторинг на изпълнението на проекта Тази дейност е основна за изпълнението на проекта във врьзка с изпълнението на останалите дейности и координирането и насочването на усилията на всички ангажирани с проекта. Чрез тази дейност се осъществява и врьзката и координацията на проекта с междинното звено и управляващия орган по програмата.
Дейност 2*: Разработка на съдържание по конкретната дисциплина (предмет) за мултимедийни учебници Дейността ще се осъществи на два етапа - разработка, рецензия: 1. Разработка: Разработката на съдържание ще се осъществи от автори, които са преподаватели в Тракийския университет по съответната дисциплина (предмет). Те ще разработят съдържанието и същността на учебните материали по начин, който е подходящ за последващото им използване за създаване на мултимедиен учебник. 2. Рецензия: След като съдържанието се разработи и завърши от автора, то ще бъдат рецензирани. Рецензията на учебните материали ще се осъществи, също от преподаватели в Тракийския университет. Предметите (дисциплините), авторите и звеното на ВУЗ, от което са, както следва: - От Стопански факултет: Производствена икономика- Проф.д-р Иван Георгиев, Планиране и прогнозиране - Доц. д-р Георги Желязков, Гл.ас.д-р Дарина Заимова, Регионална икономика - Доц.д-р Юлияна Благоева-Яркова, Икономически мениджмънт - Доц.д-р Тодорка Атанасова, Икономическа психология - Доц.д-р Таня Танева, Електронна търговия - гл.ас. д-р Искра Ненчева - От Факултет „Техники и технологии“: Автотракторни експлоатационни материали - Доц.д-р Илия Гинков; доц.д-р Станчо Станчев; История на костюма и модата - Доц.д-р Златина Казлачева; Текстообработка с MS Word 2010 за начинаещи и напреднали - Доц.д-р В.Недева, гл.ас.В.Стойкова, Разширен курс по електронни таблици с MS Excel 2010 - Доц.д-р В.Недева, Биохимия - Доц.д-р Снежана Динева, Технология на машиностроенето - Доц.д-р Нели Георгиева - От Департамент за информация и повишаване квалификацията на учителите: Създаване и интегриране на документи чрез приложенията на MS OFFICE 2010 -Гл.ас. д-р Д. Брънекова, Гл.ас. Е. Адалиева, Гл.ас. В. Старчева, Методика на обучението по информационни технологии - Гл.ас.д-р Д. Брънекова, Методика на педагогическите изследвания за студенти и учители - Доц. д-р Г. Ганчев, Гл.ас. М. Делчев, Доц.д-р Г. Кожухарова, Аспекти на преподаването на „Човекът и природата” – Гл.ас. А. Славчев, Ас.М. Славова - От Аграрен факултет: Аграрни сгради - Проф.д-р Димитър Динев, Физика с основи на биофизиката - Доц.д-р Стефка Атанасова, Управление на водите- Доц.д-р Чонка Митева, Доц.д-р Александър Илиев, Здравеопазване на животните -Проф.д-р Диман Диманов, Доц.д-р Юри Митев, Възобновяеми енергийни източници - доц.д-р Рашко Георгиев - От Педагогически факултет: Английски език - гл.ас. Анна Арнаудова - Медицински факултет: Пропедевтика на Вътрешните Болести за студенти III-ти курс медицина. - доц. д-р Жулиета Геренова, дм; гл. ас д-р Ваня Илиева; гл. ас д-р Атанас Койчев, Невро-отология - Проф.д-р Павел Димов, дмн, Кожни и венерични болести за студенти по медицина - доц. д-р Евгения Христакиева,д.м; гл. ас. д-р Таня Ганчева, гл. ас. д-р Наталия Кирияк, Социален тренинг и социални умения - проф. д-р Веска Шошева , доц.д-р Стефка Динчийска, доц. д-р Красимира Бенкова - От Ветеринаро-медицински факултет: Частно животновъдство - Доц.д-р Добри Ярков, Молекулярна биология и наследствени болести при домашните животни - Проф. Дмн Лилян Сотиров, Д-р Цветослав Койнарски, Медицинска химия - Доц.д-р Нели Георгиева, Гл.ас. д-р З. Янева, доц. д-р ангел Павлов, Ветеринарномедицинска физиология - проф. Иван Пенчев, доц. Бойчо Биволарски, гл. ас. д-р Екатерина Вачкова и ас. д-р Наталия Григорова
Дейност 3: Изграждане на 30 мултимедийни учебници и обучение за последваща самостоятелна разработка. Ще бъдат изградени 30 мултимедийни учебници като за изграждането ще се използва разработеното и рецензирано съдържание по дейност 2, съответно изработените учебници да бъдат по дисциплини (предмети) описани в дейност 2.
Дейност 4: Развитие на системата за електронно обучение. Разработване, изграждане и внедряване на нова платформа с модул видео-конферентна връзка и модул електронно хранилище Целта на дейността е да се изгради платформа за електронно дистанционно обучение със следните функционалности:: Система за управление на обучението (Learning Management Systems - LMS), позволява осъществяване на изцяло електронно дистанционно обучение, да осигурява модерно дистанционно обучение, съобразено със европейски и световните стандарти. Основните параметри на системата да са: - Пригодена за пълно дистанционно обучение (100% онлайн) или за подпомагащо дистанционно обучение (като допълнение към редовните обучения/тренинги); - Лесен за използване (user-friendly) потребителски интерфейс. Ниски хардуерни и софтуерни изисквания, ефикасност и съвместимост; - Системата е изградена на модулен принцип, осигурявайки по този начин гъвкавост и функционалност, необходими за персонализирането на системата в съответствие с нуждите на конкретното учебно заведение; - Високо ниво на сигурност чрез криптиране на данните; - Пълен контрол върху поведението на потребителите чрез статистика и графично представяне на посещенията и дейностите, извършвани от потребителите във всеки модул (последен достъп, брой посещения), както и детайлна история на активността на студента, включително мнения, записи във форумите и т.н. на една страница; - Сигурността на системата е достатъчно висока и не се нуждае от непрекъснат мониторинг от страна на администратора; - Всеки потребител може да избира сам за себе си езика, на който да използва системата; - Неограничен лимит на броя курсове; - Възможност за създаване на ресурси, симулиращи компонентите на редовните обучения/тренинги. Преподавателите да разполагат със следната функционалност: - Избор на изгледа на представяне на курсовете: седмичен, месечен, по теми, по интензивност на използване; - Голямо разнообразие от подвижни (промяна на видимостта) занимания – форуми, дискусионни въпроси, тестове, ресурси (външни и вътрешни), анкети, задания, чат и др.; - Възможност за сигнализиране на последните новости и промени върху курса в началната страница; - Резултатите от всички занимания (форуми, тестове, задания и др.) може да бъдат изведени на една страница и записани в електронна таблица (Excel); - Пълна статистика и графично представяне на посещенията и дейностите, извършвани от потребителите във всеки модул (последен достъп, брой посещения), както и детайлна история на активността на студента; - Интегрирана пощенска услуга – копия на мнения във форумите, оценки на преподавателите и т.н. могат да бъдат пращани по електронна поща в HTML или прост текст; - Персонални скали – преподавателите могат да създават собствени скали за оценяване („слаб, добър,отличен”, ”1,2,3,4,5,6,7,8,9,10”); - Курс може да бъде пакетиран в единичен архив чрез архивиращата функция. Той може да бъде възстановен на друг сървър, работещ със същата система; - Възможност за поставяне на крайна дата за предаване на задание; - Участниците могат да изпращат домашни (разработки/проекти) във всички формати, които се датират автоматично; - Възможност за задаване на срок за закъснели (след крайния), като закъснелите домашни могат да бъдат различавани от другите; - Всяко задание може да бъде зададено поотделно или за всички наведнъж; - Възможност за повторно предаване на проекти/разработки след оценка за преоценка. Платформата ще е достъпна за обучаемите on-line, като по този начин ще се осигури достъп и до тези, които живеят извън академичните градове и на лица със специални образователни потребности (лица с увреждания). Други предимства на платформата са, че тя ще позволява - Обучение от всяко място и по всяко време; - Осигурява канал за комуникация със студенти (включително от други градове), преподаватели, и администрация; - Обучаване със собствено темпо в зависимост от предварителната подготовка; - Използване на текст, видео, аудио, анимация (flash) и симулации; - Променя се само на едно място, което избягва наличието на различни варианти на учебния материал; - Можете да бъде следена всяка стъпка на студентите (висока степен на контрол върху активността, времето, отделено за обучение, решените казуси/задачи и т.н.); - Повече студенти могат да посещават курсове, които досега не са можели поради заетост; Модул "видео-конферентна връзка": Специално за системата за електронно обучение ще бъде разработен модул за видео-конферентни онлайн лекции, за пренасяне на всички предимства на аудиторното редовно обучение онлайн за осигуряване на максимално качествено и напълно функционално електронно дистанционно обучение. Видео-конферентната система ще разполага със следните модули: - Пълна интеграция със системата за електронно обучение, те. Потребителите ползват един профил за достъп до всички системи; - Излъчване в реално време на видео и аудио от камерата на преподавателя до всички участници; - Излъчване на видео и аудио от студентите; - Студент може да зададе въпрос и да се включи в лекцията чрез виртуално „вдигане на ръка”; - Преподавателят може да избере на кой студент „да даде думата”; - Преподавателят може да добави файл с презентация, която да се визуализира директно на студентите. Студентите виждат и чуват обясненията на преподавателя, следвайки го слайд след слайд; - Преподавателят разполага с виртуална бяла дъска, върху която може пояснява дадени моменти от лекцията пишейки върху нея. - Цялата система е подсигурена със система за чат между всички потребители, като преподавателят може да изнесе комуникацията с даден студент, като отделен частен чат без достъп на другите студенти до нея; Модул "виртуална библиотека": Изграждане на система за съхранение на учебни материали с централизиран достъп от всички други системи, за осигуряване на единен електронен архив с дигитални учебни материали със следната функционалност: - Централизиран достъп до учебните материали за всеки преподавател. Преподавателят разполага с лична виртуална библиотека, до която да дава частичен или пълен достъп на студентите от всяка отделна дисциплина; - Възможност всеки преподавател да сподели част или цялото учебно съдържание с други преподаватели; - Изграждане на Интернет портал за контролиран достъп до виртуалната библиотека; - Изграждане на виртуален архив с научни статии и публикации на преподавателите, с профили на всеки един преподавател.
Дейност 5*: Изграждане на модул(курс) за обучение за работа с електронната система на преподавателски и административен персонал. Чрез изградения модул(курс) ще има изключително ефикасна възможност вече обучените от изпълнител персонал на Тракийския университет да обучава преподавателски и административен персонал за работа с новата платформа и с модул видео-конферентна връзка и модул електронно хранилище. Освен това чрез свободния on-line достъп модулът(курса) може да служи и за самоучител, който да позволи усъвършенстване и затвърждаване на знанията и уменията в удобно за обучаемия време и място. В допълнение, изпълнителите на дейността, ще обучат 14 преподавателя и административен персонал за работа със системата за електронно дистанционно обучение, както и с модула електронно хранилище, модула видео-конферентна връзка и модила за обучение за работа с електронната система на преподавателския и административния персонал.
Дейност 6*: Обучение на преподавателски и административен персонал за работа с новата платформа и с модул видео-конферентна връзка и модул електронно хранилище. Дейността по обучение на преподавателския и административния персонал на университета ще се осъществи от вече обученият от изпълнителя персонал. След като тези преподаватели бъдат обучени, те ще са способни да обучат свои колеги за работа със системата за електронно и дистанционно обучение. Обученият от изпълнителя персонал на университета, използвайки модула за обучение на преподавателите ще презентира, демонстрира и обучи преподавателите и административния персонал с възможностите на системата за дистанционно обучение и използването на модул за видео-конферентна връзка и модул електронно хранилище. По този начин, висшето училище ще може да гарантира компетентността и адекватната работа на своя персонал при използване на системата за дистанционно обучение.
Дейност 7: Изграждане на електронни модули и цялостни курсове за дистанционно обучение. Дейността предвижда изграждане на електронни модули и/или цели курсове, които да съдържат презентации, текстов формат на лекциите и практическите упражнения; тестове за всяка тема; график на семинари; речник; анкета и видео за минимум 50 % от темите. Планира се част от курсовете да бъдат по дисциплиниа(предмет) и водещ преподавател както следва: "Програмиране и използване на компютри - ІІ част" - доц.д-р инж.Веселина Недева; "Програмни езици и системи в автоматиката" -доц.д-р Веселина Недева; "CAD системи" - гл.ас.инж.Ваня Стойкова; "Инженерна графика"– доц.д-р инж.Красимира Георгиева; "Машинни елементи"- доц.д-р инж.Красимира Георгиева; "Ремонт и експлоатация на автотранспортната и земеделска техника"- доц.д-р инж.Митко Стоянов; "Автоматизирани системи в транспортната техника"– доц.д-р инж.Илия Гинков; доц.д-р инж. Станчо Станчев; "Технология на облеклото" – доц.д-р инж.Галя Долапчиева; "Теория на дизайна" – доц.д-р инж. Златина Казлачева; "Биохимия" – доц.д-р Снежана Динева; "Хранителни добавки" – гл.ас.д-р Красимира Добрева; "Осветителна и инсталационна техника"– доц.д-р инж.Таня Пехливанова; "Електротехника и електроника"– доц.д-р инж.Таня Пехливанова; "Електроенергетика" – гл.ас.инж.Красимира Стоянова; "Техника и технология на монтажа" – доц.д-р инж.Нели Георгиева; "Микропроцесорна техника" – гл.ас. В.Стойкова и ас.инж. Златин Златев; "Газоснабдяване" – ас.инж.Иван Бинев; "Системи за управление безопасността на храните - проф. двмн А. Павлов, гл. ас. Т. Стоянчев; "Лабораторен контрол на хранителни продукти" - проф. двмн А. Павлов, гл. ас. Т. Стоянчев; "Ветеринарномедицинска физиология" - проф. Иван Пенчев, доц. Бойчо Биволарски, гл. ас. д-р Екатерина Вачкова и ас. д-р Наталия Григорова; "Кратък курс по Ветеринарно законодателство и мениджмънт (семинарни занятия)" - гл. ас. Гергана Николова, ас. Ласка Костадинова; "Незаразни болести по животните за компания – модул; Акушерство и гинекология - Доц. Пламен Георгиев Гл. ас. Антон Антонов; "Основи на управлението" -доц.д-р Тодорка Атанасова; "Основи на Счетоводството"- доц.д-р Надя Костадиннова; "Планиране и прогнозиране" доц.д-р Георги Желязков; "Счетоводство на предприятието" - доц.д-р Надя Костадиннова; "Маркетинг"-гл.ас.д-р Евгени Генчев; "Държавни институции и управление" - доц.д-р Венета Гайдарджиева; "Мениджмънт на малките и средни предприятия" - доц.д-р Тодорка Атанасова; "Търговски сделки" - гл.ас.д-р Искра Ненчева; "Управленско счетоводство" доц.д-р Надя Костадинова; "Предприемачество и управление на предприемаческата дейност" доц.д-р Георги Желязков; "Социално предприемачество" - гл.ас.д-р Дарина Заимова; "Защита интересите на потребителите" - доц.д-р Румен Отузбиров; "Управление на конфликти, кризи и риск в бизнеса" - доц.д-р Таня Танева; "Международен маркетинг" - гл.ас.д-р Евгени Генчев; "Информатика III част" - доц.д-р Лина Йорданова; "Интернет технологии" - доц.д-р Лина Йорданова; "Инфорационни мрежи, системи и технологии" - гл.ас. Габриела Кирякова; "Статистически методи" - доц.д-р Лина Йорданова; Биостатистика" - гл.ас.Надежда Ангелова; "Математика I част упражнения" - гл.ас. Живко Желев; "Пропедевтика на Вътрешните болести" -доц. д-р Жулиета Геренова; "Избрани проблеми на ендокринните заболявания" -доц.д-р Жулиета Геренова; "Информационни технологии" - гл. ас. Катя Пеева; "Медицинска информатика" - гл. ас. Катя Пеева; "Медицинска информатика за МК" - ас. Дамян Петров; "Информационни ресурси в Интернет" -гл. ас. Катя Пеева; Биостатистика"- гл. ас. Катя Пеева; "Социална медицина" - доц. д-р Юлияна Маринова; "Медицинска етика" - доц. д-р Юлияна Маринова; "Спешна Медицина" - доц. д-р Г. Димов, дм; "Анестезиология и Интензивно Лечение" - доц. д-р Г. Димов; "Обща патология" - гл.ас. д-р Юлиян Ананиев; "Клинична патология" - гл.ас. д-р Юлиян Ананиев; "Старост и деменция" - доц. М. Петкова, доц. Е. Христакиева; "Дистанционни методи за анализ" -доц.д-р Сефка Атанасова; "Почвознание" - гл.ас.д-р Мима Тодорова; "Екологично строителство" - доц. В. Димова; "Пчеларство" - проф. Дсн Петър Ненчев; "Инкубации на селскостопански птици" – доц.д-р Атанас Генчев; "Биохимия на хидробионите" – проф. Д-р В. Атанасов, "Етология" – доц.д-р Ив. Върляков; "Информационни технологии I част"- гл.ас. Хр. Зафиров, "Информционни технологии II част" -гл.ас. М. Трифонова; "История на българската администрация" - гл.ас. Хр. Салджиев; "Интеграция на деца от етнически групи в учебния процес" - гл.ас. Хр. Салджиев; "История на България" - доц. Ц. Каснакова; "Съвременен български език" - доц. д-р Т. Борисова, гл.ас. Д. Сидерова; "Текст и комуникация" - доц. А. Колева; " Музикални компютърни технологии" - ас. М.Димитров; "Английски език" - гл.ас. Зл.Желязкова, ас. М. Павлова; Мениджмънт на проекти" - гл.ас. Е. Лавренцова; "Семейна педагогика" - доц. В. Станчева; "Доцимология"- гл.ас. М. Тенева; "Основи на началната училщна педагогика" - проф. Г. Иванов; "Методика на обучението по ИИТ" -Гл. ас. Д-р Димитрина Брънекова; "Текстообработка" -Гл. ас. Евдокия Адалиева; "Електронни таблици" -Гл. ас. Евдокия Адалиева; "Компютърна презентация" -Гл. ас.д-р Димитрина Брънекова; "Методология и методи на педагогическите изследвания" -доц.д-р Галя Кожухарова; "Компютърна конфигурация. Операционни системи" -Гл. ас. Мариан Делчев; "Разработване (дизайн и създаване) на електронни тестове. Работа с Hot Potatoes" -Гл. ас. Мариан Делчев; "Педагогическа диагностика. Диагностична процедура" – методология, методика, технология Гл. ас. Мариан Делчев; "Методика на обучението по “Човекът и природата"" - Гл. ас. Ангел Славчев; "Разработване на програми за ЗИП" - Гл. ас. Ангел Славчев; "Подготовка за придобиване на І ПКС" - Гл. ас. Ангел Славчев; "Характеристика на учебно-възпитателната система на интегралния учебен предмет “Човекът и природата" - ас. Маргарита Славова; "Възможности за приложение на ИКТ в “Човекът и природата" - ас. Маргарита Славова; "Управление на кариерното развитие" - Гл. ас. Валентина Шарланова; "Планиране на учебни занятия по чужд език " -Гл. ас. Динко Стратиев; "Работа с интерактивна бяла дъска" - Гл. ас. Петко Сребрев; "Социално-психологически тренинг" - ас. Николай Жилков; "Формиране на умения за публично представяне" - ас. Николай Жилков; "Семейно консултиране" - ас. Николай Жилков
Дейност 8*: Техническо обезпечаване на центъра за електронно и дистанционно обучение. Осигуряване на основен сървер за платформа и електронно хранилище на учебни ресурси, сървер за видеоконферентна връзка, 5 комплекта с 2бр. камери и устройства за видео/аудио записи, специализиран софтуер за обработване на графична информация и оборудване на зала с 20 терминални работни места.
Дейност 9: Осигуряване на публичност и популяризиране на резултатите Чрез осигуряването на публичност и популяризирането на резултатите от реализирането на проекта по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", университетът ще гарантира разпространение на резултатите и повишаване на интереса към висшето образование и по-конкретно към дистанционните форми на електронно обучение. Конкретните дейности за публичност и популяризиране на резултатите са: - Разпространение на 1000 броя реламни брошури, представящи резултатите от реализацията на дейността; - Публикуване на 10 броя рекламни карета в 2 местни и 2 национални ежедневника, които рекламни карета да послужат за детайлно представяне на резултатите от реализацията на дейността; - Провеждането на две пресконференции, една в началото на дейността, представяща проекта и една в края на дейността, представяща постигнатите резултати от реализациятан а проекта по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"; - Популяризиране чрез пет рекламни аудио-блока в две национални радиа, оповестявайки постигнатите резултати от реализацията на дейността; - Популяризиране чрез пет рекламни видео-блока в две национални телевизии, оповестявайки постигнатите резултати от реализацията на дейността.
Дейност 10: Включване на целевите групи в различните форми на дистанционно обучение Дейността е свързана с включване на представители от целевите групи във всички форми на дистанционно обучение. Дейността ще се протече в последните четири месеца от реализирането на проекта. Тя ще е свързана с използване на въведените чрез реализацията на проекта нововъведения и подобрения. Представителите на целевите групи, ще получат достъп до въведената система за електронно дистанционно обучение, ще получат достъп до изградените мултимедийни електронни учебници, ще получат достъп до модула електронно хранилище и ще участват и провеждат видео-конферентни връзки.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
СТЕМО
„БИОНЛАЙН” ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 782 467 BGN
Общ бюджет: 749 474 BGN
БФП: 749 474 BGN
Общо изплатени средства: 749 474 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 749 474 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 156 000 BGN
2014 593 474 BGN
2015 0 BGN
749 474 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 637 053 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 132 600 BGN
2014 504 453 BGN
2015 0 BGN
637 053 BGN
В т.ч. Национално финансиране 112 421 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 23 400 BGN
2014 89 021 BGN
2015 0 BGN
112 421 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой студенти, включени в курсове за електронни форми на дистанционно обучение


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз