Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.2.01-0039-C0001
Номер на проект: н/п
Наименование: „Изграждане и модернизиране на Бизнес инкубатор - ГБС- ТОНЗОС в гр. Казанлък”
Бенефициент: "ГБС- ТОНЗОС" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 06.12.2011
Начална дата: 02.02.2012
Дата на приключване: 02.01.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Стара Загора
Описание
Описание на проекта: Създаване и успешно функциониране на Бизнес инкубатор ГБС – ТОНЗОС гр. Казанлък като устойчива структура за насърчаване на предприемачеството и инструмент за предоставяне на подкрепа и специализирани услуги на предприятията с оглед гарантиране на дългосрочната им устойчивост и конкурентоспособност.
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1: Избор на изпълнители
Подготовка и изпълнение на Дейност 2: СМР
Подготовка и изпълнение на Дейност 3.1. Доставка на обзавеждане и оборудване
Подготовка и изпълнение на Дейност 4: Електронна страница
Подготовка и изпълнение на Дейност 5: Виртуален БИ
Подготовка и изпълнение на Дейност 6: Одит на проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 7: Визуализация на проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 8: Стартиране дейността на БИ
Принос в натура
Оперативни разходи
Разходи за възнаграждения
Консултантски услуги
Дейност 3.2: Оборудване на офиси
Дейност 3.3: Оборудване на лаборатория
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 209 618 BGN
Общ бюджет: 2 259 950 BGN
БФП: 1 160 327 BGN
Общо изплатени средства: 1 160 282 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 160 327 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 241 924 BGN
2013 642 020 BGN
2014 83 751 BGN
2015 192 587 BGN
1 160 282 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 986 278 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 205 635 BGN
2013 545 717 BGN
2014 71 188 BGN
2015 163 699 BGN
986 239 BGN
В т.ч. Национално финансиране 174 049 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 36 289 BGN
2013 96 303 BGN
2014 12 563 BGN
2015 28 888 BGN
174 042 BGN
Финансиране от бенефициента 1 141 450 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Регионални бизнес инкубатори-създадени/обновени вече съществуващи бизнес инкубатори
Индикатор 2 Проекти, реализирани в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 3 Брой нови създадени работни места
Индикатор 4 Брой инвестиционни проекти (реализирани)
Индикатор 5 Достъп на МПС от Южен централен район до достъпни консултантски услуги за подкрепа на бизнеса в 25 офиса и една конферентна зала
Индикатор 6 Брой проекти за сътрудничество предприятия – изследователски институции
Индикатор 7 Подобряване качеството на строителни материали чрез предоставени възможности за анализи в изпитателна лаборатория на БИ ГБС - Тонзос


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз