Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-1.0.07-0020-C0001
Номер на проект: DIR-51011119-20-39
Наименование: "Изграждане на трети утаител и дълбоководно заустване на ПСОВ-Балчик в Черно море и разширяване обхвата на канализационна мрежа на гр. Балчик".
Бенефициент: Община Балчик
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 11.01.2012
Начална дата: 01.02.2012
Дата на приключване: 31.12.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Добрич
Описание
Описание на проекта: Изграждане на отвеждащ колектор с дължина ок. 1652 м. с цел изместване на точката на заустване на ПСОВ Балчик на разстояние 1 морска миля навътре в морето; Реконструкция на съпътстваща инфраструктура на ПСОВ: вълнолом, ограждащ пречиствателната станция; Изграждане на трети утаител в системата за пречистване на отпадъчни води на ПСОВ-Балчик с цел отстраняване на биогенни елементи от отпадъчните води за агломерации над 10 000 е.ж., заустващи в Черно море (при доказана необходимост в ПИП); Изграждане на канализационна мрежа на гр. Балчик (кв. "Изток", районите "Сборно място" и "Кулака") с дължина ок. 6500 м.; Реконструкция на водоснабдителната мрежа в гр. Балчик по трасето, по което се полага канализационна мрежа с дължина ок. 3000 м.
Дейности: Дейност 1: Подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки за дейностите, свързани с подготовка на проекта, които е предвидено да се изпълняват от лица, различни от бенефициента Разработване на документации за следните обществени поръчки: "Изготвяне на идеен проект за изграждане на дълбоководно заустване, изготвяне на идеен проект за реконструкция на вълнолом, изготвяне на идеен проект за трети утаител на ПСОВ (единствено при доказана необходимост в ПИП) и изготвяне на работен проект за доизграждане на канализационна та мрежа на гр. Балчик и реконструкция на съпътстваща водопроводна мрежа"; "Предоставяне на Техническа помощ на звеното за управление на проекта, обхващаща реализацията на първия и втория етап от проекта"; Изготвяне на ПИП за изграждане на отвеждащ колектор с цел изместване на точката на заустване на 1 морска миля навътре в Черно море; Текущ одит на проекта; Мерки за информация и публичност; Изготвяне на финансов анализ; Оценка на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите; Изготвяне на доклад по ОВОС; Доставка на оборудване; Изготвяне на доклад за изпълнение на първия етап на проекта.
Дейност 4: Одит на проекта Община Балчик ще възложи текущ одит на проекта за двата етапа на реализация на проекта. Изпълнението на тази дейност ще бъде съобразено с Насоките за извършване на одит по проекти, финансирани по ОПОС. Изпълнителя ще трябва да представя на общината междинни одитни доклади към всяко искане за средства от ОПОС, с одитно мнение за законосъобразност на съответните обществени поръчки, с изключение на ОП за строителство, строителен надзор и одит на проекта и ОП, попадащи в обхвата на чл.19, ал.2, т.22"б" от ЗОП; осчетоводяване на разходите, включени в искането за средства в счетоводната система на община Балчик. Изпълнителя ще представи и окончателен одитен доклад към окончателното искане за средства по ДБФП, който съдържа одитно мнение относно цялостното изпълнение на проекта, съобразно Насоките за извършване на одит по ОПОС.
Дейност 5: Изпълнение на мерки за информация и публичност Договорът за изпълнение на мерки за информация и публичност ще бъде възложен през първия етап на проекта, но ще обхваща и двата етапа на проекта. Дейностите ще включват подготовка, публикуване и разпространение на материали, както и организиране на събития, популяризиращи приноса на ЕС по настоящия проект. В рамките на първия етап на поректа ще се организират 2 бр. пресконференции (при стартиране и приключване на етапа) и ще се издадат информационни брошури с информация за проекта, както и публикации в местни медии. Мерките за публичност през втория етап на проекта ще включват: пресконференции за стартиране и приключване на втория етап; поставяне на билбордове на местата на строителство; официални церемонии- първа копка и официално откриване на обекта; информационни стикери; поставяне на постоянни информационни табели на мястото на временните билбордове; печатни материали; платени публикации в печатни медии; платени излъчвания в електронни медии; промоционални материали.
Дейност 2: Изпълнение на договори за подготовка на инвестиционните проекти за ПСОВ гр. Балчик (дълбоководно заустване, ограждащ вълнолом и трети утаител), реконструкция и разширение на ВиК мрежите на гр. Балчик "Изготвяне на идеен проект за изграждане на дълбоководно заустване, изготвяне на идеен проект за реконструкция на вълнолом, изготвяне на идеен проект за трети утаител на ПСОВ (единствено при доказана необходимост в ПИП) и изготвяне на работен проект за доизграждане на канализационна та мрежа на гр. Балчик и реконструкция на съпътстваща водопроводна мрежа"; "Предоставяне на Техническа помощ на звеното за управление на проекта, обхващаща реализацията на първия и втория етап от проекта"; Изготвяне на ПИП за изграждане на отвеждащ колектор с цел изместване на точката на заустване на 1 морска миля навътре в Черно море; Текущ одит на проекта; Мерки за информация и публичност; Изготвяне на финансов анализ; Оценка на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите; Изготвяне на доклад по ОВОС; Доставка на оборудване; Изготвяне на доклад за изпълнение на първия етап на проекта.
Дейност 3: Организация и управление на проекта Община Балчик ще сформира Звено за изпълнение на проекта (ЗИП) от служители на общината, с които ще бъдат сключени допълнителни граждански договори. ЗИП ще бъде подпомагано от външна техническа помощ, възложена по реда на ЗОП. Обществената поръчка за външна техническа помощ ще обхване предоставянето на услугата за двата етапа на проекта, като във финансовата оферта ще се предвиди възможност за предоставяне на отделна цена за всеки от етапите на проекта, а в договора с изпълнителя ще се предвиди възможност за частично изпълнение. На текущите обсъждания на ЗИП ще присъства и представител на асоциирания партньор на проекта - дружество ВиК ЕООД - гр. Добрич. ЗИП ще се състои от следните експерти: Ръководител на проекта, лице по нередности, отговорник за съхранение на документацията по проекта. Външната техническа помощ на ЗИП ще съдържа минимум следните експерти: инженер-координатор на проекта, юрист-експерт в областта на ЗОП, финансист, експерт, отговарящ за мониторинга по проекта и др.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 18 884 558 BGN
Общ бюджет: 422 309 BGN
БФП: 422 309 BGN
Общо изплатени средства: 422 039 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 422 309 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 138 361 BGN
2013 0 BGN
2014 134 741 BGN
2015 148 938 BGN
422 039 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 337 847 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 110 688 BGN
2013 0 BGN
2014 107 793 BGN
2015 119 150 BGN
337 631 BGN
В т.ч. Национално финансиране 84 462 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 27 672 BGN
2013 0 BGN
2014 26 948 BGN
2015 29 788 BGN
84 408 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Съгласно процедурата за директно предоставяне, Индикаторите са неприложими към Формуляра за кандидатстване./.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз