Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.3.06-0015-C0001
Номер на проект: 11-13-15
Наименование: Усъвършенстване на управлението на националната политика за развитие на електронното управление чрез разработване на Секторна информационна стратегия за регионално, общинско и градско управление и въвеждане на механизми за консултация и координация на МРРБ и останалите въвлечени в процеса страни за постигане на синергия на проектите на национално, регионално и местно ниво
Бенефициент: Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 09.07.2012
Начална дата: 20.09.2012
Дата на приключване: 20.03.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Усъвършенстване на управлението и координацията на националната политика за развитие на електронното управление, в частта свързана с дейностите и услугите, пряко обвързани с националното, регионалното, общинско и градско управление.
Дейности: Дейност 1: Анализ на съществуващата нормативна уредба и на съществуващите практики за взаимодействие и координация за регионално, общинско и градско управление Аналитичните дейности по проекта включват: • Анализ на нормативната база, вътрешните документи и организация и на дейността на органите за регионално, общинско и градско управление и техните механизми за взаимодействие; • Проучване на практики в страни от Европейския регион; • Изготвяне на изчерпателни доклади, систематизиращи информацията от проучванията и съдържащи анализи и изводи. При анализа ще бъдат взети предвид и резултатите от предишни проекти на МРРБ в областта на регионално, общинско и градско управление.
Дейност 2: Разработване и приемане на Секторна информационна стратегия за регионално, общинско и градско управление Въз основа на анализите, изработени по дейност 1 и на общата визия на МРРБ за Национална концепция за пространствено развитие ще се разработи и предложи за приемане от Министерски съвет Секторна информационна стратегия за регионално, общинско и градско управление. При нейното изготвяне трябва да бъдат включени всички направления, идентифицирани при анализа, подредени по приоритети и отразяващи спецификите на отделни заинтересовани страни. Стратегията трябва да бъде изготвена в съответствие и с изискванията на Закона за електронното управление (ЗЕУ) и на подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане, както и със специфичните изисквания за прилагане на електронния документ и електронния подпис. Тя трябва да отразява и спецификата, заложена в Закона за достъп до пространствени данни и Директива 2007/2/ЕО (INSPIRE). В изготвената стратегия трябва да се отразят всички случаи на връзка между информационните системи на изпълнителната власт, както и анализ на използваните подходи. В стратегията трябва да бъдат посочени възможни източници на финансиране на предвидените дейности за изпълнение на стратегията, включително алтернативни форми на финансиране, възможности за публично-частно партньорство с цел гарантиране изпълнимостта на стратегията в условията на рестриктивен бюджет.
Дейност 3: Изготвяне и приемане на Пътна карта за изпълнението на Секторната информационна стратегия Въз основа на дефинираните в Секторна информационна стратегия за регионално, общинско и градско управление насоки и дейности и формулираните приоритети – изготвяне на Пътна карта за изпълнение на стратегията. Включва определяне на конкретни мерки и стъпки за изпълнение на предвидените в стратегията дейности по приоритети. За всяка конкретна мярка и дейност ще се посочи: • Индикативен времеви график; • Предпоставки; • Индикатори за оценка на изпълнението; • Рискове; • Механизми за прилагане на коригиращи действия;
Дейност 4: Изработване и въвеждане на правила и методики за провеждане на мониторинг и контрол при прилагането на Секторната информационна стратегия за регионално, общинско и градско управление Въз основа на анализите и проучените добри практики в страни от Европейския регион, възможностите на съществуващите информационни системи и перспективите за развитието им в рамките на изпълнението на Секторната информационна стратегия ще се разработят правила и методика за провеждане на мониторинг и контрол при прилагането на Секторната информационна стратегия за регионално, общинско и градско управление. Основно ще се разработят механизми за отчетност, набор от показатели и индикатори и указания за тяхното прилагане. Разработените правила и методика трябва да се базират в максимална степен на наличните данни, като по възможност се избягва допълнителния ръчен труд за подготовка на отчетите.
Дейност 5: Подготвяне на предложения за нормативна база за създаване и въвеждане на механизми за консултация и координация на МРРБ и останалите въвлечени в процеса страни за постигане на синергия на проектите на национално, регионално и местно ниво, В тази дейност ще бъдат включени следните под-дейности: • Идентифициране на съществуващите консултативни съвети и на заинтересованите страни в процеса на регионално, общинско и градско управление, проучване на техните мнения и анализ на техните нужди; • Анализ на необходимите промени в тяхната работа във връзка с евентуално изменение на нормативната уредба; • Създаване и въвеждане на механизми за консултация и координация на МРРБ и останалите въвлечени в процеса страни за постигане на синергия на проектите на национално, регионално и местно ниво, в синхрон със Закона за електронното управление, Закона за достъп до пространствени данни и Директива 2007/2/ЕО (INSPIRE): юридическа разработка и обосновка на правилници, наръчници и т.н.; • Юридическа разработка и обосновка на вътрешни нормативни документи и при необходимост – проекти за изменение и допълнение на законовата нормативна уредба, с оглед изпълнимостта на изработената Секторна информационна стратегия и разработените механизми за консултация и координация. Фиксираното взаимодействие между министърът на регионалното развитие и благоустройството, областният управител на област и кметът на община е фактор за качествен трансфер на информация между отделните структури в йерархията. Възможността и правото да се сформират експертни съвети по устройство на територията е гаранция за вземане на компетентни решения по въпросите за устройството на територията. Чл. 6 от Закона за устройство на територията определя правомощията на експертните съвети. „Националният експертен съвет по устройство на територията и регионална политика, областните и общинските (районните) експертни съвети по устройство на територията извършват консултативна и експертна дейност”. Националния експертен съвет по устройство на територията и регионална политика (НЕСУТРП) за разглеждане проекти на устройствени схеми, общи и подробни устройствени планове, както и специфични правила и нормативи към тях съгласно Закона за устройство на територията (ЗУТ) и Закона за устройството на Черноморското крайбрежие. Дейността съответства на втората специфична цел на настоящата процедура по ОПАК: усъвършенстване на законодателството на Република България чрез ефективна координация и партньорство с всички заинтересовани страни. Дейността съответства на третата специфична цел на настоящият проект: „Подобряване на механизмите за консултация и координация на МРРБ и останалите въвлечени в процеса страни за постигане на синергия на проектите на национално, регионално и местно ниво, в синхрон със Закона за електронното управление, Закона за достъп до пространствени данни и Директива 2007/2/ЕО (INSPIRE)”. като изготвеният доклад с предложения за нормативна база за създаване и въвеждане на механизми за консултация и координация на МРРБ и останалите въвлечени в процеса страни за постигане на синергия на проектите на национално, регионално и местно ниво, в синхрон със Закона за електронното управление, Закона за достъп до пространствени данни и Директива 2007/2/ЕО (INSPIRE) с цел работата да се фокусира върху практическата насоченост на правилата, влияе пряко за постигането на целта.
Дейност 6: Извършване на оценка на въздействието на създадената стратегия и на разработените механизми за консултация и координация Оценката на въздействието е информационно-базиран аналитичен подход за оценка на очакваните разходи, следствия и странични ефекти на планирани политически инструменти (закони, постановления и т.н.). То може да се използва за оценка на действителни разходи и последствия, след като политическите инструменти са били приложени. И в двата случая, резултатите се използват за да се по добри качеството на политическите решения и инструменти, като закони, постановления, инвестиционни програми и публични инвестиции. По принцип, то е средство да се осигури информация за възможностите за правителството при избор на политически инструменти и тяхното разработване или за нуждата да се промени или прекрати съществуваща мярка. Начините да се направи непретенциозна, но в общи линии със значителни резултати, оценка на въздействието са: • междуведомствени срещи, за да се дискутират политическите последствия; • консултации с всички заинтересувани групи; • оценка на съществуващи изследвания; • проверка на правния инструмент, чрез прилагането му към няколко реални случаи; • последователен преглед на потенциалните следствия, като очаквани разходи, от какво са по¬родени разходите и какви нежелани странични ефекти могат да се появят; • ограничен анализ “разходи-ползи” и/или “разходи-ефективност”; Тази оценка може да включи, в допълнение на обикновената оценка, и следното: • анализ “разходи-ползи”; • анализ “разходи-ефективност”; • симулации; • изпробване на инструмента чрез пилотното му прилагането към реални ситуации.
Дейност 7: Промотиране на разработките (стратегия и механизми) чрез кръгли маси, електронни бюлетини, съпътстващи обучения, електронни дискусионни форуми, механизми за обратна връзка Дейността включва: - провеждане на поне две кръгли маси; - изработване и поддържане на електронен бюлетин и електронни дискусионни форуми; - провеждане на съпътстващи обучения за изработените документи: стратегия, пътна карта, методики и процедури, в които се обучават служители на администрациите, въвлечени в процесите за регионално, общинско и градско управление; - изработване и прилагане на подходящи механизми за обратна връзка.
Дейност 8: Създаване на електронен регистър на всички заинтересовани групи – държавни институции на национално, регионално и местно ниво, които имат отношение към Секторна информационна стратегия за регионално, общинско и градско управление Тази дейност се свързва с изграждане и пускане в действие на Електронен регистър на всички заинтересовани групи – държавни институции на национално, регионално и местно ниво, които имат отношение към Секторна информационна стратегия за регионално, общинско и градско управление.
Дейност 9: Одит Организиране и провеждане на вътрешен одит от вътрешно одитно звено и преглед от сертифициран външен одитор
Дейност 10. Дейности за информация и публичност Дейността ще се осъществява през целият период на изпълнение на проекта и ще включва следните поддейности: Организиране на 3 пресконференции Публикувани на платени 3 прессъобщения в национални медии; Организирани 2 информационни дни за целевите групи; Изготвени и разпространени плакати-20 броя, табели-6 броя и брошури – 1000 броя, цветни; Изработени и разпространяване на 200 броя рекламни комплекти включващи тефтер, химикалка, календар, флаш памет и значка с флага на ЕС, логото и слогана на ЕСФ и ОПАК Посочените по-горе мерки за информация и публичност ще бъдат организирани и реализирани от избрания Изпълнител на договор за услуга. Разпространението на флаери, брошури и плакати ще се съсредоточи във физическите точки, в които гражданите взаимодействат с администрацията на МРРБ: офисите на централното и Регионалните звена, информационни центрове и други.
Дейност 11: Управление на проекта В тази дейност са включени следните под-дейности: • Провеждане на тръжни процедури, съобразно предвидените по проекта дейности • Изготвяне на междинни доклади • Изготвяне на окончателен доклад по изпълнение на проекта • Подготовка и анализ на анкетни карти за ползата от проектните дейности за целевите групи
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
СТЕМО
Алфамаркет прим ЕООД
ДЗЗД "Консорциум ДУО ИТ"
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 477 799 BGN
Общ бюджет: 423 079 BGN
БФП: 423 079 BGN
Общо изплатени средства: 423 079 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 423 079 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 95 550 BGN
2014 327 529 BGN
2015 0 BGN
423 079 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 359 617 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 81 218 BGN
2014 278 400 BGN
2015 0 BGN
359 617 BGN
В т.ч. Национално финансиране 63 462 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 14 333 BGN
2014 49 129 BGN
2015 0 BGN
63 462 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Проведени информационни кампании
Индикатор 2 Администрации, въвели правила за мониторинг на изпълнението на политики
Индикатор 3 По Дейност 1 - Броя анализи, проучвания, изследвания
Индикатор 4 По Дейност 1 - Брой проведени срещи с представители на МРРБ
Индикатор 5 По Дейност 2 - Доклад от стратегическия анализ който описва и оценя предвидимите последствия от различните стратегически идеи
Индикатор 6 По Дейност 2 - Секторна стратегия
Индикатор 7 По Дейност 2 - Брой проведени срещи с представители на МРРБ
Индикатор 8 По Дейност 3 - Пътна карта
Индикатор 9 По Дейност 3 - Брой проведени срещи с представители на МРРБ
Индикатор 10 По Дейност 3 - Доклад съдържащ оценка и отчитане на бъдещото въздействие на промените върху текущите решения заложени в Пътната карта
Индикатор 11 По Дейност 4 - Брой разработени правила и методики – наръчници и инструкции
Индикатор 12 По Дейност 4 - Брой проведени срещи с представители на МРРБ
Индикатор 13 По Дейност 5 - Брой разработени предложения за нормативна база
Индикатор 14 По Дейност 5 - Брой проведени срещи с представители на МРРБ
Индикатор 15 По Дейност 6 - Брой разработени оценки на въздействието
Индикатор 16 По Дейност 6 - Брой проведени срещи с представители на МРРБ
Индикатор 17 По Дейност 7 - Брой кръгли маси
Индикатор 18 По Дейност 7 - Брой електронни бюлетини
Индикатор 19 По Дейност 7 - Брой дискусионни форуми’
Индикатор 20 По Дейност 7 - Брой проведени съпътстващи обучения
Индикатор 21 По Дейност 7 - Брой изградени механизъм за обратна връзка
Индикатор 22 По Дейност 7 - Брой проведени срещи с представители на МРРБ
Индикатор 23 По Дейност 8 - Брой работещи регистри
Индикатор 24 По Дейност 8 - Брой вписани в регистъра
Индикатор 25 По Дейност 8 - Степен на приемане от страна на МРРБ
Индикатор 26 По Дейност 9 - Брой одитни доклади по проекта
Индикатор 27 По Дейност 10 - Организиране на пресконференции
Индикатор 28 По Дейност 10 - Публикувани на платени прессъобщения в национални медии
Индикатор 29 По Дейност 10 - Организирани информационни дни за целевите групи
Индикатор 30 По Дейност 10 - Изготвени и разпространени плакати
Индикатор 31 По Дейност 10 - Табели
Индикатор 32 По Дейност 10 - Брошури по проекта
Индикатор 33 По Дейност 10 - Изработени и разпространяване на 200 броя рекламни комплекти включващи тефтер, химикалка, календар, флаш памет и значка с флага на ЕС, логото и слогана на ЕСФ и ОПАК
Индикатор 34 По Деейност 11 - Одобрени в срок и без съществени забележки от договарящия орган доклади
Индикатор 35 По Дейност 11 - Изпълнени в срок проектни дейности


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз