Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.12-0718-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Повишаване конкурентоспособността и разширяване пазарните позиции на „Плиска консултинг” ООД
Бенефициент: "Плиска Консултинг" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 04.04.2012
Начална дата: 27.04.2012
Дата на приключване: 27.12.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
Описание
Описание на проекта: Обща цел на проектното предложение: Повишаване конкурентоспособността на „Плиска консултинг” ООД на националния и международните пазари посредством получаване на инвестиционна и консултантска подкрепа за въвеждане и сертифициране на интегрирана стандартизирана система за управление на качеството и околната среда в съответствие с изискванията на международно признати стандарти БДС EN ISO 14001 и БДС EN ISO 9001 и софтуерна система за работа с клиенти.
Дейности: Подготовка на Дейност 1 Консултантски услуги, свързани с предоставяне на професионални съвети и консултации в съответствие с изискванията на международни стандарти ISO 14001 и ISO 9001
Изпълнение на Дейност 1 Консултантски услуги, свързани с предоставяне на професионални съвети и консултации в съответствие с изискванията на международни стандарти ISO 14001 и ISO 9001
Подготовка на Дейност 2 Предоставяне на професионални съвети и консултациина софтуерна система за управление на взаимоотношенията с клиентите на организацията
Изпълнение на Дейност 2 Предоставяне на професионални съвети и консултации за софтуерна система за управление на взаимоотношенията с клиентите на организацията
Подготовка на Дейност 3 Технологично обезпечаване
Изпълнение на Дейност 3 Технологично обезпечаване
Подготовка на Дейност 4 Сертифициране на интегрирана стандартизирана система за управление на качеството
Изпълнение на Дейност 4 Сертифициране на интегрирана стандартизирана система за управление
Изпълнение на Дейност 5 Визуализация на проекта
консултантски услуги по изготвяне на проектното предложение
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 153 749 BGN
Общ бюджет: 204 101 BGN
БФП: 152 974 BGN
Общо изплатени средства: 152 974 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 152 974 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 29 269 BGN
2014 123 705 BGN
2015 0 BGN
152 974 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 130 028 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 24 878 BGN
2014 105 149 BGN
2015 0 BGN
130 028 BGN
В т.ч. Национално финансиране 22 946 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 4 390 BGN
2014 18 556 BGN
2015 0 BGN
22 946 BGN
Финансиране от бенефициента 51 387 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 5 брой лицензии/протоколи/ръководства за функциониране на въведените системи за управление в предприятията
Индикатор 6 Закупени по проекта и въведени в експлоатация ДМА
Индикатор 7 (Д) Проведени обучения на персонала за внедряване на софтуерна система за работа с клиенти на организацията
Индикатор 8 (Д) Разработена инфорамционна табела
Индикатор 9 (Д) Внедрена СУК
Индикатор 10 (Д) Внедрена СУОС


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз