Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.12-0645-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Въвеждане на системи за управление в Паралел ЕООД
Бенефициент: Паралел ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 04.04.2012
Начална дата: 27.04.2012
Дата на приключване: 27.10.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Габрово
                    Севлиево
Описание
Описание на проекта: Общата цел на това проектно предложение по ОПК е свързана основно с повишаване конкурентоспособността на Паралел ЕООД, посредством: 1. оптимизиране управлението на производствените ресурси посредством намаляване на залежаването на суровини и стоки, подобряване на информационната обезпеченост и потоци между различните звена и нива на производство. 2. Намаляване себестойността на произведените продукти посредством по-добро планиране на производствените ресурси и по-добър контрол над складовите наличности и доставките. 3. Подобряване на връзките с клиентите. 4. Подобряване управлението на паричните потоци посредством съкращаване сроковете на вземанията и задълженията. 5. Подобряване на корпоративната и социална, в т.е. екологична отговорност на предприятието. 6. Разширяване на позициите на пазари, изискващи внедрени и стандартизирани системи по стандартите ISO 14001. 7. Минимизиране на екологичните рискове
Дейности: Дейност 1: Подготовка и провеждане на тръжни процедури за избор на изпълнители на консултантските дейности, дейностите по сертификация и доставка на оборудване
Дейност 2: Закупуване на компютърно оборудване, внедряване на системата за управление на ресурсите
Дейност 3: Разработване, прилагане и сертификация на системата за управление на околната среда по изискванията на стандарт ISO 14001
Дейност 4: Оповестяване и визуализация на проекта
Дейност 5: Отчитане на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 296 438 BGN
Общ бюджет: 386 533 BGN
БФП: 289 900 BGN
Общо изплатени средства: 289 900 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 289 900 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 71 910 BGN
2014 217 990 BGN
2015 0 BGN
289 900 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 246 415 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 61 124 BGN
2014 185 291 BGN
2015 0 BGN
246 415 BGN
В т.ч. Национално финансиране 43 485 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 10 787 BGN
2014 32 698 BGN
2015 0 BGN
43 485 BGN
Финансиране от бенефициента 98 813 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 3 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 4 брой лицензии/протоколи/ръководства за функциониране на въведените системи за управление в предприятията
Индикатор 5 Индикатор 1: Брой закупени ДМА
Индикатор 6 Индикатор 2: Проведени тръжни процедури
Индикатор 7 Индикатор 3: Сключени договори с доставчици
Индикатор 8 Индикатор 4: Изготвени: - постоянни и временни табели; - стикери; - съобщение на интернет страницата на фирмата.
Индикатор 9 Индикатор 5: Изготвен финален отчет за изпълнение на проекта
Индикатор 10 Индикатор 6: Създадени инвестиции (лева) (Определение: брутни инвестиции, направени от подкрепените предприятия)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз