Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.1.13-0230-C0001
Номер на проект: ESF-1113-09-15002
Наименование: "Предоставяне на възможност за професионална реализация и право на достоен труд "Евро Ферт" АД"
Бенефициент: Евро Ферт АД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 09.09.2013
Начална дата: 29.10.2013
Дата на приключване: 01.05.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Хасково
                    Димитровград
Описание
Описание на проекта: Повишаване конкурентоспособността на дружеството посредством откриване на 7 нови работни места и създаване на Интегрирана система - Кол център с включена IP телефонна централа в „Евро Ферт” АД.
Дейности: Дейност 3: Избор на изпълнител и доставка на предвидените по проекта средства за визуализация. Описание и обосновка: С оглед популяризиране на финансовата подкрепа от ЕС, „Евро Ферт” АД предвижда:  Публикуване на приложение с информация за проекта в интернет-страницата „Евро Ферт” АД в началото и в края на проектните дейности, чрез което да се постигне добра обществена осведоменост, като всеки път се уточнява, че проектът е получил финансиране от Европейския съюз. Публикуването на информацията за проекта в сайта съществено ще допринесе и за мултиплициращия ефект и устойчивост на проектните резултати. С осъществяване на тази мярка в дейността на предприятието ще се стимулира използването на информационно-комуникационни технологии.  Изготвяне и монтиране на Табела, като графичните материали и текстове ще бъдат отпечатани цветно на самозалепващо PVC фолио;  Отпечатване на дипляни, съдържащи описание на целите, дейностите и желаните резултати на проекта;  Изготвяне и поставяне на Указателна табелка за вратата на помещението, където ще се провеждат обученията по теория и практика. Табелката ще бъде изработена от форекс, като графичните материали и текстове ще бъдат отпечатани цветно на самозалепващо PVC фолио;  Прессъобщения в медиите в началото и края на проектните дейности.  Провеждане на встъпителна пресконференция, на която ще се представят сведения за проекта, целта и заложените резултати, като същевременно ще бъде отбелязано, че финансирането е осигурено от ЕС чрез Европейския социален фонд.  Стикери – ще бъдат залепени на оборудването и обзавеждането, предвидено за закупуване по проекта.  Прессъобщения в медиите в края на проектните дейности относно резултатите от изпълнението на проекта.  Провеждане на заключителна пресконференция, на която ще се представят изпълнените дейности и какви са конкретните резултати по проекта.  В хода на изпълнение на проектните дейности ще бъдат ползвани подходящо оформени бланки за документацията с ясна визуализация в съответствие с изискванията. Всички документи, свързани с проектните дейности също ще бъдат съобразени с изискванията за визуализация на проекта.
Дейност 2: Провеждане на процедури за избор на изпълнител съгласно ПМС 69/2013 г. Предвидените възлагания са свързани с: 1. Обучение по професия по II-ра квалификационна степен 342020 „Сътрудник в маркетингови дейности”, специалност: 3420201 „Маркетингови проучвания”; 2. Доставка на предвидените за закупуване оборудване и обзавеждане; 3. Избор на организация, предлагаща зала/стая за провеждане на Обучение по професия по II-ра квалификационна степен 342020 „Сътрудник в маркетингови дейности”, специалност: 3420201 „Маркетингови проучвания”; 4. Избор на организация, предлагаща застраховане на закупеното обзавеждане и оборудване, свързани със създаването на нови работни места за представителите на целевата група; Обосновка: Възлагането и доставката на стоки, оборудване и услуги за дейностите по проекта на външни изпълнители ще обезпечи и осигури по най-добър начин ефективното, ефикасно и икономично разходване на средствата по проекта в съответствие с разпоредбите на ПМС № 69/2013 и постигане на заложените цели.
Дейност 1: Управление и координиране на дейностите по проекта С цел успешното управление и изпълнение на проекта ще се сформира екип от експерти, които ще ръководят и координират проектните дейности в съответствие със заложеното в сключения с Договарящия орган договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Екипът ще е съставен от експерти с различни компетентности, имащи отношение към успешното изпълнение на дейностите по проекта. Екипът за организация и управление на проекта (ЕОУП) ще изпълнява следните задачи: • да осигури постоянен контрол на място върху изпълнението на проектните дейности; • да осигури своевременната подготовка и провеждане на предвидените възлагания по реда и условията на ПМС 69/2013, както и да осъществява контрол върху изпълнението на договорните задължения на определените изпълнители/доставчици; • да изготвя и представя своевременно технически и финансови отчети по изпълнението на проекта, и да осъществява ефективна комуникация с Договоращия орган. Обосновка: Успешното изпълнение на проекта се основава на добро техническо и финансово управление на предвидените в договора дейности. То предполага екип от експерти, които задълбочено познават различните аспекти, свързани с работата и спецификата на управлението на дейности в проектен формат. С оглед успешното управление на проекта, ЕОУП ще създаде и поддържа ефективна система за комуникация в екипа, редовни срещи на екипа с цел да се следи цялостния напредък по проекта и своевременно да се вземат решения за коригиращи действия. Дейностите по управление, отчетност, мониторинг и контрол ще продължат през целия период на изпълнение на проекта и ще се изпълняват съобразно изискванията, заложени в договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
Дейност 5: Осигуряване на заетост за период от 12 месеца на успешно положилите изпит обучаеми. Описание: Работното място на новоназначените 7 лица ще бъде в новосъздадената Интегрирана система - Кол център с включена IP телефонна централа. Работното място ще бъде оборудвано със следното офис-обзавеждане: стол, поставка за компютър, бюро, контейнер с 3 чекмеджета, секция, гардероб. За всеки един от тях ще бъде закупен компютър с принадлежащите му монитор LED минимум 19” /инча/, клавиатура, мишка, тонколони, слушалки и микрофон, процесор минимум 2.20 GHz, памет минимум 2 GB, твърд диск минимум 500 GB. Закупената многофункционална цветна система за копиране и принтиране ще улеснява работния процес със следните функции: принтер с възможност за принтиране на формат А3, А4 - черно-бяло и цветно; факс; копир; скенер с възможност за директно изпращане на документите с E-mail; Работният процес на представителите на целевата група на длъжност „Специалист, маркетинг и реклама” ще включва: осъществяване на контакти с потенциални клиенти и предлагане на подробна информация за фирмените услуги и продукти като осъществява бизнес комуникации на български или чужд език, изготвя писма, уведомителни и др. документи и подготвя кореспонденция за страната и чужбина по предварително зададени параметри от ръководителя. Извършва отпечатване на нови копия, оформление, подвързване, прошнуроване и подреждане на документи; подготвя периодични, специални и текущи справки и отчети, необходими за работата на отдела за маркетингово и стратегическо планиране на фирмата. Той събира необходимата за изпълнението на маркетинговите и рекламните дейности информация на място, по телефона, чрез електронна поща или по друг начин чрез предварително подготвени анкетни карти (въпросници), както и въвежда събраната първична информация в електронен формуляр. Подготвя материали за разработване и провеждане на маркетингови кампании по предварително подготвено задание. Обосновка: През последните 3-5 години «Евро Ферт» АД значително разшири дейността си, като освен търговията с химически торове предлага услуги и в други направления - почвени анализи, транспорт, агроконсултации, проекти и инвестиционни дейности. Вследствие се увеличи числеността и организационната структура на дружеството, което обуславя и възникналата нужда от разкриването на нови работни места и създаването на Интегрирана система - Кол център с включена IP телефонна централа с квалифицирани служители, които да администрират входящите запитвания от клиенти относно продуктите, услугите или информация.
Дейност 4: Провеждане на Обучение по професия по II-ра квалификационна степен 342020 „Сътрудник в маркетингови дейности”, специалност: 3420201 „Маркетингови проучвания”; Описание: Обучението ще се проведе в рамките на 83 дни. Ще бъдат обучавани 7 лица в 1 група по теория и практика. Сътрудникът в маркетингови дейности осъществява контакти с потенциални клиенти и предлага подробна информация за фирмените услуги и продукти като осъществява бизнес комуникации на български или чужд език, изготвя писма, уведомителни и др. документи и подготвя кореспонденция за страната и чужбина по предварително зададени параметри от ръководителя. Извършва отпечатване на нови копия, оформление, подвързване, прошнуроване и подреждане на документи; подготвя периодични, специални и текущи справки и отчети, необходими за работата на отдела за маркетингово и стратегическо планиране на фирмата. Той събира необходимата за изпълнението на маркетинговите и рекламните дейности информация на място, по телефона, чрез електронна поща или по друг начин чрез предварително подготвени анкетни карти (въпросници), както и въвежда събраната първична информация в електронен формуляр. Подготвя материали за разработване и провеждане на маркетингови кампании по предварително подготвено задание. Сътрудникът в маркетингови дейности може да работи под ръководството на маркетолог в маркетингови агенции или консултантски фирми, които провеждат маркетингови проучвания по поръчка, както и в маркетингови отдели на фирми, работещи във всички сектори на националната икономика. Той дава точна и изчерпателна информация по поставените от клиенти и бизнес партньори въпроси. Ако въпросите не са в неговата компетентност, сътрудникът ги насочва към съответен отдел или служител от фирмата. Изпълнява самостоятелно или в екип всички други допълнително възложени задачи от прекия си ръководител. Сътрудникът в маркетингови дейности отговаря за качественото и в срок изпълнение на поставените му задачи. Той носи отговорност за опазване на фирмени тайни и за спазване на технологичната дисциплина и вътрешния ред и не предоставя информация, разпространяването на която би могло да навреди на работодателя, освен в случаите на изрично разпореждане от работодателя. Работното време на сътрудника в маркетингови дейности е с нормална продължителност в съответствие с Кодекса на труда. Той трябва да има комуникативни умения, да работи в екип, да не създава конфликти, да проявява бързина, вежливост, наблюдателност, добра концентрация, да бъде убедителен, честен, отговорен и прецизен в работата си. Сътрудникът в маркетингови дейности работи с офис техниката, необходима за изпълнение на професионалните му задължения, в т.ч. телефон, факс, компютър, скенер, принтер и др. Длъжен е да спазва правилата за противопожарна безопасност, организация и охрана на труда и правилата за правилна експлоатация на офис техниката, с която работи. Обосновка: През последните 3-5 години «Евро Ферт» АД значително разшири дейността си, като освен търговията с химически торове предлага услуги и в други направления - почвени анализи, транспорт, агроконсултации, проекти и инвестиционни дейности. Вследствие се увеличи числеността и организационната структура на дружеството, което обуславя и възникналата нужда създаването на Интегрирана система - Кол център с включена IP телефонна централа с квалифицирани служители, които да администрират входящите запитвания от клиенти относно продуктите, услугите или информация.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 147 990 BGN
Общ бюджет: 146 550 BGN
БФП: 146 550 BGN
Общо изплатени средства: 146 550 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 146 550 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 146 550 BGN
146 550 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 124 567 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 124 567 BGN
124 567 BGN
В т.ч. Национално финансиране 21 982 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 21 982 BGN
21 982 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в заетост след обучение
Индикатор 3 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз