Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-5.0.01-0003-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Ефективно управление на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013"
Бенефициент: Министерство на икономиката и енергетиката
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 24.04.2009
Начална дата: 08.05.2009
Дата на приключване: 31.12.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Ефективно управление на ОП "Конкурентоспособност" 2007-2013"
Дейности: Повишаване на административния капацитет на служителите на Управляващия орган
Техническо и ресурснообезпечаване на Управляващия орган
Администриране на процеса на управление и изпълнение на оперативната програма -подготовка и провеждане на оценка по конкретните операции на ОП
Наблюдение и контрол на изпълнението на сключените договори, операции, приоритетни оси на ОП като цяло
Провеждане на оценка (предварителна, текуща и последваща) на изпълнението на сключените договори, опрецаиите, приоритетните оси и ОП като цяло
Дейности, свързани с функционирането на Комитета за наблюдение
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Петрол АД
Застрахователно акционерно дружество „Армеец” АД
"САЗА ТУР" ЕООД
“ИНДЕКС-БЪЛГАРИЯ” ООД
СТЕМО
Застрахователно акционерно дружество „Булстрад Виена Иншурънс Груп”
ТИМЕКС - БГ ООД
"АРТЕ.ДОК" ЕООД
"Компания за международни конгреси" ООД
ЗД "Евроинс"
"Роел-98" ООД
"СЕМПЕР ФОРТИС" ООД
БЪЛГАРИЯ ЕР АД
Международни прояви ООД
П-Юнайтед ООД
"ЕЛИТ ТРАВЕЛ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ"
"НАР"
"Ка Ел Офис" ООД
"РАЙСВОЛФ БЪЛГАРИЯ" АД
Адвокадско дружество "Петкова и Сирлещов"
Меридиан Хотелс България ЕООД
МАКСИ-І АД
ВУДУ ООД
КОНСОРЦИУМ ИКАП ГЛОБАЛ 2
ДЗЗД "КПМГ България и И Ес Ди"
"ТУ-Технологии-Рувекс”ДЗЗД
Любомир Илиев
Орхидея 94 ЕООД
адвокат Бриджит Кастел
"ВАЛПЕ" ООД
Дружество по ЗЗД "Предварителна оценка на ОПИК 2014-2020"
ДЗЗД "Консорциум УИГ и партньори за ОПИК"
ДЗЗД "Консултанти в подкрепа за следващия програмен период"
ДЗЗД "КПМ-БЕНЕВЕНТ-ДОМИНУС"
ДЗЗД „Ейч Ел Би Глобал Адвайзърс“
Мадлен Тихомирова Цветкова
Адвокатско дружество "Плочева, Вълчев и съдружници"
Адвокатско дружество "Йотов и Сие"
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 19 559 659 BGN
Общ бюджет: 10 647 113 BGN
БФП: 10 647 113 BGN
Общо изплатени средства: 10 583 680 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 10 647 113 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 250 000 BGN
2010 200 000 BGN
2011 796 825 BGN
2012 1 300 000 BGN
2013 1 913 297 BGN
2014 3 372 599 BGN
2015 2 750 959 BGN
10 583 680 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 9 050 046 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 212 500 BGN
2010 170 000 BGN
2011 677 301 BGN
2012 1 105 000 BGN
2013 1 626 303 BGN
2014 2 866 710 BGN
2015 2 338 315 BGN
8 996 128 BGN
В т.ч. Национално финансиране 1 597 067 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 37 500 BGN
2010 30 000 BGN
2011 119 524 BGN
2012 195 000 BGN
2013 286 995 BGN
2014 505 890 BGN
2015 412 644 BGN
1 587 552 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой обучени служители на УО в страната
Индикатор 2 Брой обучени служители на УО в чужбина
Индикатор 3 Брой посещения за обмяна на опит и усвояване на добри практики на служители на УО
Индикатор 4 Представени консултации на УО по въпроси, касаещи административния капацитет на УО
Индикатор 5 Брой закупени дълготрайни материални активи и нематериални активи


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз