Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 833034039 "ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА АБ"ЕООД
Седалище Област: Стара Загора Oбщина: Стара Загора 6000 Стара Загора ул."Отец Паисий"58, ет.3, ап.7
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Създаване на регионален диагностичен центар чрез онкологични заболявания към МОБАЛ д-р Стефан Черкезов, Велико Търново BG161PO001-1.1.08-0015-C0001
Ремонт, реконструкция, обновяване и оптимизиране на сградния фонд на МБАЛ, д-р Стамен Илиев АД, Монтана BG161PO001-1.1.08-0017-C0001
Изграждане на инфраструктура за предотвратяване на наводения и за защита на речните брегове от ерозия на река Тунджа в град Калофер, община Карлово BG161PO001-1.4.06-0020-C0001
Повишаване качеството на медицинско обслужване в Област Благоевград чрез модернизация на МБАЛ-Благоевград АД и изграждане на регионален център за ранна диагностика на онкологични заболявания", МБАЛ-Благоевград BG161PO001-1.1.08-0019-C0001
Създаване на високотехнологичен сектор за ранна и точна диагностика на онкологични заболявания в МБАЛ "Д-р А.Дафовски", МБАЛ-Кърджали BG161PO001-1.1.08-0022-C0001
Осигуряване на ефективна здравна инфраструктура и модернизация на МБАЛ "Д-р Иван Селимински", МБАЛ-Сливен BG161PO001-1.1.08-0024-C0001
Изграждане и функциониране на областен информационен център в община Хасково BG161PO002-3.3.02-0001-C0001
ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР СТАРА ЗАГОРА BG161PO002-3.3.02-0010-C0001
"ПОСОКА:семейство" BG051PO001-5.2.10-0001-C0001
Преустройство и модернизиране на МБАЛ-Тутракан с предоставяне на възможност за долекуване BG161PO001-4.1.05-0007-C0001
Изграждане на Център за настаняване от семеен тип в гр. Карлово BG161PO001-1.1.11-0013-C0001
„Изграждане на Център за настаняване от семеен тип, град Кюстендил” BG161PO001-1.1.11-0015-C0001
Създаване на условия за разработване и прилагане на ефективни и ефикасни политики за устойчиво развитие на община Мездра BG051PO002-1.3.04-0008-C0001
МИСИЯ „БЛАГОДЕНСТВИЕ” BG051PO002-1.3.04-0046-C0001
Ремонт и оборудване СБАЛО "Свети Мина" - Благоевград BG161PO001-1.1.12-0005-C0001
Подобряване на ранната диагностика, качеството и достъпа до лечение в Община Карлово чрез модернизация на МБАЛ „Д-р Киро Попов - Карлово” ЕООД BG161PO001-1.1.12-0006-C0001
Изграждане на център за настаняване от семеен тип и дворна пространство град Харманли BG161PO001-1.1.11-0036-C0001
Изграждане на социална инфраструктура в подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск на територията на Столична община BG161PO001-1.1.11-0051-C0001
ЕВРОПЕЙСКИ УРОЦИ BG051PO002-2.5.01-0019-C0001
Прилагане мерки за енергийна ефективност в ОУ "Иван Вазов", гр. Харманли BG161PO001-1.1.09-0014-C0001
Прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура в община Хасково BG161PO001-1.1.09-0003-C0001
Осигуряване на съвременна образователна среда за деца и ученици в община Раднево, чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура BG161PO001-1.1.09-0018-C0001
Оптимизация на образователната инфраструктура за подкрепа на устойчиво местно развитие в община Кюстендил BG161PO001-1.1.09-0042-C0001
Трансмариска - древното начало на Тутракан BG161PO001-3.1.03-0017-C0001
Иновативни модели за добро и прозрачно управление в Община Бургас BG051PO002-1.6.02-0030-C0001
"Подпомагане реализирането на проекта за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради" BG161PO001-5.3.01-0068-C0001
Подобряване на националната политика за борба с трафика на хора чрез трансфер на знания, опит и добри практики BG051PO002-1.6.02-0051-C0001
"Подкрепа за развитие на туристически атракции в Община Ловеч" BG161PO001-3.1.03-0052-C0001
Оттука започва България BG161PO001-3.1.03-0044-C0001
Разширяване на мрежата от резидентни социални услуги в общността за деца в риск (изграждане на 6 центъра за настаняване, от семеен тип, за деца изведени от специализирани институции) BG161PO001-1.1.11-0065-C0001
"Устойчиво развитие на туризма чрез ефективен маркетинг и реклама на разнообразни и атрактивни туристически продукти и услуги" BG161PO001-3.2.02-0008-C0001
Античното наследство на Тракия BG161PO001-3.2.02-0019-C0001
„Център за социални услуги в домашна среда –Доспат ” BG051PO001-5.1.04-0006-C0001
"Техническа помощ за подобряване на ефективността на пътния сектор в Република България" BG161PO004-5.0.01-0078-C0001
"Дестинация Кюстендил-Невестино-Земен – природа, традиции и хилядолетна история“ BG161PO001-3.2.03-0024-C0001
„Младите хора оживяват древното керамично наследство в община Павликени“ BG051PO001-7.0.07-0135-C0001
Повишаване на квалификацията на служителите в администрацията на Община Благоевград чрез обучение в страната BG051PO002-2.2.08-0122-C0001
Обучение на служителите в Община Стара Загора за повишаване на административния капацитет BG051PO002-2.2.08-0110-C0001
„Подобряване на физическата и жизнена среда на градския център за осигуряване на устойчива и екологична градска среда за по-високо качество на живот и нови възможности за социално и икономическо развитие” BG161PO001-1.4.09-0015-C0001
„Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора“ BG161PO001-1.4.09-0026-C0001
Повишаване квалификацията на служителите в Общинска администрация Кюстендил BG051PO002-2.2.08-0050-C0001
„Толерантност към различието” BG051PO001-5.2.13-0008-C0001
Подкрепа за самостоятелен живот BG051PO001-5.2.13-0028-C0001
"Създаване на проектна готовност за кандидатстване на Община Стара Загора по Оперативна Програма Регионално Развитие за периода 2014-2020г." BG161PO001-5.3.02-0008-C0001
Подобряване на ефективността на Общинска администрация – Доспат BG051PO002-1.1.07-0038-C0001
Нови възможности за деца и младежи с увреждания в община Ловеч чрез предоставяне на социални услуги от резидентен тип BG051PO001-5.2.12-0016-C0001
Повишаване на ефективността и укрепване на административния капацитет на Общинска администрация Павликени BG051PO002-1.1.07-0002-C0001
За прозрачна и ефективна общинска политика за развитие BG051PO002-1.3.07-0053-C0001
Предоставяне на нови социални услуги в общността BG051PO001-5.2.12-0049-C0001
Община Павликени - професионална компетентност на администрацията за по-резултатно изпълнние на задълженията. BG051PO002-2.2.15-0078-C0001
Община Варна – компетентна и ефективна администрация BG051PO002-2.2.15-0174-C0001
"Подкрепа за осигуряване на съвременни социални жилища в Община Варна" BG161PO001-1.2.02-0006-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз