Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-7.0.07-0135-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „Младите хора оживяват древното керамично наследство в община Павликени“
Бенефициент: Община Павликени
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 15.02.2013
Начална дата: 18.04.2013
Дата на приключване: 18.06.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: На територията на ЕС
Описание
Описание на проекта: Прилагане на иновативен модел на въвличане на младите хора за оживяване на културно-историческото наследство в подкрепа на инициативи за стартиращ бизнес в община Павликени
Дейности: Дейност 12 Заключителна конференция и представяне на резултатите на проекта и прес-конференция Конференцията ще представи резултатите от проекта и политическия документ на община Павликени за подкрепа и устойчиво развитие на керамичното наследство в посока „зелена икономика“. В конференцията ще вземат участие 25 човека.
Дейност 8 Провеждане на обучения на обучители по валоризиране на наследството и подготовка на младежите доброволци Обучението ще бъде проведено от представител на партньора АПАРЕ в течение на 3 дни в Павликени. В обучението ще се включат: експерти на апликанта и партньор 1, представители на местната власт, на читалищата, музеите, училищата, НПО организациите на ромското население и бизнеса на територията на Павликени, както и на други заинтересовани страни. Ще бъдат включени в обучението общо 20 човека, които да бъдат обучени за обучители.
Дейност 1 Управление на проекта Обезпечаване на реализизацията на целите и заложените резултати на проекта в количествено и качествено отношение в съответствие с планирания бюджет
Дейност 11 Изготвяне на Алманах на най-добрите образци, изработени от младите доброволци – съвременни продукти, произведени по древна керамична технология Най-добрите образци от работата на участниците в социалния експеримент и „Работния лагер“ ще бъдат демонстрирани с кратка анотация в Алманаха. Алманахът ще бъде инструмент за маркетинг на образците - съвременни продукти, произведени по древна керамична технология.
Дейност 13 Одит на проекта Целта е да се осигури проследяемост на одитната пътека на разходите на проекта и да се гарантира целесъобразното и законосъобразно изразходване на публичните средства
Дейност 6 Работно посещение на българските партньори и представители на целевата група във Франция Целта е изучаване на място на добрата практика, за да бъде приложена в Павликени.
Дейност 10. Провеждане на социален експеримент за въвеждане на модела за валоризиране на наследството по време на международния лагер на младите доброволци в Античния керамичен център Целта е да бъдат подготвени млади хора с гражданско съзнание, сплотеност, чувство за принадлежност и отговорност за собственото си развитие и развитието на общината, в която живеят. Подготвени да прилагат самостоятелно древната технология за производство на керамични изделия за различни потребности и цели на съвременното общество, да генерират бизнес идеи, базирани върху наследството и да знаят как да ги реализират.
Дейност 9 Научно-приложна конференция „Наследството – бъдеще в миналото“ Запознаване на целевата група и широката общественост, включително и медиите, с целите, задачите и планираните резултати от осъществяването на проекта.
Дейност 7 Изготвяне на методология за трансфер на добрата практика Методологията ще опише начина, по който ще бъде формирана и ще работи групата от млади хора в „Работния лагер“; начина, по който ще бъдат подготвена целевата група да работи с керамичното наследство; начина, по който ще бъдат мобилизирани младите хора и другите представители на целевата група, за да валоризират керамичното наледство и да го управляват устойчиво.
Дейност 4 Адаптиране на древната керамична технология за валоризация и прилагане от младите доброволци Целта е наследството да заработи в полза на местната общност.Да се създаде технология за производство на керамични изделия на базата на древната, изпълнима в днешните условия и съобразена с потребностите на пазара Проучване и анализ на технологията, разкрита в древния керамичен център на Павликени и отразяване на съвременната спесифика.
Дейност 5 Изготвяне на политически документ на община Павликени за подкрепа и развитие на керамичното наследство Целта е постигане на устойчиво развитие на местната общност, устойчиво управление на наследството в обществена полза и постигане на икономически ефект от него.
Дейност 2 Визуализация, предоставяне на информация и публичност Информиране на широката общественост за темата, целите, задачите и резултатите на проекта
Дейност 3 Тръжни процедури Осигуряване на експертиза за изпълнение на проектните дейности, които са извън капацитета на партньорите
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 267 295 BGN
Общ бюджет: 213 399 BGN
БФП: 213 399 BGN
Общо изплатени средства: 213 393 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 213 399 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 53 458 BGN
2014 0 BGN
2015 159 935 BGN
213 393 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 181 389 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 45 439 BGN
2014 0 BGN
2015 135 945 BGN
181 384 BGN
В т.ч. Национално финансиране 32 010 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 8 019 BGN
2014 0 BGN
2015 23 990 BGN
32 009 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой разработени проекти за обмяна на опит и създадени мрежи
Индикатор 2 Брой обменени нови практики, трансферирани добри практики и представени нови идеи пред партньорите
Индикатор 3 (Д) Брой направени проучвания по проект 0135
Индикатор 4 (Д) Брой проведени обучения по проект 0135
Индикатор 5 (Д) Брой на въведени иновативни модели на партньорство между администрацията, бизнеса и гражданите
Индикатор 6 (Д) Брой на проведени публични срещи по прилагане на подходи и механизми, стимулиращи развитието на зеления бизнес чрез валоризиране населдството
Индикатор 7 (Д) Брой на разработени иновативни местни стратегии за развитие на зелената икономика
Индикатор 8 (Д) Брой адаптирани технологии, които да се ползват при пилотния модел
Индикатор 9 (Д) Брой обучени представители на целевите групи
Индикатор 10 (Д) Брой на проведени Работни лагери за валоризиране на керамичното наследсдтво
Индикатор 11 (Д) Брой на участвали представители на целевите групи в публични дейности и събития за дискутиране валоризирането на наследството като основа за нов бизнес
Индикатор 12 (Д) Брой идентифицирани мерки за насърчаване валоризирането на наследството


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз