Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.08-0110-C0001
Номер на проект: A12-22-146
Наименование: Обучение на служителите в Община Стара Загора за повишаване на административния капацитет
Бенефициент: Община Стара Загора
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 01.03.2013
Начална дата: 22.05.2013
Дата на приключване: 22.05.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Стара Загора
                    Стара Загора
Описание
Описание на проекта: Повишаване на административния капацитет в Община Стара Загора чрез обучение на служителите в общинската администрация, кметовете на кметства и кметските наместници
Дейности: Д1 Компютърни обучения в ИПА Дейността обхваща следните дейности от каталога на ИПА за 2013 г.: CONFIGURING, MANAGING AND MAINTAINING WINDOWS SERVER 2008 SERVERS (ADVANCED COURSE) (ИТО–30) (дистанционна форма)- 3 обучени
Д2 MS Office 2007/2010 за начинаещи Обучение по MS Office 2007/2010 за кметове на кметства и кметски наместници - 60 учебни часа – за общо 50 обучаеми
Д3 Обучение по "1С Предприятие" Общинска администрация Стара Загора използва платформата „1С Предприятие”. За целта има обучени няколко човека, които имат сертификати за обучители. Настоящата дейност предвижда да се проведе 4 часово обучение на 10 групи от хора. Един обучител може да поеме 5 групи. За целта, на това обучение ще се оборудва зала в общината с необходимата техника и няма да се наема зала и оборудване за сметка на проекта. Единствено възнагражденията на лекторите са за сметка на проекта и са включени в бюджета. Тази дейност обхваща 80 служители на Общината. Нейната основна насоченост е към изграждането на компютърни компетентности за работа с платформата „1С Предприятие”.
Д4 Социални отношения, ефективни преговори и справяне с конфликти Тази дейност обхваща служителите на експертни длъжности, както и служителите на ръководни длъжности в общинската администрация. Основната цел е изграждането на мотивираща и спокойна работна среда и предразполагаща организационна култура. Дейността ще допринесе за подобряване на микроклимата, чувстото за колегиалност и екипност в структурните звена на едминистрацията. Тя обхваща провеждането на едно двудневно обучение – за 200 души на следните теми: социални отношения, ефективни преговори, предотвратяване и разрешаване на конфликти и др. За обученията ще бъде характерно интерактивно провеждане с активно участие на обучаемите.
Д5 Умения за управление на стреса и управление на времето Тази дейност обхваща служителите на ръководни длъжности, както и от служителите на експертни длъжности в общинската администрация. Основната цел е подобряване на ефективността на работа на всички нива в общинската администрация и намаляване на стреса за служителите на ръководни позиции, които носят голяма отговорност и трябва да работят с ограничени ресурси и изключително кратки срокове. Дейността обхваща провеждането на едно двудневно обучение – за 40 души на следните теми: управление на стреса, делегиране на задачи и отговорности, работещи методи за насърчаване или обезкуражаване на определени типове поведение в работна среда, управление на времето, краткосрочно и дългосрочно планиране на задачите за звеното, мултитаскинг и др. За обученията ще бъде характерно интерактивно провеждане с активно участие на обучаемите. За да не се наруши нормалния ритъм на работа в общинската администрация, обучаемите ще бъдат разделени на 2 групи по 20 обучаеми във всяка от тях. Предвижда се обучението да бъде изнесено за постигането на максимален ефект от дейността поради високата ангажираност на служителите на ръководни позиции.
Д6 Лидерски умения и екипна ефективност Тази дейност обхваща служителите на ръководни длъжности. Нейната основна насоченост е към изграждането на ефективни и работещи екипи, мотивираща и спокойна работна среда и предразполагаща организационна култура, отворена към интегрирането на всички служители в екипа. Тя обхваща провеждането на 2 двудневни обучения – съответно по 20 души всяко, сред които както на ръководни длъжности, на следните теми: организационна култура, ефективни управленски стилове, как да работим ефективно с колегите, приобщаване на нови хора в екипа и др. За обученията ще бъде характерно интерактивно провеждане с активно участие на обучаемите в ролеви игри и поставяне в конкретни ситуации, както и ще се търси придобиване на основни техники и умения, позволяващи постигането на максимален ефект за подобряването на екипната работа.
Д7 Дейности за информация и публичност Откриваща и закриваща пресконференции по проекта. Публикации в медиите за придобитата квалификация на общинските служители, кметовете на кметства и кметските наместници, както и промените в организацията на работа и повишената компетентност на иминистрацията вследствие на проведените обучения.
Д8 Организация и управление на проекта Екипът за управление на проекта е от ръководител, счетоводител и координатор. Екипът ще провежда регулярни срещи и ще отговаря за всички дейности от организационен и координационен характер, свързани с изпълнението на проекта. Ще бъде създаден детайлен план за изпълнението на задачите и неговата реализация ще бъде проследявана. Екипът ще отговаря за подготовката, отчетността, кореспонденцията и изпращането на всички документи и доклади до УО на ОПАК, свързани с управлението на проекта. Ръководителят на проекта ще отговаря за цялостната организация, изпълнение и отчитане на проекта. Той ще отговаря и за заявките на обученията към ИПА, за оформянето на групите за компютърните обучения, както и за останалите три типа обучения, за присъствието на съответните служители на избраните обучения, както и за постоянно високото качество на обученията. Счетоводителят по проекта ще следи за правилното отчитане на разходите по проекта, за изготвянето на искания за плащане към Управляващия орган, за извършване на плащания към изпълнителите. Координаторът по проекта ще се занимава с изготвянето на техническите доклади, протокори от среща на екипа, отчитане на изработеното време от екипа на проекта, както и организацията, комуникацията и координацията при провеждането на обучениата и отчитането на извършената работа. Координаторът присъства при провуждането на всички обучения, както в Стара Загора, така и извън града.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА АБ"ЕООД
ДЗЗД "АБОЛЕОН-АЛФА"
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 87 904 BGN
Общ бюджет: 86 553 BGN
БФП: 86 553 BGN
Общо изплатени средства: 86 553 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 86 553 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 17 581 BGN
2014 68 972 BGN
2015 0 BGN
86 553 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 73 570 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 14 944 BGN
2014 58 626 BGN
2015 0 BGN
73 570 BGN
В т.ч. Национално финансиране 12 983 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 637 BGN
2014 10 346 BGN
2015 0 BGN
12 983 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 6 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 7 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 8 Дейност 1: Брой проведени обучения
Индикатор 9 Дейност 1: Брой обучени служители
Индикатор 10 Дейност 1: Получени сертификати
Индикатор 11 Дейност 2: Брой проведени обучения
Индикатор 12 Дейност 2: Брой обучени служители
Индикатор 13 Дейност 2: Получени сертификати
Индикатор 14 Дейност 3: Брой проведени обучения
Индикатор 15 Дейност 3: Брой обучени служители
Индикатор 16 Дейност 4: Брой проведени обучения
Индикатор 17 Дейност 4: Брой обучени служители
Индикатор 18 Дейност 4: Получени сертификати
Индикатор 19 Дейност 5: Брой проведени обучения
Индикатор 20 Дейност 5: Брой обучени служители
Индикатор 21 Дейност 6: Брой проведени обучения
Индикатор 22 Дейност 6: Брой обучени служители
Индикатор 23 Дейност 7: Проведени пресконференции
Индикатор 24 Дейност 7: Разпространени прессъобщения
Индикатор 25 Дейност 7: Публикации в пресата
Индикатор 26 Дейност 8: Брой проведени месечни срещи на екипа
Индикатор 27 Дейност 8: Изготвени и предадени месечни доклади до УО на ОПАК
Индикатор 28 Дейност 8: Проведена процедура за избор на изпълнител за реализиране на обучения


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз