Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.1.04-0006-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „Център за социални услуги в домашна среда –Доспат ”
Бенефициент: Община Доспат
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 19.10.2012
Начална дата: 19.11.2012
Дата на приключване: 01.07.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Смолян
                    Доспат
Описание
Описание на проекта: Създаване на Звено за услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж – Долна баня. Предоставяне на почасови услуги в дома на най-уязвимите жители на нашата община: за лична помощ, в подкрепа на социалното включване и за комунално-битови дейности по изготвени индивидуални планове, в зависимост от конкретните потребности на потребителите от предварително подбран и обучен персонал.
Дейности: Информиране, консултиране и подбор на кандидат-потребители. Подбор и наемане на персонал на трудови договори в центъра за социални услуги в домашна среда С цел всеобхватно обхващане на населението на общината ще се организира информационен ден за запознаване с проекта.Ще се разяснят целите и дейностите по проекта. ,условията за кандидатстване,реда за приемане на заявленията. На база оценката на потребителите от служителите от ДСП/дир.соц.подпомагане/и одобрени критерии със заповед на кмета на общината ще се класират лицата.За одобрените лица за ползване на услугите ще се назначат безработни лица,назначени на срочни трудови договори към центъра.
Избор на доставчици,сключване на договори, доставка на оборудване и материали; Избор на обучаваща организация. Подготовка на документацията за избор на изпълнители. В документацията за определяне на изпълнители за доставки в изискванията ще бъдат заложени екологичните критерии в съответствие на указанията за прилагане на принципа за екологична устойчивост. Съгласно ЗОП (член 14 ал.5) ще се възложат и подпишат договори с изпълнители за доставка на оборудването и материали,за избор на организация за провеждане на обучението. Ще се доставят оборудването и материалите за проекта.
Обучение на персонала Провеждане от обучаваща организация на обучение съгласно формата и изискванията на утвърдените методики за предоставяне на услугите «Личен асистент», «Социален аситент» и «Домашен помощник».Към темите ще бъде включена тема, свързана с екологичната устойчивост.Проверка за недопускане на въвеждащо обучение на лица,които са участвували в други схеми.
Планиране,организация и предоставяне на социални услуги в дома.Контрол и отчет на услугите. На база оценката на потребителите от служителите от ДСП/дир.соц.подпомагане/ ще се планират видовете социални услуги и тяхната продължителност за всяко одобрено лице.С цел обхващане на максимален брой на обслужваните лица ще се планират почасовите услуги като се определят "основни" потребители (лица с най-голяма нужда и потребност от повече часове) и към тях се допълват "второстепенни" лица (лица с потребност от услуги с по-малко времетраене). За назначаните безработни лица на срочни трудови договори към центъра ( за срока на проекта) ще се съставят времеви графици за всеки месец от Управителя на центъра.Графика ще бъде задължителен за вида и времетраенето на почасовите услуги . За удостоверяване на преодставяната услуга ще се води дневник. В дневника, който ще се попълва, отчита,контролира ще се вписват вида и времетраенето на социалните услуги.Достъп до дневника ще имат и близки на лицата за удостоверяване времето и качестовото на услугите.
Организация и управление на проекта За управление и изпълнение на всички дейности по проекта ще се сформира екип за управление от Ръководител,счетоводител, специалист ""ЧР""(човешки ресурси) и технически координатор. В екипа ще бъдат включени служители на общината..Екипът ще организира, подготвя, изпълнява и отчита дейностите предвидени по проекта. Ще изготвя и представя междинни и заключителни доклади пред УО.В задълженията им ще бъдат също организиране и провеждане на процедурите за избор на изпълнители,контрол на дейността на управителя и персонала към центъра.
Информираност и публичност С цел информираност и разяснение по проекта,изискванията към бъдещите потребители и лицата,които могат да предоставят трите вида социални услуги ще се проведе информационен ден още със стартиране на проекта ,а в края -за отчитане резултатите .Ще се изработят и разпространят брошури в съответствие на правилата за информираност и публичност,както и изработване и монтиране на 2 броя табели с информация за помощта,схемата,информация за ЕСФ,ОП РЧР.Периодично ще се публикува информация в местен и регионален вестник за напредъка по проекта,за отчитане резултатите по проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 242 563 BGN
Общ бюджет: 240 577 BGN
БФП: 240 577 BGN
Общо изплатени средства: 221 289 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 240 577 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 99 714 BGN
2014 121 575 BGN
2015 0 BGN
221 289 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 204 490 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 84 757 BGN
2014 103 339 BGN
2015 0 BGN
188 096 BGN
В т.ч. Национално финансиране 36 087 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 14 957 BGN
2014 18 236 BGN
2015 0 BGN
33 193 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой новосъздадени предприятия в сферата на социалната икономика
Индикатор 2 Брой лица, започнали работа в сектора на социалната икономика
Индикатор 3 Брой лица, преминали от сектора на социалната икономика към реалния пазар на труда, вследствие на предоставени интегрирани социални услуги


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз