Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.15-0174-C0001
Номер на проект: M13-22-143
Наименование: Община Варна – компетентна и ефективна администрация
Бенефициент: ОБЩИНА ВАРНА
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 27.06.2014
Начална дата: 21.08.2014
Дата на приключване: 21.11.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Варна
Описание
Описание на проекта: Повишаване знанията и уменията на общинските служители за ефективно и качествено изпълнение на служебните задължения
Дейности: Дейност 3. Обучения за придобиване на ключови компетентности 3.1 Комуникативни и презентативни умения В обучението е изнесено с продължителност 20 учебни часа, 3 дни и в него ще се включат 40 служители от всички нива на административната структура, разделени на две групи. 3.2 Повишаване на мотивацията на служителите за изграждане на организационна принадлежност и идентификация В обучението е изнесено с продължителност 20 учебни часа, 3 дни. Ще се проведе на две групи и в него ще се включат общо 40 служители. Обучението е насочено към всички служители предвид важността на тематиката за добрия психо-климат на работното място, който от своя страна е предпоствака за ефективно изпълнение на служебните задължения. 3.3 Ефективно взаимодействие на служителите от местната администрация с хора от уязвимите групи В обучението е с продължителност 20 учебни часа, 3 дни и в него ще се включат 20 служители, осъществяващи административното обслужване в общината и работещи с хора от тези групи. 3.4 Лидерски умения и екипна ефективност В обучението е с продължителност 20 учебни часа, 3 дни и в него ще се включат 40 служители от общинската администрация, разделени на две групи. 3.5 Интеграция на малцинствата и ролята на общинските служители за реализирането на интеграционните процеси В обучението е с продължителност 20 учебни часа, 3 дни и в него ще се включат 20 служители.
Дейност 6. Информация и публичност Провеждане на две пресконференции: начална (за запознаване на обществеността с проекта) и заключителна (за представяне на резултатите от проекта). Изработване на брошури с темите на обученията, предназначени за служители с цел информиране за предстоящите обучения и начините за участие в тях. Заявления за обучение за формиране на желанията на участниците за включване в съответните обучения. Изработка на химикали с логото на програмата. Изработка на банер - ще бъде поставен при провеждане на обученията и пресконференциите за популяризиране на проекта и приноса на европейските структурни фондове. Изработка на семинарни папки /с името на проекта, задължителните реквизити за публичност/, които ще се използват за поставяне на материали от обучението, при провеждане на пресконференциите. Флаш-памети с логото на оперативната програма и материали от обучението. Изработване на тефтери с логото на ОПАК. Изработване на химикали с логото на оперативната програма.
Дейност 4. Компютърните технологии в административната дейност Обучението ще включи теми свързани с усъвършенстване уменията за работа с електронни таблици, пренасяне на информация, придобиване на умения за работа с формули, форматиране, анализиране на данни. Обучението ще се провежда в подходящи за целта компютърни зали. В обучението ще бъдат включени 15 служителя от общинска администрация. Продължителността на обучението е 60 уч. часа. Участниците, преминали успешно курса, ще получат сертификат.
Дейност 1. Организация и управление на проекта В рамките на дейността ще бъде сформиран екип от трима членове – ръководител, счетоводител и координатор. Екипът ще подготви план за действие и ще разпише конкретните ангажименти на всеки член. На всяка среща ще се отчита напредъка по изпълнение на проекта, евентуални пропуски и начини за преодоляването им.
Дейност 5. Чуждоезиково обучение 5.1 Обучение по английски език – Ниво А1 Обучението включва подготовка на служителите по английски език на начално ниво. В обучението ще се включат 15 служители. Продължителността на обучението е 100 учебни часа. 5.2 Обучение по английски език – Ниво А2 Обучението включва подготовка на служителите по английски език на ниво за напреднали. В обучението ще се включат 15 служители. Продължителността на обучението е 100 учебни часа.
Дейност 2. Обучаване на служителите в Института по публична администрация 2.1 Процедури за предоставяне на услуги и тяхното моделиране /сигнатура по Каталога за 2014 - ЕП–2/. В обучението ще се включат трима служители. Обучението е с продължителност 2 дни, 16 учебни часа. Целта на обучението е служителите да се запознаят с техниките за управление на данни, информационни услуги и работни процеси/ 2.2 Оперативна съвместимост - изисквания и реализация /сигнатура по Каталога за 2014 - ЕП–3/. В обучението ще се включат четирима служители. То е с продължителност 2 дни, 16 учебни часа. Предназначено е за ръковни кадри и целта му е да се изградят основни упраленски професионални умения за прилагане на Закона за електронното управление. 2.3 Електронни документи и електронен подпис /сигнатура по Каталога за 2015 - ЕП–5/. В обучението ще се включат трима служители. Обучението е с продължителност 1 ден, 8 учебни часа. Целта е да се придобият умения за работа с електронно подписани документи. За участниците в обучението са предвидени командировъчни съгласно Наредбата за командировките в страната. Успешно преминалите курса на обучение участници ще получат сертификат.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 194 727 BGN
Общ бюджет: 92 408 BGN
БФП: 92 408 BGN
Общо изплатени средства: 49 181 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 92 408 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 38 945 BGN
2015 10 235 BGN
49 181 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 78 547 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 33 104 BGN
2015 8 700 BGN
41 804 BGN
В т.ч. Национално финансиране 13 861 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 5 842 BGN
2015 1 535 BGN
7 377 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 (Д) По Дейност 1 - Сключени договори с членовете на екипа
Индикатор 6 (Д) По Дейност 1 - Проведени работни срещи
Индикатор 7 (Д) По Дейност 1 - Проведени тръжни процедури
Индикатор 8 (Д) По Дейност 1 - Изготвени междинни технически доклада
Индикатор 9 (Д) По Дейност 2 - Проведени обучения
Индикатор 10 (Д) По Дейност 2 - Обучени служители
Индикатор 11 (Д) По Дейност 2 - Получени сертификати
Индикатор 12 (Д) По Дейност 3 - Проведени обучения
Индикатор 13 (Д) По Дейност 3 - Обучени служители
Индикатор 14 (Д) По Дейност 3 - Получени сертификати
Индикатор 15 (Д) По Дейност 4 - Проведени обучения
Индикатор 16 (Д) По Дейност 4 - Обучени служители
Индикатор 17 (Д) По Дейност 4 - Получени сертификати
Индикатор 18 (Д) По Дейност 5 - Проведени обучения
Индикатор 19 (Д) По Дейност 5 - Обучени служители
Индикатор 20 (Д) По Дейност 5 - Получени сертификати
Индикатор 21 (Д) По Дейност 6 - Организирани и проведени пресконференции
Индикатор 22 (Д) По Дейност 6 - Изработени брошури
Индикатор 23 (Д) По Дейност 6 - Изработени заявления
Индикатор 24 (Д) По Дейност 6 - Изработен банер
Индикатор 25 (Д) По Дейност 6 - Изработени семинарни папки
Индикатор 26 (Д) По Дейност 6 - Изработени тефтери
Индикатор 27 (Д) По Дейност 6 - Изработени химикали
Индикатор 28 (Д) По Дейност 6 - Изработени флаш-памети


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз