Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.15-0078-C0001
Номер на проект: M13-22-79
Наименование: Община Павликени - професионална компетентност на администрацията за по-резултатно изпълнние на задълженията.
Бенефициент: Община Павликени
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 27.06.2014
Начална дата: 11.08.2014
Дата на приключване: 11.08.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Велико Търново
                    Павликени
Описание
Описание на проекта: Повишаване на професионалните компетенции и капацитета на общинските служители в Община Павликени.
Дейности: Дейност 1: Организация и управление на проекта Дейностите по организация управление на проекта включват: 1.Определяне на дейностите и задълженията на членовете на екипа. 2. Определяне на правила за работа на екипа за управление на проекта съгласно функционални задължения и отговорности. 3. Съгласуване с УО на ОПАКна план-график за възлагане на обществените поръчки по проекта. 4. Създаване на правила за вътрешен контрол, финансова отчетност при управлението на проекта и за съхранение на проектната документация (одитна пътека). 6. Създаване на Електронно досие и вътрешен одит на етапите на проектното управление в информационната система за проектно управление на общината. 7. Провеждане на процедури по ЗОП за избор на изпълнители. 8. Текущ контрол по изпълнението на дейности, възложени на външни изпълнители. 9. Координация между отделните административни звена на Община Павликени. 10. Текущо отчитане по фази и етапи на изпълнението на проекта. 11. Текущ и окончателен мониторинг на самооценката на бенефициентите за степента на тяхната удовлетвореност от реализиране на отделните етапи на проекта и след окончателното му приключване. 12. Изготвяне на окончателни технически доклад, финансов отчет и искане за плащане по проекта. Дейността е пряко свързана с организацията и управлението на проекта, което ще се осъществява на основата на системен подход, ясно и последователно планиране и наблюдение на проектните дейности. Организацията на екипа ще се осъществи чрез възлагане на задълженията и дейностите на членовете на екипа съобразно законодателството. С цел резултантно ориентирано изпълнение на проекта ще се сформира оптимален екип за управление, който ще се състои от следните позиции: ръководител, счетоводител, координатор и технически сътрудник. Екипът ще има вътрешен механизъм за мониторинг, което ще способства за ефективната комуникация между членовете на екипа и доброто управление на проекта. Мониторингът ще включва текущо и систематично набиране и анализ на информация за изпълнение на дейностите по проекта, която ще се използва за отчитане на заложените индикатори. С цел добрата организация на проектната документация и правилното съхранение на всички документи и отчети ще се изготви проектно досие, което ще се актуализира и съхранява от определен член на екипа. Екипът ще координира разработването на документацията за възлагане на обществена поръчка за изпълнение на дейностите, което ще се осъществи съобразно националното законодателство в областта на обществените поръчки. Освен това ще бъдат спазени принципите на прозрачност и независимата оценка на кандидатите. Дейността е в пряко изпълнение на общата цел на ОПАК и на специфичните цели на настоящия проект.
Дейност 2:Провеждане на обучения в ИПА - каталог 2014 година: Задълбоченият анализ на натовареността в администрацията и идентифицираните потребности и необходимостта на служителите за изпълнение на службните им ангажименти показват, че съществува нуждата от обучение по следните теми на курсове, които ще бъдат посетени в Институт по Публична Администрация (ИПА): 1. Обучение Стратегическо управление и разработване на публични политики - за 10 служители (ИПА) – УА-1/3 дни/24 у.ч.; 2. Обучение Превенция и управление на кризисни ситуации за 20 служители ИПА – .ДУ-5/2 дни/16 у.ч. Обученията са предназначени за служители от администрацията на Община Павликени на експертни и ръководни длъжности, които в своята работа имат необходимост от усъвършенстване на уменията и познанията си в областта на управление на времето, етичност в служебната комуникация, преодоляване на стреса и оптимизиране на процеса на вземане на решения в общинската администрация.
Дейност 3: Повишаване капацитета на администрацията чрез специализирани обучения в Община Павликени: Планира се в рамките на настоящата дейност да се проведат специализирани обучения с място на провеждане - Община Павликени. Ще бъдат реализирани следните специализирани обучения за служители в общинската администрация на Община Павликени: 1. Обучение по защита на данни и информационна сигурност в администрацията – за 10 служители; 2. Обучение по изграждане на платформа и осъвременена ИТ инфраструктура в Община Павликени – за 20 служител; 3. Обучителен семинар на тема "Модели и техники на конструктивен диалог с гражданите" - за 20 участника; 4. Обучение за възприемане на приобщаваща мисия и позитивна визия на администрацията на Община Павликени - за 10 служители; 5. Чуждоезиково обучение (английски език) за нива А1 и А2, съобразено с европейската езикова рамка и стандартите за качествено езиково обучение - за общо 40 общински служители от двете нива; Обученията са предназначени за служители от администрацията на експертни и ръководни длъжности, които в своята работа имат необходимост от усъвършенстване на уменията и познанията си в областта на информационната сигурност, комуникация с граждани, неформални и/или формални общност/структури, изграждане на управленска мисия на Община Павликени, доброто управление, социалното интегриране на малцинствените групи, ефективността и модерната администрация, нуждата от качествена и надеждна ИТ инфраструктура и среда и английски език. Обученията ще се проведат от избран външен изпълнител.
Дейност 4: Провеждане на изнесени екипни обучения за администрацията на Община Павликени Дейността ще бъде възложена на изпълнител, след проведена процедура по реда на ЗОП. В техническото задание на процедурата ще бъдат включени изисквания, които са релевантни към изпълнението на дейността и постигането в пълен обем на всички индикатори. Изпълнителят на дейността ще извърши цялостна организация след съгласуване на мястото за провеждане и определяне на списъка на участниците в изнесените групови обучения. Съгласуването на всички действия и места на провеждане, както и осигуряването на транспорт, отговарящ на изискванията на законодателството се извършва със Бенефициента по проекта, Община Павликени. В рамките на тази дейност ще се проведат две изнесени групови обучения за служители в общинската администрация. Обученията са с продължителност по 3 (три) дни всяко, както следва:  Изнесено екипно обучение: “Обучение по развитие на екип и изграждане на доверие” (вкл.организация,технич.подкрепа и логистика по провеждането) - за общо 48 служители;  Изнесено екипно обучение: “Обучение за създаване на вътрешни правила и процедури за координация и отчетност, изисквания към екипно и индивидуално изпълнение, управление на промяната и мотивиране на персонала.” за общо 30 служители (вкл.организация, техн.подкрепа и логистика по провеждането); В рамките на тази дейност ще се проведе тридневно обучение за общинската администрация по екипна ефективност, вътрешни правила и процедури за координация и отчетност, изисквания към екипното и индивидуално изпълнение, управление на промяната и мотивиране на персонала. Служителите ще бъдат изведени от работната среда и поставени в неформална среда за обучение извън административната сграда на общината. Ще бъдат използвани семинарни и интерактивни форми на обучение, ситуационни игри и разрешаване на казуси. Ще бъдат приложени съвременни техники за изграждане на екипи, мотивиране на персонала и постигане на резултати. В рамките на тази дейност ще се проведат ролеви и ситуационни игри за придобиване на умения за справяне с проблеми, разрешаване на конфликти, вземане на решения и подобряване на работните взаимоотношения. Обучението има за цел: - да се представи връзката между целите на общината и екипното представяне и постигане на планираните резултати; - да се изясни връзката между ефективността на администрацията и индивидуалната ефективност; - да се разясни кога и при какви обстоятелства се налага управление на промяната; - изграждане на организационна култура и кога се налага организационна промяна; - да се развият умения за предвиждане на ефектите от промяната върху организацията и служителите, и разбирането на ролята на комуникацията в условията на промяна; - да се представят техники за управление на промяната и да се усвоят умения за ефективно управление на хората и процесите в условията на промяна; - да се усвоят правила за определяне на приоритети и стандарти за управление на времето; - да се разяснят основни принципи и техники за справяне със стреса на работното място и практиките за мотивиране на персонала;  да се разяснят вътрешните правила и процедури и изискванията към изпълнението им;  да се конкретизират отговорностите и разпределението на задачите между звената в администрацията за постигане на по-добра координираност и срочност на изпълнението. Обучението ще бъде интерактивно, като ще се проведе в контролирана среда с практическа насоченост, под формата на ролеви игри, работа в малки групи, дискусии и споделяне. Ще се осъществят стимулационни упражнения. За да могат участниците да учат ефективно, ще бъдат ангажирани в изпълнението на конкретно зададени задачи, които да дават преживявания, което е най-добрият източник на познания и умения. Логиката на изнесените обучения е служителите да работят в неформалната среда като именно в тази среда се развиват най-добре комуникативните си умения, чувство за взаимопомощ и работа за постигането на общи цели. Чрез специфичните игри служителите ще влизат в различни роли като целта е да отключват творческия си потенциал за екипна ефективност.
5.Дейности за информация и публичност Тази дейност е насочена към осъществяване на мерки за популяризиране на проекта на Община Павликени чрез информиране на широката общественост и медиите, както и на факта, че Европейският социален фонд и правителството на Република България са финансирали проекта в съответствие с правилата за информация и публичност в европейските регламенти. Настоящата дейност ще включва: 1. Провеждане на встъпителна пресконференция 2. Провеждане на финална пресконференция 3. Изработване интернет банер – 1 брой 4. Публикации в местни вестници – 2 броя 5. Изработване на информационни брошури – 300 броя 6. Доставени и брандирани с логото на ОПАК и ЕС, USB преносими памети от по 4GB – 200 броя 7. Изработени флаери с информация за проекта и Програмата – 300 броя 8. Изработени реклaмни тефтери с логото на Порграмата и ЕС – 50 броя 9. Изработени рекламни чанти с логото на Програмата и ЕС – 150 броя 10. Изработени брандирани рекламни химикалки с логото на Програмата и ЕС – 300 броя 11. Изработен банер с логото на Програмата и ЕС -1 брой 12. Радио събщения в местни радиостанции - 10 броя При провеждането на дейностите за информация и публичност ще се спазват всички изисквания на Управляващия орган на ОПАК относно информацията и публичността на материалите и събитията. На рекламните материали, които ще бъдат разпространявани при провеждането им, изрично ще бъде оповестено, че проектът се съфинансира от ЕСФ чрез ОПАК, като се използват флагът на ЕС, логото и слоганът на ЕСФ и на ОПАК.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 176 289 BGN
Общ бюджет: 153 169 BGN
БФП: 153 169 BGN
Общо изплатени средства: 153 169 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 153 169 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 35 258 BGN
2015 117 911 BGN
153 169 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 130 194 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 29 969 BGN
2015 100 225 BGN
130 194 BGN
В т.ч. Национално финансиране 22 975 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 5 289 BGN
2015 17 687 BGN
22 975 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 (Д) По дейност 1: Сключени граждански договори с екипа за управление на проекта
Индикатор 6 (Д) По дейност 1: Съставени междинни и окончателен доклад
Индикатор 7 (Д) По дейност 1: Подписани договори за изпълнение
Индикатор 8 (Д) По дейност 2: Проведени обучения
Индикатор 9 (Д) По дейност 2: Обучени служители
Индикатор 10 (Д) По дейност 2: Получени сертификати
Индикатор 11 (Д) По дейност 3: Проведени специализирани обучения
Индикатор 12 (Д) По дейност 3: Обучени служители
Индикатор 13 (Д) По дейност 3: Получени сертификати
Индикатор 14 (Д) По дейност 4: Проведени обучения
Индикатор 15 (Д) По дейност 4: Обучени служители
Индикатор 16 (Д) По дейност 5: Организирани и проведени публични събития
Индикатор 17 (Д) По дейност 5:
Индикатор 18 (Д) По дейност 5: Публикувани съобщения в местни вестници
Индикатор 19 (Д) По дейност 5: Излъчени радиосъобщения в местни радиостанции
Индикатор 20 (Д) По дейност 5: Изработен и публикуван интернет банер


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз