Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.08-0015-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.1-08/2010/003-06
Наименование: Създаване на регионален диагностичен центар чрез онкологични заболявания към МОБАЛ д-р Стефан Черкезов, Велико Търново
Бенефициент: Министерство на здравеопазването
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 01.03.2011
Начална дата: 28.03.2011
Дата на приключване: 28.01.2016
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Велико Търново
                    Велико Търново
Описание
Описание на проекта: Във връзка с осъществяването на общата цел на проекта и утвърждаването на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД като водещ медицински център в региона се дефинира и конкретната цел на проектното предложение – осигуряване на подходяща, ефективна, достъпна и рентабилна здравна инфраструктура, задоволяваща здравните потребности както на населението на Великотърновска област, така и на жители от съседните региони и даваща възможност за намаляване разходите на болницата, без това да се отрази на качеството на предлаганите медицински услуги.
Дейности: Изпълнение на дейност 1 Дейност 1: Организация и управление на проекта Изпълнение на дейност 1 Дейност 1: Организация и управление на проекта
Дейност 5: Доставка на високоспециализирано диагностично и лабораторно оборудване Дейност 5: Доставка на високоспециализирано диагностично и лабораторно оборудване
Дейност 7: Извършване на независим финансов одит на проекта Дейност 7: Извършване на независим финансов одит на проекта
Дейност 6: Осигуряване на публичност и популяризиране на проекта Дейност 6: Осигуряване на публичност и популяризиране на проекта
Дейност 2: Осигуряване на готовност за провеждане на процедури за обществени поръчки Дейност 2: Осигуряване на готовност за провеждане на процедури за обществени поръчки
Дейност 4: Извършване на независим строителен надзор на строително монтажните работи Дейност 4: Извършване на независим строителен надзор на строително монтажните работи
Дейност 3: Строително-ремонтни дейности за създаване на регионален диагностичен център за онкологични заболявания, осигуряване на достъпна среда и прилагане на мерки за енергийна ефективност в МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" АД, гр. В. Търново Дейност 3: Строително-ремонтни дейности за създаване на регионален диагностичен център за онкологични заболявания, осигуряване на достъпна среда и прилагане на мерки за енергийна ефективност в МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" АД, гр. В. Търново
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 7 213 493 BGN
Общ бюджет: 6 304 791 BGN
БФП: 6 263 086 BGN
Общо изплатени средства: 6 215 039 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 6 263 086 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 164 465 BGN
2014 2 823 151 BGN
2015 1 227 423 BGN
6 215 039 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 5 323 623 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 839 795 BGN
2014 2 399 679 BGN
2015 1 043 310 BGN
5 282 783 BGN
В т.ч. Национално финансиране 939 463 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 324 670 BGN
2014 423 473 BGN
2015 184 114 BGN
932 256 BGN
Финансиране от бенефициента 63 678 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Намаляване на емисиите на парникови газове (CO2 и еквивалентни, kt)
Индикатор 2 Пациенти, облагодетелствани от подобрена здравна инфраструктура
Индикатор 3 Население, облагодетелствано от обновените сгради (с изключение на образователни и здравни институции)
Индикатор 4 Подобрена инфраструктура на здравеопазването
Индикатор 5 Икономия на енергия от обновяване на сградите.
Индикатор 6 ^&*"@Придобито ново медицинско оборудване
Индикатор 7 >.(РЬ!!!Създадени нови работни места - постоянни
Индикатор 8 ##!++-Създадени нови работни места - временни
Индикатор 9 ,,ьчччНови клинични пътеки в резултат на проекта
Индикатор 10 ...%%)Цялостно ремонтирани отделения
Индикатор 11 Ш&&..@,,Придобито ново медицинско оборудване • в т.ч. специализирани транспортни средства


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз