Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-3.1.03-0052-C0001
Номер на проект: BG161PO001/3.1-03/2010/032
Наименование: "Подкрепа за развитие на туристически атракции в Община Ловеч"
Бенефициент: ОБЩИНА ЛОВЕЧ
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 22.07.2011
Начална дата: 03.08.2012
Дата на приключване: 12.06.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Ловеч
                    Ловеч
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проектното предложение кореспондира с целта на операция 3.1 „Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура”, като е насочено към развитие на интегрирани и специфични туристически продукти на базата на търсени атракции, които да спомогнат за валоризиране на предлагането и разнообразяване на традиционния масов туризъм. Проектът се основава на концепцията за оформяне на "устойчив туристически продукт", който ще допринесе за диверсификация на туристическата среда, намаляване на териториалната концентрация и разнообразяване на услугите.
Дейности: дейност 1 Стартиране на дейностите по проекта
дейност 2 Реализация на мерки за осигуряване на публичност
дейност 3 Подготовка на документация за провеждане на тръжни процедури
дейност 4 Провеждане на обучение
дейност 5 Провеждане на тръжна процедура за избор на строител/и, строителен надзор/и
дейност 6 Изпълнение на СМР и строителен надзор
дейност 7 Въвеждане на обекта в експлоатация
дейност 8 Избор на доставчик и монтаж на оборудване
дейност 9 Разработка на интерпретативни програми
дейност 10 Доставка на атракционно влакче
дейност 11 Разработване на маркетингова стратегия за развитие на ”Дели Хамам” и крепост”Хисаря”
дейност 12 Промоционални дейности
дейност 13 Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 3 998 181 BGN
Общ бюджет: 3 486 884 BGN
БФП: 3 272 180 BGN
Общо изплатени средства: 2 766 743 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 3 272 180 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 613 461 BGN
2014 1 014 547 BGN
2015 1 138 735 BGN
2 766 743 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 2 781 353 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 548 886 BGN
2014 907 753 BGN
2015 1 018 868 BGN
2 475 507 BGN
В т.ч. Национално финансиране 490 827 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 64 575 BGN
2014 106 794 BGN
2015 119 867 BGN
291 236 BGN
Финансиране от бенефициента 360 000 BGN
Индикатори
Индикатор 1 заетост на легловата база
Индикатор 2 допълнителен годишен брой посетители на подкрепените атракции
Индикатор 3 удивлетвореност на посетителите от атракциите и информационните услуги
Индикатор 4 брой развити туристически атракции/обекти
Индикатор 5 Брой нощувки в съответната територия
Индикатор 6 Брой обучен персонал на подкрепените атракции
Индикатор 7 Работни места създадени във връзка с изпълнението на проекта
Индикатор 8 Работни места създадени като резултат от проекта - които ще бъдат осигурени и след приключването на финансовата подкрепа по ОПРР


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз