Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO002-3.3.02-0001-C0001
Номер на проект: 2/07.06.2012
Наименование: Изграждане и функциониране на областен информационен център в община Хасково
Бенефициент: Община Хасково
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Техническа помощ"
Дата на решение на договарящия орган: 21.06.2011
Начална дата: 12.07.2011
Дата на приключване: 12.12.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Хасково
                    Хасково
Описание
Описание на проекта: Настоящото проектно предложение “Изграждане и функциониране на областен информационен център в община Хасково” е подчинено и съответства изцяло на общата цел на ОП “Техническа помощ” – Усъвършенстване на координацията, контрола, прилагането и оценката на СКФ в България за периода 2007 – 2013г. Неговата реализация ще допринесе за постигане и на специфичните цели на Оперативната програма, а именно: Укрепване на необходимия капацитет и функциониране на структурите на централната и местна администрации, участващи в усвояването на средствата от СКФ на ЕС, и подобряване на информираността и осведомеността на обществото за ефективното и ефикасно използване на СКФ в България. Изграждането и функционирането на областен информационен център в община Хасково ще има за цел предоставянето на информация за кохезионната политика, нейните цели и съществуващите в България възможности, както и осигуряване на лесен достъп до информация по отношение на целите на кохезионната политика на ЕС и осигуря
Дейности: Дейност 2 Функциониране на информационния център Описание на дейността: Дейността се реализира чрез предоставяне на следните услуги: Информационни услуги, в т.ч.: -Осигуряване на разнообразна основна и специфична информация за НСРР и оперативните програми, предоставяна по телефон, електронна поща и/или на място; -Разпространение на информация и документи по открити процедури по ОП; -Информация за добри практики; -Разпространение на безплатни информационни материали, издавани от ЕК, други европейски институции, УО, произведени по проекти, съ-финансирани от СКФ; -В допълнение ще предоставят: обща информация за политиките на ЕС информация, брошури и др. материали за съответната област Комуникационни дейности: -Работа с целевите групи - предоставяне на информация за СКФ, НСРР и ОП; Осигуряване на разнообразна основна и специфична информация за НСРР и оперативните програми, предоставяна по телефон, електронна поща и/или на място; Разпространение на информация и документи по открити процедури по ОП; Предоставяне на информация за добри практики – споделен опит и успешни проекти, включително на областно ниво; Разпространение на безплатни информационни материали, издавани от ЕК, други европейски институции, УО, произведени по проекти, съ-финансирани от СКФ; Разпространение на обща информация за политиките на ЕС и информация и информационни материали; -Сътрудничество с УО/ МЗ на оперативните програми; Подкрепа при организирането на инициативи за информация и публичност на Централното координационно звено, Централния информационен офис, Управляващите органи и Междинните звена на оперативните програми; -Подготовка на публикации с обобщени добри примери на областно ниво, вкл. информационни бюлетини (newsletter). -Създаване и поддържане на активно сътрудничество с националните и/или регионални медии; -Сътрудничество с други мрежи за информация на ЕК, областните управи и регионалните структури на министерствата Експертни дейности: -Предоставяне на информация на потенциалните бенефициенти за възможностите за кандидатстване по оперативните програми; -Осигуряване на отговори на въпроси, включително препращане към други специализирани източници на информация (чрез УО и МЗ); -Подготовка и предоставяне на информация до местни/областни медии -Участие в проучвания на областно ниво (напр. социологически проучвания); -Набиране на добри практики на областно ниво. Логистични услуги: -Предоставяне на възможност за ползване на място (в информационния център) на специфична литература и информационни ресурси; -Организиране на специални събития за популяризиране на оперативните програми на съответната територия - семинари, посещения, лекции и др. - съобразени със специфичните нужди на областта -Подкрепа при организирането на инициативи за информация и публичност на Централното координационно звено, Централния информационен офис, Управляващите органи и Междинните звена на оперативните програми; -Активно участие в информационните кампании от горепосочените органи, включително и организационно; -Осигуряване на достъп до компютър с Интернет и съответната периферна техника (принтер и др.); -Осигуряване на видео екрани, излъчващи филми, популяризиращи Кохезионната политика. За обезпечаване на нормалния работен процес в информационния център са предвидени разходи за телефон , ел. енергия, ВиК, СОД, почистване с включени санитарно-хигиенни материали; канцеларски материали, интернет, както и закупуване на обзавеждане и Multitouch surface устройство, съгласно приложения 22 и 23 от Насоките з а кандидатстване. За реализиране на дейността са сключени договори с външни изпълнители, съгласно съответните разпоредби на ЗОП, НВМОП и специалните процедури по ОП и ЕС. Процедурите са подготвени от юрист и изпълнени съгласно Общите условия за изпълнение на проекта по ОПТП. Разходите за обзавеждане , съобразени с техническата спецификация и максималния брой артикули, посочен за всеки център, съгласно Приложение 22 са в размер на 7 458,00 лв и са разписани в раздел 11 от бюджета на проекта. Разходите за закупуване на Multitouch surface устройство, съобразени с техническата спецификация и брой артикули, посочен за всеки център, съгласно Приложение 23., са разписани в раздел 11 от бюджета на проекта и са на стойност 6 229,20 лв. Общият размер на бюджетен раздел 11 Разходи за закупуване на обзавеждане и Multitouch surface устройство (интерфейс с многоточково докосване известен като Тouchsensingsurface вградена в подходящо офис обзавеждане) възлиза на 13 687,20 лв За доставката на телефонни услуги, ел. енергия, вода и СОД са сключени договори по реда на чл.2, ал.2, т.2 от НВМОП. Разходите, предвидени за целия период за изпълнение дейностите по проекта са разписани в т.3 от бюджета и възлизат съответно на 8748,33лв. за телефон (с оглед ангажиментите на персонала, свързани с пътувания и дейности извън ОИЦ, се ползват услугите на мобилен оператор); 8038,30лв. за ел. енергия (ток); 216,09лв. за вода и 1 240,00лв. за СОД. За поддържането на хигиената в информационния център (почистване) е наета фирма – външен изпълнител, по реда на чл2, ал.2, т.2 от НВМОП. Предвидените разходи за тази дейност са разписани в т. 3 от бюджета и са на обща стойност 8100,00лв. като в стойността са включени и разходите за санитарно-хигиенни материали. Общата стойност на разходите по т.3 е съобразена с изискването за допустимост до 20% от размера на разходите за изпълнение на дейностите по проекта и е в размер на 26 342,72 лв Разходите за канцеларски материали и консумативи са разписани в т.4 от бюджета и са на обща стойност 12 500,00лв. Материалите се доставят регулярно по заявка към фирма външен изпълнител, избрана по реда и в съответствие с разпоредбите на Наредбата за възлагане на Малки Обществени Поръчки. Заявките ще включват всички необходими за обезпечаване на нормалния работен процес на ОИЦ материали в т.ч. хартия, папки, класьори, тонери и др. Разходите за интернет са разписани в т.5 от бюджета. Предвидено е обезпечаване с достъп до глобалната мрежа на три работни места и поне едно посетителско. За доставка на интернет са предвидени 1910,00лв. за срока на проекта, като доставката ще е ежемесечна от фирма доставчик, избран по реда на чл2, ал.2, т.2 от НВМОП Всички разходи по горепосочени услуги и доставки се извършват след предоставяне и одобряване на съответните разходооправдателни документи. За обезпечаване разпространението на информацията са разписани разходи за куриерски услуги в т.6 от бюджета в размер на 10 224,46лв, както следва: 3000,00лв. до изчерпване на средствата в хода на изпълнение на проекта и допълнително разписани средства в размер на 7 224,46 лв за разходване след 01 февруари 2013г за нуждите на проекта или до изчерпване на ресурса. Ще бъде сключен договор /допълнително споразумение / с външен изпълнител, към основен договор, сключен от община Хасково, след проведена процедура за избор на изпълнител. Тази услуга ще осигури своевременното предоставяне на информация до потребителите. Дейността на информационния център в община Хасково ще бъде популяризирана сред потребителите и чрез медиите (в т.ч. печатни, електронни ). За медийното отразяване, включващо публикации, съобщения, репортажи и др., са предвидени средства в размер на 33 700, 00 лв., разписани в т.6 от бюджета. Тези средства ще бъдат използвани за целия период на работа на ОИЦ и са разпределени, както следва: медийно отразяване 15 бр х 50лв=750,00 лв , изразходвани средства в размер на 6850,00лв и остатък медийно отразяване -261 бр х 100лв = 26 100,00 лв. Разходите се отчитат чрез разходоопровдателни документи и представени на хартиен или магнитен носител копия от съответната публикация / отразяване. Ще бъде изработен видеоклип- 30 сек. на стойност 240лв, който ще се разпространява (излъчва) в една регионална телевизия, 2 пъти дневно за период от 2 месеца). Предвиденият разход е 2 месеца х 842,50лв=1685,00 лв Ще бъде изработен аудио-спот-30 сек.(с глас, музика и ефекти)на стойност 420,00лв, който ще се разпространява (излъчва) в регионално радио, 2 пъти дневно за период от 1 месец) : 1 месец х 1380лв= 1380, 00лв Изработен е статичен електронен банер (размер 300х250 px) на сойност 84,00 лв, който ще се публикува на заглавна страница при 100 % ротация за 4 месеца, като предвидения разход е за 4 месеца х 450лв= 1 800,00 лв Изработено е обемно лого , съгласно Концепцията за брандинг и визия на стойност 414,00лв Брандирана витрината на ОИЦ, съгласно Концепцията за брандинг и визия, като стойността на поръчката ще е в размер на 540,00лв Общият размер на средствата по т.6 от бюджета на проекта е 50 487,46 лв. Дейностите изработването и разпространението на статичен банер, видеоклип, аудио-спот, обемно лого и брандиране са възложени на външен изпълнител, по реда и в съответствие с разпоредбите на ЗОП. Разходите се извършват след предоставяне и одобряване на съответните разходооправдателни документи. Информационният център организира информационни събития (срещи), на които се канят потенциални бенефициенти по оперативните програми. На тези срещи се представя конкретна оперативна програма или друга информация, свързана с кохезионната политика на ЕС, обсъждат се срокове и начини за кандидатстване за отпускане на средства, дават се отговори на въпроси от страна на потенциалните бенефициенти. С конкретната тема се посещават всички 10 общини от област Хасково, извън община Хасково, в които ще се организират срещите. За целта са предвидени разходи за наем на зали, напитки и храна, кафе - паузи, баджове на участниците за , командировки за служителите, които са пряко ангажирани с организирането и провеждането на информационните събития и срещите с потребителите, наем на автомобил за обезпечаване на пътуванията, както и други, непредвидени разходи, свързани с организирането на събития и срещи. Общия брой на предвидените събития е 99, като се разпределят по 9 събития във всяка община от област Хасково за целия период на изпълнение на проекта. Служителите на информационния център са пряко ангажирани с подготовката и провеждането на информационните срещи. За целта са предвидени разходи за командировки в размер на 4 073,00 лв., (разписани в т. 2 от бюджета), както и наем на автомобил (с включени всички разходи) в размер на 26 352, 00лв., разписан в т. 8 от бюджета. Автомобилът ще бъде нает от фирма по реда и в съответствие с разпоредбите на Наредбата за възлагане на Малки Обществени Поръчки. За провеждането на събитията в останалите 10 общини на област Хасково се наемат зали, разходът за което е разписан в т.8 от бюджета и е на стойност 10 740лв. На информационните събития ще бъдат поканени общо 2970 участника. За тях в бюджета са разписани средства за кафе-паузи (по 1 на събитие) на обща стойност 10 880,40лв. , обеди (храна) за всички участници на обща стойност 44 541, 00лв., баджове на стойност 1039,50 лв. , Рекламни работни тефтери за участницитена стойност 4 968,00 лв и Рекламни химикали за участниците на стойност 2 152,80 лв Рекламни чаши за участниците на стойност 4200,00лв, Рекламни хартиени торби на стойност 2200,00лв, Рекламни USB флаш 4 GB на стойност 5 225,00лв Предвидени са разходи за подготовката на събитията, които ще се провеждат в десетте общини на област Хасково, включени в общите разходи за командировъчни и транспорт за членовете на персонала, отговорни за подготовката на конкретното събитие. Провеждането на едно събитие ще се отчита чрез следните документи: анкетни карти (обратни връзки) на участниците, присъствени листи (регистър на участниците), снимков материал, разходооправдателни документи за наем на зала, храна и напитки, заповеди за командировка на служителите на информационния център, разходооправдателен документ за извършената транспортна услуга. В хода на изпълнение на дейностите и с оглед разписаните процедури за работа на информационния център, са предвидени работни срещи с представителите на медиите (печатни и електронни), с цел изграждане на позитивни партньорски отношения и максимална публичност на дейностите по проекта. Предвидени са 15 работни срещи с представители на медиите в региона, за които са разписани средства в т.8 от бюджета в размер на 894,96лв. С оглед преодоляване на пречки и проблеми, възникнали непредвидено в хода на подготовката и провеждането на информационните срещи и събития, и обезпечаване на нормалния работен процес, в т. 8 от бюджета са разписани и други , непредвидени разходи, свързани с организирането на срещи, събития и др. в размер на 1 330,00 лв. Всички разходи, свързани с организирането и провеждането на информационните събития, срещи и други, са разписани в т.8 от бюджета и са на обща стойност 114 523,66 лв ., като са съобразени с изискването за допустимост на разходите. Доставката на храна и напитки, както и изработката на рекламните тефтери и химикали, чаши и др.,ще бъде възложена на външен изпълнител съгласно съответните разпоредби на ЗОП, НВМОП и специалните процедури по ОП и ЕС. Разходите ще се отчитат с разходооправдателни документи. Отговорни за изпълнението на дейността са служителите в ОИЦ. За популяризиране на дейностите по проекта са предвидени разходи за информация и публичност, разписани в т.7 от бюджета на обща стойност 3 682,00 лв ., както следва: 1092,00лв. за официално откриване: С цел популяризиране на дейностите по проекта и старта на работа на областния информационен център, ще бъдат поканени партньори и граждани на община Хасково, представители на донорските, местните, регионалните и национални власти, НПО, медии (общо 60 човека). Реализирането е възложено на изпълнител по реда и в съответствие с разпоредбите на Наредбата за възлагане на Малки Обществени Поръчки. Разходите ще се отчитат с разходооправдателни документи и присъствени списъци на гостите. Изработен е информационен тотем, който е поставен пред сградата на ОИЦ , 2 банера (стойка), на обща стойност 390,00лв, които се ползват при организирането на информационни събития в региона, тъй като са лесно пеносими, брандирана е витрината на ОИЦ и др., съгласно концепцията за брандинг и визия. Реализирането е възложено на изпълнител по реда и в съответствие с разпоредбите на Наредбата за възлагане на Малки Обществени Поръчки. Разходите се отчитат с разходооправдателни документи. Изработени 5 500 бр Дипляни за публичност на проекта -Формат: А4, пълноцветен печат на стойност 1 980,00 лв. Изработката е възложена на изпълнител по реда и в съответствие с разпоредбите на ЗОП. Разходите се отчитат с разходооправдателни документи. Услугите на информационния център се предоставят безплатно за потребителите. При изпълнението на всички дейности по проекта се спазват изискванията на “Процедурен наръчник за работа на информационните центрове”. Ежедневната работа на информационния център, свързана с брой запитвания и посещения се отчита чрез регистър на запитванията и регистър на посетителите. Цялостната дейност по реализирането на проекта се извършва под методическото ръководство на екипа за управление и изпълнение на проекта. Членовете на екипа следят за изпълнение на всички дейности по проекта, контролират прецизното изготвяне и своевременно предоставяне на цялата необходима документация и форми по реализиране и оценка на дейността; организират и отчитат цялата финансова документация пред УО, архивират и съхраняват, представят отчети за напредъка на проекта; Осъществяват пряк контрол върху качеството на работата, спазване на работната дисциплина, спазване изискванията на длъжностната характеристика от служителите в информационния център. Текущ контрол върху работата на персонала на центъра, както и на наетите специалисти, може да се извършва и от оторизирани представители на водещата организация. Горепосочените методи за изпълнение на дейностите гарантират качествено изпълнение на проекта, постигане на проектните цели и планираните резултати.
Дейност1 Създаване на информационен център Описание на дейността: Тази дейност ще се реализира чрез следните поддейности: 1.1. Ремонт и обновяване. За създаването на областния информационен център в гр. Хасково ще бъде използвано помещение, което се намира на първи етаж в сграда, с идентификатор 77195.721.154.1, находяща се в поземлен имот №77195.721.154 в УПИ ХІІІ, кв.414 по плана на гр.Хасково, собственост на Община Хасково, с адрес бул. България№ 140 ет.1, Бизнес център II – гр. Хасково.До този момент помещението е функционирало като художествена галерия. Разположението на сградата в централната оживена част на града ще улеснява достъпа на гражданите до услугите на информациония център. Материалната база, нейното местоположение и наличните помещения след тяхното отремонтиране, са подходящи за осъществяването на дейността на информационния център. За реализирането на дейността ще се подготвят и изпълнят тръжни процедури, чрез които ще се изберат изпълнители за ремонтните работи. Процедурите ще бъдат подготвени от юрист и изпълнени, съгласно Закона за обществените поръчки , наредбата за възлагане на малки обществени поръчки и специалните процедури по оперативната програма и ЕС. Община Хасково ще носи отговорност за точното изпълнение на тръжните процедури и за спазване на задълженията от страна на изпълнителите. СМР: Тази дейност ще бъде изпълнена на база изготвена количествено - стойностна сметка чрез възлагане на изпълнител по реда и в съответствие с разпоредбите на ЗОП и Наредбата за възлагане на Малки обществени поръчки през първите 6 месеца от изпълнението на проекта. Те ще бъдат предоставяни на договарящия орган при поискване .Планираната дейност по ремонт на помещението по проекта включва: Обособяване на санитарен възел, състоящ се от тоалетна, преддверие към нея и склад за нуждите на персонала. За целта се предвижда демонтаж на съществуващ окачен таван тип “Армстронг” и изпълнение на нов окачен таван тип “Хънтър” , който е по-подходящ за целта. Отделните помещения на санитарния възел ще се оформят със зидария от тухли “Итонг”, която от вътрешната страна ще бъде с облицовка от фаянсови плочи, а откъм залата с латексово боядисване. Настилката се предвижда с ганитогрес. Ще се монтират врати от алуминиев профил. В тоалетната се предвижда тоалетна седалка полупорцеланова с фаянсово нископромивно казанче, а в преддверието: шкаф от РVС с мивка с ширина до 60 см, стояща смесителна батерия, както и горен шкаф от РVС с огледало и вградено осветление. В преддверието ще се доставят и монтират следните аксесоари: дозатор за хартиени кърпи и дозатор за течен сапун. Предвиден е бойлер - 15 литров, който ще бъде монтиран в долния шкаф под мивката. Ще се положат необходимите ВиК и ел. инсталации за правилното функциониране на санитарния възел. Предвид разположението на санитарния възел в обема на цялото помещение, е необходимо да се изпълни принудителна вентилация, с помощта на осов вентилатор – таванен тип и всички свързани с това дейности. Ремонтните дейности в залата включват подмяна на паната на окачения таван тип “Армстронг”, шпахловка и боядисване на стените с латекс, повдигане на пода с помощта на т.н. инсталационен под с покритие гранитогрес и подмяна на алуминиева дограма – витрини и врата и всички свързани с това дейности. Предвижда се монтаж на ел. инсталация, част от която ще е разположена под повдигнатия под, с оглед възможност за мобилност на работните места. Предвижда се извършване на ремонт на помещението на кота -1,35, състоящ се от шпахловка на стените и боядисването им с латекс. Ще се обнови фасадата в частта на информационния център, което включва външна пръскана мазилка с циментов разтвор и фасадно боядисване. Предвижда се ремонт на металния сенник, включващо подмяна на РVС елементи и боядисване. С оглед осигуряване на достъпна архитектурна среда за цялото население, като се отчитат и специфичните нужди на хората с намалена подвижност, в т.ч. на хората с увреждания се предвижда изпълнение на стоманобетонова рампа с метален парапет. Подробната количествено стойностна сметка за СМР е разписана в т.9 от бюджета и е на стойност 57 215,69 лв , която е в рамките на допустимите 20 % от размера на всички разходи за изпълнение на дейностите по проекта. За да бъде реализиран обект “Областен информационен център” е необходимо да бъдат изготвени следните инвестиционни проекти: 1.За обособяването на санитарен възел е необходим проект по част Архитектурна и конструктивно становище. Инвестиционния проект по част Архитектурна ще бъде в следния обхват: обяснителна записка, ситуационно решение, разпределение и обзавеждане. Архитектурното заснемане на съществуващото положение е извършено служебно. Конструктивното становище третира изпълнението на зидария при оформянето на санитарния възел. 2.За изпълнението на рампата е необходимо изготвяне на инвестиционни проекти по част: Архитектурна, Конструктивна и Геодезия. Част архитектурна е необходимо да обхваща ситуационно решение и план на рампата, с посочени наклони, размери и парапети. Част Конструктивна е необходимо да обхваща: обяснителна записка, план на основите, кофражни и армировъчни планове. Част “Геодезия” ще включва: обяснителна записка, трасировъчен план, вертикална планировка и нивелация на площадката. Проектите за изпълнението на рампата е необходимо да бъдат оценени за съответствието им със съществените изисквания към строежите. Същите трябва да бъдат съгласувани и одобрени от Главният архитект. Въз основа на одобрените инвестиционни проекти се издава разрешение за строеж за изграждане на стоманобетоновата рампа. 3.Инвеститорски контрол и техническо ръководство: Ще извършва контрол за качеството и количеството на влаганите в строителството материали и спазването на инвестиционните проекти. Ще се занимава с оформянето на документацията по ЗУТ и наредбите към него. За качественото реализирани на тези дейности ще бъдат сключени договори със съответните специалисти и ще бъдат изплатени възнаграждения, описани в т. 10 от бюджета, като общият им размер е 2 100, 00лв. , разпределени както следва: Проектиране на част Архитектурна (санитарен възел) – 1 договор на стойност 250, 00лв.; Проектиране (изготвяне )на част Конструктивно становище (санитарен възел) – 1 договор на стойност 100, 00лв.; Проектиране на част Архитектурна ( рампа) - 1 договор на стойност 250, 00 лв;Проектиране на част Конструктивна (рампа)- 1 договор на стойност 250, 00 лв; Проектиране на част Геодезия (рампа) – 1 договор на стойност 250, 00 лв; Част Инвеститорски контрол и техническо ръководство- 1 договор на стойност 1000, 00 лв. Екипът по проекта ще следи за тяхната работа и ще приеме горепосочените документи, удостоверяващи изпълнението на ангажиментите им. За избор на фирма изпълнител по поддейност 2.1. “Ремонт и обновяване” ще се проведе 1 процедура за събиране, разглеждане и оценяване на не по-малко от три оферти , при условията на чл.2 ал.1 от НВМОП.. Процедурата ще бъде подготвени от юрист и изпълнени съгласно Общите условия за изпълнение на проекта по ОПТП. Дейността ще бъде отчетена чрез съответната документация. Оборудването, необходимо за функционирането на информационния център ще бъде закупено и предоставено от ЦИО. 1.2. Подбор и назначаване на служители в информационния център Ще бъдат наети следните служители, които ще работят в информационния център за реализиране на дейностите по проекта: Ръководител 1 бр. Служители 2 бр. Определеният брой служители е съобразен с посоченият в Приложение 14 към Насоките. Служителите на областния информацнен център ще бъдат избрани след публично обявен конкурс при ясни и прозрачни правила, съгласно насоките на ЦИО. Обявите за конкурса ще бъдат публикувани на електронната страница на община Хасково, поне в една регионална медия и УО на ОПТП. Служителите следва да отговарят на изискванията, приложени към «Наръчник за работа на информационите центрове» и Длъжностните и функционални характеристики. Допуснатите кандидати ще бъдат одобрени след решаване на писмен тест, изготвен от ЦИО; успешно справилите се с теста ще се яват на интервю (събеседване) с членовете на комисията. Тяхното назначаване ще се осъществи след съгласуване с Централния информационен офис (ЦИО). Представител на ЦИО ще бъде включен в комисията за подбор. Одобрените кандидати ще бъдат назначени по на основен трудов договор, при пълен осемчасов работен ден, с първоначален шестмесечен изпитателен срок в полза на работодателя, съгласно Кодекса на труда. Длъжностните и функционални характеристики ще бъдат изготвени и предоставени от ЦИО. Служителите, които ще бъдат назначени за работа в центъра, ще преминат обучения , организирани от ЦИО. Нормалният работен цикъл на персонала е обезпечен с разходи за командировки, разписани в т.2 от бюджета на стойност 4 073,00 лв за целия срок по изпълнение дейностите на проекта. Възнагражденията на служителите(персонала) са разписани в т.1 от бюджета и са на стойност 92 875,99 лв ., и са изцяло съобразени с разписаните в Приложение 15 към Насоките. За реализиране на дейността ще се проведе 1 конкурс. След назначаването си служителите на информационния център ще отчитат работа си чрез докладни , обобщени месечни отчети и командировъчни заповеди и други присъщонеобходими документи.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 572 740 BGN
Общ бюджет: 545 239 BGN
БФП: 545 239 BGN
Общо изплатени средства: 458 192 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 545 239 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 79 993 BGN
2012 144 577 BGN
2013 109 100 BGN
2014 98 330 BGN
2015 26 192 BGN
458 192 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 463 453 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 67 994 BGN
2012 122 890 BGN
2013 92 735 BGN
2014 83 580 BGN
2015 22 263 BGN
389 463 BGN
В т.ч. Национално финансиране 81 786 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 11 999 BGN
2012 21 687 BGN
2013 16 365 BGN
2014 14 749 BGN
2015 3 929 BGN
68 729 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Функциониращ и оборудван областен информационен център
Индикатор 2 Брой запитвания
Индикатор 3 Брой участници в организираните от информационния център събития
Индикатор 4 % запитвания /проблеми, които информационните центрове удовлетворяват (отговорени / пренасочени)
Индикатор 5 Брой проведени информационни срещи/брой организирани събития
Индикатор 6 Среден брой посетители на информационния център на месец;
Индикатор 7 Обзаведен офис
Индикатор 8 Оборудван с Multitouch surface устройство информацоинен офис
Индикатор 9 Брандиран информационен офис
Индикатор 10 ВИЗУАЛИЗИРАН С ОБЕМНО ЛОГО ИНФОРМАЦИОНЕН ОФИС


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз